Vedtægter

Vedtægter for Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

§1 Foreningens navn.
Foreningens navn er Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune.
IDRÆTSSAMVIRKET er en sammenslutning af idrætsforeninger i Frederikshavn Kommune.

§ 2 Formål.
Det er IDRÆTSSAMVIRKETs formål at støtte og fremme idrætslivet i Frederikshavn Kommune, at styrke sammenholdet og samarbejdet klubberne imellem, at arbejde for at skaffe de tilsluttede foreninger så gode betingelser som muligt, samt at varetage ethvert forhold, der er eller kan blive af interesse for foreningerne herunder:

– repræsentere og støtte foreninger i deres forhandlinger med myndigheder, institutioner og lignende.

– formidle den nødvendige kontakt for udbygning, vedligeholdelse og benyttelse af såvel offentlige, private som selvejende institutioners idrætsanlæg og lokaler.

– opnå størst mulig indflydelse i folkeoplysningsudvalget for derigennem at fremme og løse de opgaver, der vedrører idrætten som helhed.

– forvalte fælles pengemidler samt pengemidler og materiel, der midlertidigt er i IDRÆTSSAMVIRKETs varetægt ved klubophør.

§ 3 Medlemskab.
Som medlemmer kan optages åbne idrætsforeninger med hjemsted i Frederikshavn Kommune, hvis hovedformål er udøvelse eller fremme af idræt, som opfylder ”Frederikshavn-ordningens” bestemmelser. Optagelse sker ved indbetaling af kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt inden 31/12.

§ 4 Kontingent.
Til IDRÆTSSAMVIRKET betaler hver forening et kontingent, der fastlægges på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud, senest 1. april, og beregnes ud fra medlemstallet pr. 31/12 foregående år.

§ 5 Generalforsamlingen og dens repræsentanter.
IDRÆTSSAMVIRKETs øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil hver forening kan sende følgende antal stemmeberettigede repræsentanter:

– foreninger med op til 300 aktive medlemmer: 1 repræsentant.

– foreninger med over 300 aktive medlemmer: 2 repræsentanter.

Bestyrelsesmedlemmer har hver en stemme.

Der kan alene afgives stemme ved personligt fremmøde.

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt, senest med udgangen af april måned og indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel, bilagt dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Fastlæggelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse samt suppleanter
7. Valg af revisorer samt suppleant
8. Even Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 5 foreninger indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel. For at generalforsamlingen kan være beslutningsdygtig, skal mindst 10 % af IDRÆTSSAMVIRKETs medlemsforeninger være til stede.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af forslag om udelukkelse af foreninger eller ophævelse af IDRÆTS-SAMVIRKET kræves dog, at halvdelen af IDRÆTSSAMVIRKETs medlemsforeninger er repræsenteret, og at forslaget vedtages med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af IDRÆTSSAMVIRKETs medlemsforeninger ikke repræsenteret, men for-slaget vedtages med en majoritet af de afgivne stemmer, skal der afholdes en ny generalforsamling inden 4 uger.

Hvis denne generalforsamling er beslutningsdygtig, kan vedkommende forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Til alle generalforsamlinger er der adgang for medlemmer af foreninger under IDRÆTS-SAMVIRKET, men alene bestyrelsen og repræsentanterne kan deltage i afstemninger.

Foreninger, der er i kontingentrestance, har ingen stemmeret.

§ 6 IDRÆTSSAMVIRKETs bestyrelse
På den ordinære generalforsamling vælges blandt medlemmerne en bestyrelse på 7 til 9 medlemmer, samt 2 suppleanter. Der vælges hvert år 3 til 5 medlemmer, for 2 år, medens suppleanterne vælges for 1 år. Bestyrelsen leder og repræsenterer IDRÆTSSAMVIRKET. Bestyrelsen konstituerer sig med henholdsvis Formand, Næstformand, Sekretær og Kasserer.

Repræsentanter til andre idræts- eller interesseorganisationer m.v. med fælles idrætslig repræsentation for IDRÆTSSAMVIRKETs virkeområde udpeges af IDRÆTSSAMVIRKETs bestyrelse.

Det er en betingelse for at være medlem af bestyrelsen, at pågældende er medlem af eller repræsenterer en forening under IDRÆTSSAMVIRKET, og at pågældende ikke af Dan-marks Idræts Forbunds amatør og ordensudvalg eller specialforbund er udelukket fra at beklæde bestyrelseshverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heraf skal formand eller næstformand være iblandt.

Bestyrelsen, der har ansvaret for foreningens anliggender og økonomi, bestemmer selv sin forretningsorden, og hvor intet andet er foreskrevet, træffes enhver afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens / næstformandens stemme udslagsgivende. Formanden eller næstformanden tegner foreningen ved underskrift i løbende sager, medens køb eller salg af fast ejendom, samt optagelse af lån m.v. kræver underskrifter fra den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Disse udvalg kan suppleres efter fagligt og lokalt behov.

§ 7 Regnskab
Regnskabsåret er perioden 1/1 – 31/12. Regnskabet revideres af to kritiske revisorer, der sammen med en revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år. De kritiske revisorer skal være medlemmer af en forening under IDRÆTSSAMVIRKET.

Regnskabet skal tilstilles medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære gene-ralforsamling. Medlemmerne skal efter anmodning indsende oplysninger til IDRÆTSSAMVIRKET om:

1.Medlemstal, Aktive
2.Navn og adresse på foreningens formand, kasserer og sekretær

§ 8 Eksklusion og udmeldelse
Er kontingent trods påkrav i anbefalet brev ikke indbetalt senest en måned efter forfaldstid, skal vedkommende idrætsforening udelukkes, og den kan kun genoptages mod betaling af gælden.

Udmeldelse skal ske skriftligt til IDRÆTSSAMVIRKETs kasserer inden 31/12. Handler en idrætsforening mod IDRÆTSSAMVIRKETs krav eller interesser, kan den udelukkes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 9 Hæftelser
IDRÆTSSAMVIRKET hæfter kun for sine forpligtelser med IDRÆTSSAMVIRKETs til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10 Ophævelse
Hvis IDRÆTSSAMVIRKET i kraft af en generalforsamlingsbeslutning – efter reglerne i § 5 er iagttaget – skal ophæves, fyldestgøres først alle gældsforpligtelser, hvorefter forenin-gens formue af generalforsamlingen fordeles til idrætslige formål i Frederikshavn Kommune.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. april 2018.

Webbureau ITTP