Nyheder

Valg til Ungebyråd

Valg til Ungebyråd i Frederikshavn Kommune

Så skal der igen vælges medlemmer til Ungebyrådet. Denne gang for perioden primo 2021 til medio 2022, og vi har brug for jeres indsats i forbindelse med udpegning af medlemmer hertil.

Formålet med Ungebyrådet er, at de unge kommer tættere på demokratiet. De får mulighed for at få deres stemme hørt samt forståelse for de vilkår og rammer, som en kommune er underlagt.

Medlemmerne af Ungebyrådet kommer fra følgende områder:

• Folkeskoler

• Privatskoler

• Ungdomsuddannelser

• Foreningslivet

• Klubområdet

• Ungdomsskolen

I sidste periode blev Ungebyrådet aflyst pga. corona-situationen.Det forrige Un-gebyråd arbejdede med temaet ”mobning”, og det nye Ungebyråd vil begynde perioden med at videreudvikle forslag, som det forrige Ungebyråd arbejde-de med. Herefter får det nye Ungebyråd mulighed for at arbejde med egne besluttede temaer.

Ungebyrådet 2021/2022 vil, som udgangspunkt, mødes seks gange i løbet af perioden.

Første møde er en form for ”ryste sammen dag”, hvor de nye medlemmer vil lære hinanden at kende og beslutte de temaer, Ungebyrådet skal arbejde med.

De unge får selvfølgelig mere information om dette, når tiden nærmer sig.

Tilsvarende de forrige Ungebyråd skal I give tilbagemeldinger på, hvem der skal repræsentere jeres institution. Hver institution kan maksimalt bidrage med at un-gebyrådsmedlemmer.

Vi vil gerne have jeres tilbagemelding hurtigst muligt og senest d. 22. december til

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Vi har brugt både navn, e-mailadresse, tele-fonnummer og klassetrin på de elever, som bliver valgt.

På Frederikshavn Kommunes hjemmeside kan jeg læse mere om Ungebyrådet:

https://frederikshavn.dk/politik/rad-og-naevn/ungebyradet/ Læs mere

Skattefri goder til bestyrelsesmedlemmer

Skattefrie godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer

Satserne for de særlige skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i grundejerforeninger, golfklubber og idrætsforeninger mv. 


Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere jeg alle tidligere for foringer og klubber kan få udbetalt skattefrie godtgørelser, ligesom de ikke skal betale skat af en påskønnelse i form af kontingentfrihed.

Det bliver sværere og sværere at rekruttere bestyrelsesmedlemmer og andre former for frivillige hjælpere til foreningsarbejde. Interessen for ære af arbejdet med skattefrie godtgørelser og kontingentfrihed er derfor stigende.

Kontingentfrihed

Den nok ældste - og stadig nok mest udbredte - form for påskønnelse af den indsats, som ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere yder i foringer og klubber, består mange steder i at fritage dem helt eller delvist for kontingentbetaling. 

Læs mere

Udbetaling af skattefrie kørepenge

Til Idrætssamvirkets medlemmer:

Nedenstående artikel er hentet fra BDOs nyhedsmail Depechen skrevet af director, Skat, Lars Jacobsen

Sportsklubbers frygtløse udbetalinger af skattefrie kørepenge

En ny afgørelse fra Landsskatteretten er en fin illustration af de problemer, som mindre sportsklubber ofte havner i, når de udbetaler store skattefrie godtgørelser uden at kende de grundlæggende regler for den slags.

Muligheden for udbetaling af skattefrie godtgørelser til dækning af rejse- og befordringsudgifter mv. har stor praktisk betydning og anvendes i meget stort omfang. Tilbage i 2017 – som er det seneste år, der foreligger tal for – blev der således udbetalt næsten 9 mia. kr. i sådanne godtgørelser.

En ikke ubetydelig del af disse godtgørelser udbetales af sportsklubber, som i modsætning til virksomheder imidlertid sjældent har ledere eller ansatte med dyb indsigt i skattereglerne, herunder ikke mindst de grundlæggende regler for udbetaling af sådanne godtgørelser. Derfor fører kontrolbesøg fra skattemyndighederne desværre meget ofte til store skatteregninger enten til klubben eller til dens spillere og trænere, hvilket en ny afgørelse fra Landsskatteretten illustrerer.

Den lille klub med de store udbetalinger

Sagen handlede om en lille sportsklub, der i løbet af årene 2013-2016 havde udbetalt i alt næsten 875.000 kr. i skattefrie godtgørelser til en række spillere og trænere. Heraf var en stor del udbetalt til udenbys spillere for kørsel til træning. Udbetalingen var sket på betingelse af, at de i deres bil også medtog andre spillere.

I forlængelse af et kontrolbesøg fra skattemyndighederne blev klubben pålagt at indberette disse kørepenge, så spillerne blev beskattet heraf, idet der ikke kan udbetales skattefrie beløb for transport af medspillere. Dette pålæg blev accepteret af klubben. Til gengæld ville klubben ikke umiddelbart tiltræde et tilsvarende pålæg i tre andre tilfælde, som derfor blev påklaget til Landsskatteretten.

For det første i forhold til en spiller, som havde fået udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse med den begrundelse, at han virkede som målmandstræner for klubbens ungdomshold, men hvor der først forelå en skriftlig aftale herom for en senere periode.

Dernæst i forhold til en træner, der ifølge sin kontrakt var ansat til en månedsløn på kun 500 kr., men som i løbet af to år tillige havde fået udbetalt skattefrie kørepenge med i alt 109.036 kr.

Og endelig i forhold til en spiller, der havde fået udbetalt skattefrie kørepenge med i alt 35.326 kr., uagtet at han ikke havde egen bil, men var kørende i sine forældres.

Klagen til Landsskatteretten ændrede dog ikke noget, idet retten stadfæstede skattemyndighedernes afgørelse i sin helhed. Læs mere

Otte nye anbefalinger til fremtidens idrætsfaciliteter

Et stort forskningsprojekt kommer med nye anbefalinger til, hvordan man kan styrke måden man organiserer, styrer og leder idrætsfaciliteterne i Danmark. Projektet er et samarbejde mellem CISC ved SDU og Idrættens Analyseinstitut med støtte fra TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden.

Af: Anna Rex Wittig, faglig redaktør, Lokale og Anlægsfonden

I 2015 igangsatte Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund sammen med Idrættens Analyseinstitut et stort forsknings- og formidlingsprojekt ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’ for at se nærmere på de danske idrætsanlægs organisering, styring og ledelse.

Nu ligger der klar på baggrund af forskningen:

Sørg for en idrætsfacilitetspolitik, der servicerer flere forskellige målgrupper:

Foreningerne dominerer idrætsfaciliteterne i de attraktive tider mellem 16 og 22, hvor de står for mere end 80 pct. af bookingen. Hvis andre brugere end foreningerne skal have adgang, bør kommunerne vedtage og implementere en politik, der ikke kun tilgodeser foreningerne, men giver en bredere brugergruppe adgang.

Sørg for at sikre kompetenceudvikling til ledere af idrætsanlæg:

Mange ledere løser udfordringen med at få flere og nye brugere ved at se på de primære foreningsbrugeres ønsker og behov. Ønsker man nye brugergrupper bør kommunerne derfor klæde de ansatte ledere i idrætsanlæggene bedre på til at arbejde med langsigtede og strategiske mål med en relevant lederuddannelse.

Vær opmærksomme på fordelene ved en decentral ledelsesstruktur:

Forskningen viser, at der kan være fordele ved en decentral ledelse. Tilfredsheden blandt brugerne er større, og faciliteterne er i bedre fysisk tilstand i de faciliteter, der er styret af en decentral ledelse med én leder, der står for at lede ét anlæg.

Opstil klare mål, og sørg for god opfølgning og kommunikation:

Lederne oplever, at der er udfordringer med at finde rundt i kommunale bureaukratier, og at det er uklart, hvad målsætningerne for anlægget er, og hvilke der er de vigtigste. Det skyldes blandet andet, at lederne oplever, at forventningen til idrætsanlæggene er blevet større, fordi de skal være mødested for hele lokalområdet.

Definer et ledelsesrum, og giv lederne mulighed for at agere i det:

Mange ledere føler sig fanget mellem politikere, foreningsliv og andre lokale kræfter, som forsøger at påvirke anlægget. Det er derfor vigtigt at definere lederens opgaver. Forskningen viser, at der er stor forskel på, i hvilket omfang ledere varetager oplagte ledelsesopgaver, eller om de også bruger tid på opgaver som vedligehold og rengøring.

Formuler en strategi for, hvordan man skaber ’offentlig værdi’ for alle brugere:

Behovet for at dokumentere, at idrætsanlæg også skaber værdi for andre brugere end foreninger, er blevet større, og forskningen viser, at den primære tendens blandt lederne er at spørge foreningslederne frem for andre brugere. Offentlig værdi er svær at sætte på formel, men lederen må undersøge, hvad bestyrelse, kommune og brugere tillægger værdi.

Igangsæt handlinger, der øger facilitetens brug – også for andre end foreninger:

Lederne af anlæggene er ofte meget tæt involveret i fordelingen af tider og kigger ofte i foreningernes retning, selvom målet er at få andre brugergrupper ind i faciliteterne. Flere steder er foreningerne også med til at fordele dem. Derfor bør lederne aktivt prioritere tiderne og sætte en tydelig ramme for foreningernes indflydelse.

Udfordr eksisterende tidsskemaer og traditionelle benyttelsesmønstre:

Det er kommunens eller bestyrelsens opgave at gøre det tydeligt, om man ønsker nye og flere brugere. Er det tilfældet, bør lederen se kritisk på fordelingen af tider og gøre op med tidligere traditioner og fastlagte skemaer og overveje, om fordelingen kan være anderledes.

Om forskningsprojektet

De otte anbefalinger bygger på resultaterne fra forskningsprojektet, som undersøger brugernes tilfredshed, idrætsanlæggenes fysiske tilstand, ejerforhold, driftsformer mv. Anbefalingerne henvender sig til kommuner, ledere af idrætsanlæg, anlægsbestyrelser og områdeansvarlige i kommuner.

Ud over de otte anbefalinger er resultatet af forskningen løbende formidling, undersøgelser, en database over idrætsfaciliteterne i Danmark og en omfattende række publikationer.

Projektet er støttet med 5 mio. kr. af TrygFonden og 2 mio. kr. af Lokale og Anlægsfonden.

Facilitetsdatabasen kan findes her og bliver løbene opdateret med nye tal og flere facilitetstyper: https://www.facilitetsdatabasen.dk/

Læs mere om baggrunden for projektet, hvor du kan hente meget mere viden, herunder en lang række publikationer: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_isc/forskningsprojekter/projekter/201 Læs mere

Brug af kommunale lokaler i ferier og på helligdage

Foreningerne får nu mulighed for at benytte kommunale haller selv om skolerne holder lukkede.


Ejendomscentret der har driften af de kommunale lokaler har givet grønt lys til at foreningslivet i første omgang Abildgaardhallen og Bangsbohallen kan benyttes til ordinære aktiviteter i skolernes ferieperioder og på helligdage.

Dog sker brugen på disse dage på særlige vilkår, idet der ikke kan forventes rengøring og der er lukket for det varme vand i bruserne, temperaturen i hallerne er uændret.

Bookingerne skal foretages som enkeltstående aktiviteter (ikke som sæsonbooking).

Også afhentning / aflevering af rekvisitter og redskaber kan foretages i lukkeperioderne, dog skal det ske efter aftale med Ejendomscentret i den almindelige åbningstid.

Afhentning af glemte ting skal fortsat ske i den almindelig åbningstid på hverdage. Læs mere

Ny Folkeoplysningsordning

KFUs forslag til Folkeoplysningsordning for folkeoplysningsgodkendte foreninger

Folkeoplysningsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn

Kommune. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et

forpligtende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og

forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage

ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Folkeoplysningsordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idræts-, idébestemte

og samfundsengagerende aktiviteter med deltagerbetaling primært for børn og unge under 25 år.

Folkeoplysningsordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysningslovens regler om det

frie folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsordningen er et supplerende administrations- og

beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser, der beskriver de overordnede rammer for

tildeling af støtte. I Tilskudsguiden kan foreningerne altid finde ajourførte eksempler på udregninger,

præciseringer og uddybende forklaringer på tilskudsspørgsmål. Tilskudsguiden skal betragtes som

foreningernes redskab til at forstå og navigere efter de overordnede rammer, der er fastsat i

Folkeoplysningsordningen.

TILSKUDDENES FASTLÆGGELSE OG STØRRELSE

Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af Kultur og

Fritidsudvalgets budget. Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, hvad udvalget forventer, at

budgetrammen forventes at blive for det kommende år. Budgettet vedtages endeligt at

kommunalbestyrelsen i oktober. Gældende takster og procentsatser vil fremgå af det altid ajourførte

Takstblad for Folkeoplysende Tilskud. Dette takstblad kan findes selvstændigt på kommunens

foreningsportal og hjemmeside. Tilskudsguiden opdateres løbende, således tilskudsguiden i sine eksempler

og udregninger, altid tager udgangspunkt i det fastsatte takstblad. Takstbladet findes derfor også i

Tilskudsguiden. Overholdelsen af den fastsatte budgetramme kan medføre, at folkeoplysningsudvalget må

reducere de forventede tilskudsbeløb. Folkeoplysningsloven og ”Folkeoplysningsordning for folkeoplysende

frivillige foreninger i Frederikshavn kommune” administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Fra beslutning til tilskud:

Folkeoplysningsloven: Lov, vedtaget af folketinget

Folkeoplysningsordningen: Udmøntning af loven, vedtaget at kommunalbestyrelsen

Takstbladet: Fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget

Tilskudsguiden: Håndhæves og administreres af Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen.

Tilskudsguiden ajourføres og indrettes således, at de folkeoplysningsgodkendte foreninger kan agere uden

foregående kendskab eller indsigt i de øvrige nævnte tilskudsbestemmelser. Folkeoplysningsudvalget kan

komme med indstillinger til ændringer for Tilskudsguiden. Disse godkendes endeligt af Kultur- og

Fritidsudvalget.

3

Hvem kan få tilskud?

Folkeoplysningsordning for frivillige foreninger i Frederikshavn Kommune er gældende for foreninger, der

er godkendt som folkeoplysende forening af Frederikshavn Kommune. Folkeoplysningsordning yder

dermed ikke tilskud til foreninger, hvis virksomhed er omfattet af anden lovgivning eller er oprettet eller

drevet kommercielt. Foreninger, der opfylder kravene til en folkeoplysende forening jf.

Folkeoplysningsloven, kan godkendes. Foreningen kan opnå tilskud fra den dato, foreningen er godkendt

som aktiv forening. Nye foreninger, der ønsker at blive godkendt, kan søge om godkendelse året rundt. På

kommunes foreningsportal findes ansøgningsskema til ”godkendelse af en folkeoplysende forening”

For at blive tilskudsberettiget, skal foreningen opfylde følgende betingelser:

• Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser

• Være demokratisk opbygget

• Have vedtægter som indeholder oplysninger om:

Foreningens formål

Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer

Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

Foreningens hjemsted

Betingelser for medlemskab

Tegningsret for foreningen

Procedure for vedtægtsændringer

• Have en bestyrelse på minimum 3 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler

samt regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.

• Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer

• Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

• Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune

• Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Herudover skal foreningens vedtægter indeholde en bestemmelse om, at et eventuelt overskud, optjent

som konsekvens af kommunale tilskud, ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kommune.

Disse midler vil blive genfordelt til folkeoplysende formål i Frederikshavn Kommune efter

Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

Det understreges, at foreninger ikke må være oprettet eller drevet med et kommercielt formål. Foreningen

må gerne have aktiviteter, der ikke er folkeoplysende og enkeltstående arrangementer ved siden af de

kontinuerlige aktiviteter. Der ydes dog ikke tilskud til disse aktiviteter og arrangementer. Ved tvivl om,

hvorvidt en forening er oprettet eller drevet med et kommercielt formål, er det Kultur- og Fritidsudvalget,

der foretager den endelige vurdering i hver enkelt sag.

4

Følgende personer ikke kan være medlemmer af foreningens bestyrelse:

Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer

lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller

andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udleje af lokaler

m.m. til foreningen.

Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er

almennyttige, og hvis hovedformål er, at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud

at foreningen har et CVR nummer med tilknytning til NEM-konto og en E-mailadresse. Det påhviler

foreningerne at holde Frederikshavn Kommune opdateret med ændringer i disse oplysninger samt

ved vedtægtsændringer at sende et eksemplar af de reviderede vedtægter til Frederikshavn

Kommune.

At ansøgning om tilskud sker ved anvendelse af den elektroniske ansøgning på den kommunale

foreningsportal (Brugen af ansøgningsmodulet er obligatorisk, men uafhængigt af foreningernes

regnskabssystemer, således at den enkelte forening frit kan vælge eget regnskabssystem.)

At modtagere af tilskud efter dette regelsæt til enhver tid kan godtgøre, at de modtagne beløb er

anvendt til børne- og ungdomsarbejde. Konstateres der misbrug af ordningens

tilskudsbestemmelser, vil dette medføre ophør af udbetaling og tilbagebetaling af uberettigede

udbetalte tilskud. Ligeledes vil foreningens folkeoplysningsgodkendelse blive revurderet.

I forbindelse med ansøgningsprocessen, i forhold til opnåelse af folkeoplysningsgodkendelse, skal der

fremsendes følgende:

Et driftsbudget

Vedtægter

Referat fra stiftende generalforsamling.

Præciseringer og vejledning findes i Tilskudsguiden.

LOVPLIGTIGE BØRNEATTESTER

Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive

erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger

personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen sker ved markering af flueben if. med indberetning og ansøgning om tilskud.

5

GDPR

Afklares med jurist i august.

DRIFTSTILSKUD TIL PARAPLYORGANISATIONER

Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd ydes der et årligt driftstilskud på i alt 200.000 kr.

til ligelig deling mellem organisationerne. Paraplyorganisationerne udarbejder og indsender årligt

virksomhedsplan/samarbejdsaftale samt regnskab til Frederikshavn Kommune.

6

STØTTEMULIGHEDER

Alle godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge, har

mulighed for at modtage kommunal støtte gennem fire typer af tilskud.

1. Medlemstilskud

2. Lokaletilskud

3. Uddannelsestilskud

4. Frivillighedstilskud

Herudover findes der en række puljer, som foreningerne ligeledes kan ansøge om ekstra støttemidler. Disse

findes i Tilskudsguiden.

Medlemstilskud

For Frederikshavn Kommune er det vigtigt at tilgodese aktivitet hos medlemmerne. Det er et mål, at

aktivitetsniveauet er højt, og at der er et klart incitament til at fremme folkeoplysende aktiviteter og særligt

unge under 25 års engagement i foreningerne.

Godkendte foreninger kan modtage medlemstilskud på baggrund af antallet af aktive medlemmer under 25

år, samt disse medlemmers aktivitetstimetal i ansøgningsperioden.

Et medlem defineres som: En person med et personligt aktivt medlemskab, hvor der betales et fast

kontingentbeløb. Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt

kontingent for hver aktivitet.

Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde:

En aktivitetstime er tid anvendt til aktiviteter omfattet af foreningens primære folkeoplysningsgodkendte

formål. Foreningsetablerede, programlagte annoncerede sociale aktiviteter, der aktiverer mindst 5

tilskudsberettigede medlemmer, kan medtælles. Aktiviteten kan kun tælles inden for landets grænser.

Den årlige ordinære foreningstid (træning, kampe, social samvær osv. som beskrevet ovenfor) opgøres på

baggrund af gennemsnittet af de personer, der med aflæsning to gange inden for kalenderåret med 6

måneders mellemrum, er aktive betalende medlemmer.

Øvrig foreningstid (lejre, ture, stævner, weekendarrangementer osv.) opgøres konkret ud fra hver enkelt

aktivitet/gruppe med antallet af faktiske medlemmer og timer brugt på aktiviteten. Ved lejre og lign. må

timetallet maksimalt udgøre et fastsat timetal pr./døgn pr. person.

Ved kontingent (egenbetaling) forstås den samlede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede medlemmer

til alle delaktiviteter i foreningsregi, som er medtaget i aktivitetstimeberegningen for medlemmerne.

7

Medlemsvægtning

De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved beregningen af medlemstilskuddet i forhold til deres

aktivitetstimetal.

Kultur- og Fritidsudvalget kan foretage en gruppeopdeling af aktiviteter og ændre medlemsopdelingen for

at opnå en anden differentiering i tilskudsudbetalingen. I Takstbladet og Tilskudsguiden findes den

gældende inddeling af medlemsgrupper, og deres vægtning.

Det betyder, at der i Tilskudsguiden, på baggrund af takstbladet, vil stå anført med hvilken faktor timetallet

for hver medlemsgruppe må ganges med. For at modtage medlemstilskuddet skal foreningerne

udelukkende indberette deres faktiske aktivitetstimer samt antal medlemmer inden for hver

medlemsgruppe. Herefter udregner kommunens indberetningssystem selv et totalt aktivitetstimetal,

baseret på de gældende faktorer.

Det udregnede årlige aktivitetstimetal ganges med en fastsat krone/øre-sats, og udbetales herefter til

foreningen.

En forening der har modtaget medlemstilskud, skal altid kunne påvise, fx i forbindelse med et tilsyn, at de

indberettede tal er reelle.

Grænser:

Der er til medlemstilskuddet knyttet et minimumskrav for aktivitetstimer, der skal sikre, at kun foreninger

der tilbyder løbende folkeoplysende aktiviteter, tildeles medlemstilskud. Ligeledes er der et rimelighedsloft

på aktivitetstimerne, der automatisk sætter en grænse for, hvor mange aktivitetstimer der kan udbetales

støtte for. I Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden, findes det fastsatte

egenbetalingsloft.

Det samlede medlemstilskud, der udbetales til foreningen, kan ikke udgøre mere end en fastsat procentsats

af det beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra handicappede medlemmer) i

ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent (egenbetaling) til foreningen. I Takstbladet for

Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden, findes det fastsatte egenbetalingsloft.

Kultur- og Fritidsudvalget afsætter hvert år et budgetbeløb til finansiering af medlemstilskuddet. Udvalget

kan i tilfælde af ubrugte medlemstilskudskroner, vælge at udbetale restsummen til dividende, baseret på

foreningernes aktivitetstimer.

Ændring i faktortallet – op eller ned – kan ske årligt sammen med fastsættelsen af øvrige takster. Disse

oplysninger, samt minimums- og makstimetallet, kan altid findes ajourført i Takstbladet for Folkeoplysende

Tilskud og i Tilskudsguiden.

Se Tilskudsguiden for vejledning og retningslinjer, samt eksempler på udregninger.

8

LOKALETILSKUD

Frederikshavn Kommune ønsker at støtte foreningernes mulighed for egnede lokaler, der er tilpasset

foreningens aktiviteter.

Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og beregnes i henhold til de bestemmelser, der fremgår af lov om

støtte til folkeoplysning. Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis egnede offentlige

lokaler ikke kan anvises. Selvejende institutioner og foreningsdrevne lokaler indgår som en del af

Folkeoplysningsudvalgets anvisning af lokaler. Dog med egnede offentlige lokaler som første prioritet.

Udgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer medregnes ikke, ligesom der ikke ydes

tilskud til udgifter til lokaler (ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har adgang mod betaling.

Lokaletilskud ydes med en fastsat lokaleprocentsats, til dækning af de godkendte forbrugs- og

driftsudgifter. Denne procentsats findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden.

Det understreges, at gebyrbetalinger ikke kan medtages ved ansøgning om lokaletilskud.

Overstiger udgifterne KL’s vejledende satser for haller, ridehaller og øvrige lokaler, ydes der tilskud med 75

% af de nævnte beløb pr. time. Satsen reguleres årligt med den procentsats, der anvendes ved regulering af

statens generelle tilskud til kommuner. (DEN SKAL VI LIGE HAVE LØST)

Lokaleindtægter af enhver art kan indgå i grundlaget for beregning af lokaletilskud med en i takstbladet

fastsat procentsats.

Foreningen skal årligt angive det faktiske timetal i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages ved mindst 5

aktive medlemmer i lokalet.

Lokaletilskuddet udregnes efter følgende princip:

Foreningerne bliver belønnet for deres medlemsandel i procent for tilskudsberettigede

foreningsmedlemmerne under 25 år. Denne medlemsprocent plusses herefter med en fastsat bonusfaktor,

der er uafhængig af medlemssammensætningen. Denne bonusfaktor vil være anført i Takstbladet for

Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden. Lokaletilskuddet kan ikke udgøre mere end det udregnede

mulige makstilskud.

Bonusfaktoren kan kun medregnes for foreninger, hvor medlemsprocenten for medlemmer under 25 år,

ligger over en fastsat procentsats.

Det påhviler foreningen at kunne påvise, at lokaleudgifterne er relateret til folkeoplysningsgodkendte

aktiviteter. Der kan ikke ydes lokaletilskud til kommercielle aktiviteter. I Tilskudsguiden præciseres

kommerciel aktivitet. Disse præciseringer tager sit udgangspunkt i gældende lov og bekendtgørelsen for

folkeoplysningsloven.

9

Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har altid mulighed for at gøre enhver lovhjemmel i

Folkeoplysningsloven, gældende i Tilskudsguiden.

Ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i denne henseende som “ikke

medlemmer” og medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen. Ligeledes er dette gældende i forhold til

aktivitetstimernes fordeling i lokalet.

Der ydes som udgangspunkt tilskud til følgende driftsudgifter til lokaler:

Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser (udendørsarealer)

• renter af prioritetsgæld, hvis låne- provenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale,

herunder haller og lejrpladser

• skatter, afgifter og forsikringer ved- rørende ejendommen

• udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring samt eventuelt fornødent tilsyn.

Der er for vedligeholdelse i takstbladet fastsat et gældende maksimumsloft for vedligeholdelsesudgifter.

Lejede lokaler, herunder haller samt lejerpladser (udendørsarealer)

• det aftalte lejebeløb

• udgifter til ordinær vedligeholdelse, der ifølge kontrakt påhviler lejeren, samt udgifter til opvarmning,

belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret ansøgning yde lokaletilskud til:

• Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til

• Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne

ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Frederikshavn Kommune

• Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i lejemål eller faciliter, som indebærer merudgifter for

Frederikshavn Kommune

• Samlede vedligeholdelsesarbejder der overstiger det fastsatte maksimum . pr. år.

I Tilskudsguiden findes præcisering og vejledning til korrekt udregning og opgivelse af lokaleudgifter.

10

Uddannelsestilskud

For Frederikshavn Kommune er det afgørende, at foreninger kan tilbyde spændende og vedkommende

aktiviteter for deres medlemmer, hvilket kræver velkvalificerede ledere, trænere og instruktører, der

udvikler og uddanner sig kontinuerligt.

Der ydes derfor tilskud med en fastsat procentsats af kursusforbudne udgifter, fx kursusgebyrer,

opholdsudgifter samt transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel, når kursets indhold

tilstræber at uddanne ledere og instruktører. Procentsatsen findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud

og i Tilskudsguiden

Tilskuddet kan søges til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i foreningen samt er

tilknyttet en træner-, leder- eller instruktørfunktion for en løbende aktivitet for tilskudsberettigede

medlemmer u. 25 år. Der kan gives tilskud til dommerkurser, forudsat kursisten er ulønnet.

Det er en betingelse for opnåelse af leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige tilskudsmuligheder er

modregnet i den fremsendte ansøgning.

Maksimumbeløbet pr. person pr. år fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Maksimumbeløb findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt dokumentation for afholdte udgifter, fremsendes umiddelbart

efter kursets afvikling til Frederikshavn Kommune pr. mail. Tilskuddet udbetales løbende. Ansøgningsfristen

udløber 1. april i det efterfølgende kalenderår.

11

Frivillighedstilskud

Frederikshavn Kommune ønsker værdsætte og belønne de frivillige ledere i foreningerne. De frivillige er

kernen i foreningslivet og deres indsats skal påskønnes.

Folkeoplysningsordning for foreninger i Frederikshavn kommune giver mulighed for at yde tilskud til

foreningers honorering af ulønnede trænere og instruktører. Tilskuddet kan maksimalt udgøre en fastsat

procentsats af de tilskudsberettigede medlemmers kontingentbetaling (egenbetaling).

Der ydes for ulønnede trænere og instruktører tilskud til udgifter forbundet med

gaver/gavekort/mundering. Foreningen kan få dækket en fastsat procentsats af udgifterne, op til et

maksimalt udgiftsloft.

Foreningen kan få støtte til dokumenterede faktiske udgifter, således det sikres, at tilskuddet anvendes til

tilskyndelse af den enkelte frivillige.

Tilskuddet kan søges til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i foreningen samt er

tilknyttet en træner-, leder- eller instruktørfunktion for en løbende aktivitet for medlemmer u. 25 år.

Takster og satser for tilskuddet, findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden.

12

Puljerne:

Der oprettes 5 puljer. De nærmere retningslinjer for hver af puljerne præciseres i tilskudsguiden.

Transportpuljen:

Transportpuljen udgøres af ét samlet beløb, som fremgår af takstbladet. Puljen består af 2 dele:

A) Kultur- og fritidsudvalget kan i forbindelse med vedtagelsen af takstbladet beslutte at tildele et fast

beløb til udvalgte foreninger med ekstraordinært høje dokumenterede transportudgifter. Uddelingen sker

efter konkret ansøgning fra foreninger, der ønsker at komme i betragtning. Tilskuddet udbetales

udelukkende for faktiske dokumenterede udgifter.

B) Alle foreninger kan årligt søge om tilskud til enkeltstående, ekstraordinære transportudgifter. Disse

ansøgninger imødekommes med restbeløbet af transportpuljen. Folkeoplysningsudvalget udmønter denne

del af puljen.

Anlægspuljen:

Anlægningspuljen kan søges akut året rundt. Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via

anlægspuljen til renovering og ombygning (se regelsæt på hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en

beskrivelse af formål, udførelse, budget - herunder egenbetaling -, værdi af eget arbejde, og om der er søgt

andre steder. Anlægspuljen skal søges senest 1. november.

Udviklingspuljen:

Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via Udviklingspuljen til nye initiativer (se regelsæt

på hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget og

om der er søgt andre steder. Udviklingspuljen kan søges hele året.

Visionspuljen:

Målet med puljen er at understøtte nye visioner på området. Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter de

overordnede visioner og indsatser i samarbejde med folkeoplysningsudvalget. Puljen udmøntes af Kulturog

Fritidsudvalget på baggrund af indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

Talentpuljen:

Målet med puljen er at fremme talentudvikling for unge under 20 år. Alle foreninger, der har særlige

talentindsatser, kan komme i betragtning efter ansøgning. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget på

baggrund af indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

13

ADMINISTRATION

Tilskud efter ordningens bestemmelser udbetales på grundlag af ansøgning via Frederikshavn Kommunes

hjemmeside. Ansøgningen udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående regnskabsår.

Ansøgningsfrist er senest den 1. april, for tilskudsperioden 1/1 – 31/12. Til denne frist til skal der foreligge

et underskrevet regnskab.

Overskrides fristen, varsles foreningen på skrift via brev til foreningens eboks, at ansøgningens skal

fremsendes inden 5 døgn. Ligeledes vil der blive udsendt en varsling til bestyrelsens medlemmer via de

oplyste kontaktoplysninger. Overskrides denne varsling, kan foreningen ikke gøre krav på at få sin

ansøgning behandlet.

Frederikshavn Kommune udbetaler det endelige beregnede tilskudsbeløb i juli måned. I januar måned

udbetales et a conto beløb, som udlignes i tilskudsbeløbet i juli. A conto beløbets størrelse fastsættes af

Folkeoplysningsudvalget.

Nye godkendte foreninger kan få udbetalt op til et ”årsværk” som engangsudbetaling fra den dato,

foreningen er godkendt som aktiv forening. Dette kræver en konkret vurdering og godkendelse af

Folkeoplysningsudvalget.

Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i dette regelsæt skal senest 1. april uopfordret fremsende 1 stk.

revideret regnskab til Folkeoplysningsudvalget. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige

medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet skal fremsendes efter gældende bestemmelser i Tilskudsguiden.

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal være udspecificeret i årsregnskabet, og der skal således ikke

medsendes dokumentation herfor. Foreningen skal, på opfordring fra Frederikshavn Kommune, kunne

forelægge dokumentation for alle udgifter der er søgt tilskud til. Forvaltningen har pligt til at kræve

tilbagebetaling for udokumenterede udgifter, foreningen ikke kan påvise som reelle.

Endvidere skal foreningen, på opfordring, kunne fremsende medlemsopgørelse, aktivitetsoversigt og

dokumentation for timer anvendt i lokalet/lokaler, og generelt kunne påvise de selvindberettede tal, der

indgår i tilskudsansøgningen.

Forvaltningen er forpligtiget til et ajourføre en procedure for stikprøvekontrol og tilsyn.

Takster og gebyrer for tilskud vil fremgå af det altid ajourførte Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud.

14

Krav til revision og regnskab

Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12.

Regnskaber for foreninger, der modtager et årligt ordinært driftstilskud på 300.000 kr. eller derover via

bestemmelserne i dette regelsæt, skal revideres af enten registreret eller statsautoriseret revisor.

Revision af regnskab for tilskud på 300.000 kr. og derover skal ske efter reglerne i § 19 i

folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Revision af regnskab for tilskud under 300.000 kr. skal ske efter reglerne i § 19 i

folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Foreningen skal, på opfordring, kunne fremsende og påvise de tal der ligger til grund for tilskudsstøtten.

Regler for offentliggørelse af foreningens regnskab, tilskudsregnskab, eller årsrapport, vil altid følge

gældende lov. Retningslinjer og præcisering af disse, ajourføres i Tilskudsguiden. Læs mere

Flere Tordenskjolds soldater i Støvring

I Støvring IF er frivillighed obligatorisk

Der er ingen vej udenom, hvis man enten er medlem eller forælder i den nordjyske klub: Alle skal give en hånd med som frivillig.
Det var egentlig meningen, at Støvring IF skulle hjælpe med oprydningen ved Aalborg Karneval i slutningen af maj og spæde lidt til i klubkassen, som de flere gange før har gjort.
Men sådan blev det ikke i år. Udover de manglende penge, som naturligvis er irriterende at måtte undvære, så er aflysningen samtidig et vigtigt signal og en udløber af klubbens nye frivillighedskoncept.

- Der var simpelthen ikke nok, som meldte sig til. Før i tiden havde vi kæmpet os igennem alligevel, og det ville igen-igen være Tordenskjolds soldater, som skulle bære læsset. Men sådan er det ikke længere, begynder John Pedersen, der er bestyrelsesmedlem og tovholder på frivillighedskonceptet.

I efteråret 2017 udsendte han en formular til samtlige 550 medlemmer i klubben. Budskabet var klart: Alle skulle vælge en opgave ud fra den nordjyske klubs årshjul. Samtlige opgaver var oplistet på dato, hvor medlemmer eller deres forældre skulle prioritere tre opgaver, hvoraf de hver især ville få tildelt én. Kun de, der allerede var frivillige, var fritaget.

- Jeg må da indrømme, at jeg bed lidt negle, da jeg trykkede send på den mail. Det er en noget anderledes tilgang, end vi før har brugt, fortæller John Pedersen.

Retorikken i mailen var kontant. Det blev skåret ud i pap, at ingen slap for at udføre et stykke arbejde for klubben.

- I bestyrelsen var vi enige om, at nu skulle der sættes lidt tryk på. Det var bevidst, at vi gik lidt mere til den end sædvanligt. Man kan ikke altid vælge en pædagogisk indgangsvinkel, forklarer tovholder John Pedersen.

Nye ansigter i klubben
Selvom John Pedersens indbakke blev skueplads for mindst to håndfulde halvgnavne mails fra medlemmer og forældre, som ikke delte bestyrelsens syn eller konstante stil, så begyndte den nye tilgang hurtigt at udvise positive takter.

- Vi mistede ikke modet af den grund, og det er helt okay, at alle ikke er enige. Lynhurtigt fik vi 170 svar og efter en rykker dumpede der flere ind, så vi til sidst havde 200. Det er vi godt tilfredse med som en start, siger John Pedersen.

Nu skal alle medlemmer eller deres forældre påtage sig mindst én opgave, og det er forælder Tina Villadsen godt tilfreds med. Ved siden af hende står tovholder på konceptet, John Pedersen. Foto: Martin Hungeberg Pedersen.

Én af svarene tikkede ind fra forælder Tina Villadsen. Hun har to børn, der spiller i Støvring IF og skal derfor bidrage med mindst en opgave i årshjulet, mens hendes mand skal varetage en anden. Hun har taget godt imod konceptet.

- Det er en fin måde at gøre det på. Du behøver jo ikke at have fodboldforstand for at kunne hjælpe til i en fodboldklub, og hvis det her initiativ kan få flere til at engagere sig og få øjnene op for, at de faktisk kan bidrage, så er det helt optimalt. Min opgave er at være en del af tøjudvalget. Det har faktisk været en sjov oplevelse at arbejde sammen med andre mødre, som man aldrig rigtig har set i klubben før, forklarer Tina Villadsen.

Hun håber, at forældrene kan se incitamentet til at være frivillige.

- Jeg tror, at det giver større tilknytning og kan gavne klublivet på sigt. Jo flere, der mærker, at de er en del af fællesskabet i Støvring IF, desto bedre. Nogle gange skal der et lille skub til, og selvom man umiddelbart gør det frivillige arbejde for klubbens skyld, så kommer det ens egne børn til gode, pointerer Tina Villadsen.

10 nye frivillige hver aften
Modellen har lettet arbejdsprocesser i den nordjyske klub, mærker John Pedersen. Opgaverne lå tidligere hos de enkelte årgange, men det skabte ofte problemer, fordi det altid var de samme, som endte med at gøre arbejdet.

- Det er blevet meget nemmere at overse opgaverne, vi har i løbet af et år. Nu kan vi ringe til de medlemmer eller forældre, som står på en liste i stedet for at søge febrilsk efter ledige hænder i sidste øjeblik. Folk har selv valgt opgaverne, og vi ved nøjagtig, hvem der møder op, siger tovholderen og tilføjer:

- Klart definerede og tidsafgrænsede opgaver er de nemmeste at få afsat, så det skal vi være endnu bedre til at kunne formulere. Vi er for eksempel med til at sætte udendørsscene op i Rebild Bakker lige nu. Det gør vi tre aftener i træk, hvor det er 10 nye frivillige fra Støvring IF hver aften. Det ville aldrig være sket før i tiden.

Juletræssalg, indendørsstævne mellem jul og nytår samt flere andre opgaver er blevet løst i konceptets første måneders levetid. Indtil nu er det kun oprydningen til Aalborg Karneval, som de har meldt pas til.

- Vi vil meget gerne have alle til at svare på næste års formular, så vi er sikre på at kunne udføre vores opgaver og få penge i klubkassen. Måske vi endda kan finde endnu flere opgaver i lokalområdet eller holde nye stævner. Det har været inde i overvejelserne, om kontingentet skal stige for de, der ikke svarer eller bidrager. Indtil videre kører vi dog videre uden yderligere foranstaltninger. Men det kræver fortsat, at indstillingen er, at alle hjælper til, slår John Pedersen det fast.

Skal han bevæge sig op i helikopterperspektiv, så kan der sagtens tegnes en lige linje fra frivillighedskonceptet til Støvring IF’s værdigrundlag.

- Vi har lige redefineret klubbens værdier, som vi har kogt ned til engagement, tydelighed og sammenhold. Det vil vi selvfølgelig efterleve i driften i klubben. For os handler det blandt andet om at vise medlemmerne og omverdenen, hvordan en forening fungerer, og hvordan man får økonomi og frivillighed til at hænge sammen i alles interesse. I sidste ende er det klubbens eksistensgrundlag, vi taler om, afslutter John Pedersen.

Af: Martin Hungeberg Pedersen - 15. august 2018, 14:22 Læs mere

Høringssvar til forslag om ny tilskudsordning

Idrætssamvirket har fremsendt høringssvar til forslag til en ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune.

Vi støtter intentionerne om at gøre tilskudsordningen lettere at administrere for såvel foreningerne som forvaltningen.
Læs mere

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk