Forretningsorden

§ 1
Stk. 1 Denne forretningsorden gælder for Idrætssamvirkets bestyrelse inklusive suppleanter samt for forholdet mellem bestyrelsen og dets eventuelle udvalg / arbejdsgruppe.
Stk. 2 Udvalgene fastsætter selv deres egen forretningsorden. Den skal dog godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3 Generalforsamlingen d. 09.04.18. pålagde bestyrelsen at indføre følgende holdning, at der så vidt muligt skal tilstræbes en geografisk repræsentation i bestyrelsens sammensætning.
§ 2
Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer på møde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk. 2 Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget. Der føres protokol over forretningsudvalgets beslutninger.
Stk. 3 Formand og næstformand er formandskabet for bestyrelsen
Stk. 4 Udvalg nedsættes i øvrigt efter behov med et bestyrelsesmedlem som udvalgsformand.
Stk. 5 Der ydes omkostningsgodtgørelse til formand, sekretær og kasserer på kr. 2.500,- øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 1.500,- pr. år. Der ydes herudover godtgørelse for transport i egen bil efter statens højeste takst.   
§ 3
Ved formandens forfald varetager næstformand de af formanden påhvilede pligter og de af denne tilkomne beføjelse.
§ 4
Stk. 1 Bestyrelsen aftaler sin mødeplan for et år ad gangen. Der afholdes mindst seks møder om året.
​Stk. 2 Formanden kan udover de fastsatte møder indkalde til møde når der skønnes behov for det.
​Stk. 3 Formanden skal derudover når mindst to af bestyrelsens medlemmer anmoder om det, indkalde til møde.
§ 5
Stk. 1. Formandskabet tilrettelægger bestyrelsens arbejde og aftaler sagernes forberedelse og forelæggelse.
Stk. 2. Mødeindkaldelse med dagsorden og bilag skal udsendes med mindst 7 dages varsel. I særlige tilfælde kan varslet dog forkortes.
Stk. 3. En dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
Godkendelse af dagsorden, Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde, Siden sidst, Beslutningssager, Meddelelser, Udvalgenes arbejde, Mødeaktiviteter, Opgaver / arr. frem til næste møde, Kommende møder, Eventuelt.
Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at få optaget et punkt på den dagsorden der udsendes, hvis Formandskabet har modtaget ønsket inden udsendelsen.​
Stk. 5. Bestyrelsen kan under godkendelse af dagsordenen beslutte at optage sager af hastende art.
§ 6
Bestyrelsen kan anmode et af sine udvalg om en udtalelse før bestyrelsen træffer endelig beslutning i sagen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan henvise sager til endelig afgørelse i et af sine udvalg.
Stk. 3. Når et af bestyrelsen udvalg anmoder om det, kan bestyrelsen overtage afgørelsen af en sag fra udvalget.
§ 7
Stk. 1. Sager under et enkelt af bestyrelsens udvalg behandles endeligt af det pågældende udvalg, jfr. § 6, stk.3.​
Stk. 2. Bestyrelsen afgør placeringen af beslutningskompetencen vedrørende udvalg. Inden for sit eget bevillingsgrundlag fastlægger (Idrætssamvirket) bestyrelsen de bevillingsmæssige rammer som udvalgene kan disponere over i deres tilsagnsgivning og øvrige udgiftskrævende beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at overtage beslutningskompetencen helt eller delvis på sagsområder der i medfør af denne forretningsorden er henlagt til et udvalg.
§ 8
Der påhviler mødedeltagerne tavshedspligt i forbindelse med møder. Referatet skal være til gængelig for bestyrelsen medlemmer. ​
§ 9
Stk. 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtigt når formanden eller næstformanden samt yderligere mindst fire medlemmer er til stede.
Stk. 2 Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder møderne.
Stk. 3 Bestyrelsen tilstræber enighed i sine afgørelser. Er dette ikke muligt, træffes beslutninger med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.​
Stk. 4 Formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kan beslutte at afstemninger gennemføres skriftligt. ​
§ 10
Møderne er som udgangspunkt ikke åbne for andre end Idrætssamvirkets bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne kan inviteres til møder med taleret og få tilsendt dagsorden samt referat. Suppleanterne er underlagt forretningsordenens bestemmelser.
Formandskabet kan invitere relevante personer til at deltage til et møde når det skønnes relevant.
§ 11
Stk. 1 Sekretæren fører referat af møderne som udsendes til bestyrelsens medlemmer, så vidt muligt senest 7 dage efter mødet.
Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer kan kræve afvigende meninger gengivet i referatet.
Stk. 3 Ét bestyrelsesmedlem vælges til at vedligeholde og á jour føre medlemsliste samt sende kontingentopkrævningerne ud. I samråd med kassereren udsendes påmindelse om evt. kontingentrestance.  
Stk. 4 Kassereren er ansvarlig for at der løbende bogføres indtægter og udgifter efter modtagne bilag, betale alle regninger via netbank, ajourføre medlemsliste samt i samarbejde med den valgte revision at udarbejde årsregnskabet. Inden årets udgang skal kassereren udarbejde et budgetforslag for det følgende år.
§ 12
Stk. 1 Hvis der mellem planlagte bestyrelsesmøder opstår behov for bestyrelsens afgørelse, kan formandskabet beslutte at sager af hastende art sendes til skriftlig høring – via mail – hos bestyrelsens medlemmer eller besluttes af forretningsudvalget.
Stk. 2 I særlige tilfælde, hvor behandlingen af en sag ikke kan afvente næste møde eller skriftlig behandling, kan formanden på bestyrelsens vegne træffe afgørelse i en sag med omgående orientering af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 3 Bestyrelsen kan bemyndige formandskabet/forretningsudvalget til at træffe afgørelser eller repræsentere Idrætssamvirket i sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.
§ 13
Stk. 1 Formandskabet tegner bestyrelsen over for offentligheden med mindre andet er aftalt i konkrete tilfælde. Alle skriftlige indlæg i medier forelægges bestyrelsen til godkendelse før offentliggørelse. Bestyrelsen skal give svar hurtigst muligt dog senest 24 timer fra udsendelsen.  
Stk. 2 Bestyrelses medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for Idrætssamvirket samt bestyrelsens afgørelser. ​
§ 14
Nærværende forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens vedtagelse. Nærværende forretningsorden kan til enhver tid ændres af bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal. ​
Ændring af forretningsordenen kan kun besluttes, hvis forslag derom er udsendt rettidigt inden et indkaldt møde. Stk. 2. Vedtagne ændringer af forretningsordenen træder først i kraft på næste møde efter det møde hvor de er vedtaget.

Nærværende forretningsorden er senest ændret på bestyrelsesmødet den 30. september 2020. 

Webbureau ITTP