Årsrapporter

      2019   2018   2017
               
Kontingenter     22.350   20.200   23.850
               
Tilskud Frederikshavn Kommune 100.000   100.000   100.000
               
INDTÆGTER I ALT   123.650   120.200   123.850
               
Materiel / Fritidskonference     688   -8.341   2.966
Foredrag/medlemsmøder     3.728   611   10.125
Fundraising kursus   13.044   0   20.000
Aktiv Fritid  og kursusudgifter     5.851   720   2.000
Repræsentation   4.045   2.140   2.238
Generalforsamling    2.634   5.407   7.591
Møder     10.133   15.163   18.018
Profilbeklædning m. logo   0   6.000   0
Gebyrer     725   350   1.132
Kontorartikler     1.456   1.523   616
Kørselsgodtgørelse   16.678   19.099   22.987
Bestyrelsesgodtgørelse   13.500   15.000   11.000
Hjemmeside 2.220   15.891   11.698
Revision     0   0   7.000
Idrætssamvirkets pris   5.250   5.385   5.405
Støtte klubber              5.000
               
OMKOSTNINER I ALT   79.952   78.948   120.776
               
RESULTAT FØR FINANSERING 44.386   41.252   3.074
               
Rente udgifter / indtægter       -1.811   48   146
Aktieudbytte     4420   4420   6.314
Kursregulering værdipapirer            
               
ÅRETS RESULTAT   46.307   45.720   9.534
               
               
 BALANCE              
      2019   2018   2017
AKTIVER              
               
Tilgodehavender   687   1.125   0
Periodeafgrænsningsposter   0   0   5.072
Tilgodehavender i alt   687   1.125   5.072
               
Værdipapirer              
1.730 stk Spar Nord     64,70 / 54,30   111.931   93.939   124.733
               
Indestående i pengeinstitut   345.001   306.681   257.214
Likvide beholdning   345.001   401.945   257.214
               
AKTIVER ialt     457.619   401.945   387.019
               
PASSIVER              
               
EGENKAPITAL, primo   256.945   387.019   392.882
Årets resultat     46.307   45.720   9.534
 Kursregulering     17.992    -30.794    
Hensat til tilskudspulje   135.000   -145.000    
Egenkapital, ultimo   321.244   256.945   387.019 
Skyldige omkostninger   1.375   0   0
             
PASSIVER i alt   457.619   401.945   387.019
               

Bestyrelsens beretning, mandag den 9. april 2018. kl. 19.00 i Arena Nord

Et nyt og spændende foreningsår er passeret og Idrætssamvirket kan se tilbage på mange aktiviteter, som vi dels selv har været involveret i eller har fulgt med interesse fra sidelinjen.

Anlægsprojekter der lykkedes.
I Østervraa er det lykkedes Idræts- og Kulturcentret at få knyttet bibliotek og ungdomsklub i en 500 m2 stor tilbygning til de i forvejen mange aktivitetstilbud i det store halkompleks.  

Med projekttitlen ”Opland i bevægelse” er det i Ravnshøj lykkedes at skabe et unikt samlingspunkt. Projektet som blev taget i brug i oktober indeholder blandt andet skaterramper, multibane, motionsredskaber, samlingssted med bålplads, bålhus og shelters samt interaktive læringsredskaber til undervisningsbrug og leg. Anlægget er i direkte sammenhæng med eksisterende faciliteter, som skole, fritidsordning, ungdomsklub, sportsplads, idrætshal med cafeteria og samlingslokale samt naturområde bag skolen. Hele området er tænkt som et stort samlingspunkt for oplandet, der skal være en dynamo for skabelsen af tættere sociale bånd og fælles udvikling mellem de fire oplandsbyer, Skærum, Åsted, Kvissel og Ravnshøj.

Anlægsprojekter under forberedelse
Ovenstående to eksempler viser, hvordan man kan få flere og bedre faciliteter når flere foreninger og institutioner samarbejder og de to projekter kan forhåbentlig være med til at inspirere andre. Hvis vi ser på, hvilke andre idrætsfaciliteter der er på vej, ser det glædeligvis ud til, at der er mange andre der kan se fordelene ved at flere deles om den samme matrikel.

Sæby Spektrum Sæby Fritidscenter & Hostels Spektrum-projekt er et spændende og ambitiøs projekt som først og fremmest tilgodeser faciliteter til gymnasterne, men en række nye brugergrupper vil også få glæde at projektet, ligesom der er flere af de nuværende foreninger der får mulighed for at få mere haltid.

Multihus
i Frederikshavn
Som følge af nedslidte faciliteter og ønsket om mere haltid i samme hal og uden mange aflysninger, som følge af større arrangementer i Arena Nord, har en række foreninger fundet sammen i et fælles ønske om nye og tidssvarende faciliteter i projekt Frederikshavn Multihus. IS har siden den spæde start haft en repræsentant med i arbejdsgruppen.

Vandsportens Hus i Sæby IS er også med i planerne om etablering af Vandsportens Hus på havnen i Sæby. Flere vandrelaterede foreninger der i dag har, eller mangler klubfaciliteter på Sæby Havn, har ønske om mere plads. Da Kommunen i år har vedtaget at udvide havnearealet, har det givet mulighed for at finde plads til en ny bygning eller genanvende én af de eksisterende nedlagte fabriksbygninger til det fælles hus.

Øvrige tiltag
Kunstgræsbanen i Sæby der i nogle år har været i støbeskeen tegner nu til at blive en realitet.
En række andre udviklingsprojekter i Skagen Kultur- og Fritidscenter, Albæk Idrætscenter og Dybvad-hallen har i nogen tid været på idé stadiet og hvis udvikling bliver spændende at følge.

Bannerslundhallen

Det gamle Kultur- og Fritidsudvalg kategoriserede Bannerslundhallen som et kommende kraftcenter. Nogle foreninger i området blev bekymrede for, om det betød at alle øvrige faciliteter ikke ville blive tilgodeset fra Kommunens side. På et afklaringsmøde med medlemmer fra KFU, hvor IS også var repræsenteret, blev det præciseret, at der ikke ville blive ændret på nuværende eksisterende forhold og alle spørgsmål om eventuelle flytninger vil ske på frivillig basis.        

Syvstenhallens fremtid
Grundet sikkerhedsrisiko var Syvstenhallen lukket i ca. én måned. Tiden blev anvendt til at foretage de mest nødtørftige reparationer, reparationer der skulle holde i ét år, hvorefter der skulle tages stilling til om den kommunalt ejede hals fremtid. IS har sammen med Syvsten I.F. efterlyst en stillingtagen til, hvad der skal ske med hallen således Syvsten I.F. ved, hvad de kan disponere efter. Der er i skrivende stund endnu ikke kommet et svar på, hvad Kommunen ønsker med hallen.  

Ørnedalsbanen
Andre klubber går også en yderst usikker fremtid i møde, såfremt der ikke sker radikale fremskridt for muligheden for at forlænge lejemålet af Ørnedalsbanen. Vi er orienteret om, at Frederikshavn Sæby Autosport og Frederikshavn MotoCross Klub har søgt andre rimelige placeringer, hvilket har vist sig at være nærmest umuligt og ikke mindst forbundet med store omkostninger, som klubberne aldrig vil kunne finde midlerne til.

Flyvepladsen  
Også ejeren af jorden, hvor Ottestrup Flyveplads havde opsagt lejemålet pr. 1. januar 2018. Heldigvis lykkedes det fem minutter i tolv at få lavet en midlertidig forlængelse af lejeaftalen. Medlemmerne i Nordjysk Svæveflyveklub og Sæby Motorflyveklub har således i den nærmeste fremtid fået luft under vingerne igen.

Facilitetspolitik
Med de mange initiativer om at bygge nyt, renovere og sikre klubbernes fremtid har Idrætssamvirket sammen med FUF kraftigt anbefalet, at Kommunen får fastlagt en facilitetspolitik. Vi har fremført, at en politik på området vil give Kommunen mulighed for at fastlægge en prioritering på facilitetsområdet og bestemme i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge som man ønsker at udbygge, kvalitetssikre og renovere faciliteterne. På den baggrund kan der sikres en langsigtet og strategisk udvikling som fremmer de mange positive effekter af idræt. Til udarbejdelsen af politikken har DIF tilbudt at bidrage med gratis konsulentbistand.  

Talentsportsklasser
Det første skoleår nærmer sig sin afslutning og det lader til, at skoleformen er kommet fornuftigt fra start. Dog har det været vanskeligt at fastholde syvende årgang. Det er gået væsentlig bedre med 8. og 9. klasserne. For at foreningslivet kan få større kendskab til, hvilke muligheder deres medlemmer kan få ved at gå i en talentsportsklasse, vil skolen finde foreningsambassadører, der kan få solgt budskabet. Når eleverne efter 9. klasse overgår til en ungdomsuddannelse skulle de gerne fortsat have muligheden for at fortsætte i Sports College. Ved opstarten af talentsportsklasserne var IS bekymret for, om skolen ville udhule grundlaget for Sports College, en bekymring vi gerne ser, må blive ubegrundet.                                                             

Haltilskudsmodel
En harmonisering på halområdet har stået højt på vores ønskeliste de seneste år – faktisk siden kommunesammenlægningen – så det var meget positivt at alle politikerne op til byrådsvalget gav udtryk for, at der NU skal udarbejdes en tilskudsmodel. Heldigvis har det nye KFU fortsat processen. For at gøre modellen mere retfærdig har de bedt forvaltningen om at sætte flere kriterier ind i regnemodellerne. Ved indførelsen af et regelsæt på området er vejen forhåbentlig banet for, at de enkelte idrætsanlæg kan se en fordel i øget samarbejde og vidensdeling mellem hinanden.       

Arena Nord
Ved gennemlæsningen af forvaltningens oplæg til haltilskudsmodel, undrede det os, at vi ikke kunne finde Arena Nord i beregningerne. På dialogmøde med ANs bestyrelse fik vi oplyst at de ikke havde nogen driftsaftale med Kommunen. Selv om de årligt modtager 8,3 millioner kroner, er tilskuddet ikke bundet op nogen aftaler med Kommunen. De øvrige selvejende institutioner og fonde i kommunen er blevet påbudt at indgå driftsaftaler, som bl.a. indeholder bestemmelser om, at hallerne ikke får tilskud til cafeteriadrift, salg af overnatningsmuligheder eller andre kommercielle aktiviteter. Der kan aflyses op til 10% af en forenings samlede bookinger som følge af større arrangementer. Der skal gives et rimelig tidsvarsel samt anvises et andet tidspunkt for foreningens aktivitet. Da der ikke foreligger lignende aftale med Arena Nord kan foreningerne her således ikke forvente denne beskyttelse af deres aktiviteter.     25 års reglen og 60+ foreninger Ligesom på halområdet, har 25-års reglen været en torn i øjet på foreningslivet. Vi har aldrig rigtigt forstået, hvorfor unge under 25 år, der dyrker deres aktivitet i en forening der har en forholdsvis stor seniorafdeling, skal have mindre i tilskud. De uens priser for brug af ens haller ser nu heldigvis ud til at blive løst ved, at Kommunen fastsætter ens gebyrpriser for alle. En positiv udvikling som vi kun kan have sympati for, dog mangler vi stadig at få udmeldt, hvad gebyrstørrelsen vil blive på. I takt med at flere og flere pensionister glædeligvis bliver ved med at være aktive øges procentdelen af over 25 årige tilsvarende. Flere af de aktive 60+ årige har fundet ud af at danne egne foreninger som muliggør at de kan få adgang til sociale midler med et fast tilskud pr. medlem. Økonomisk godt for dem, men det fremmer bestemt ikke sammenhængskraften i foreningslivet.   

Overnatningsgebyrer
På en tidlig forårsmorgen kunne vi læse i medierne, at Kommunen ville ophæve ordningen med betaling af 25 kroner i gebyr for overnatning i kommunale lokaler. Det er naturligt de klubber, der arrangerer større turneringer, hvor der kommer deltagere udefra som får glæde af, at det nu koster gratis at have gæsterne til at overnatte. Men set i lyset af, hvad disse events generer af omsætning i hele kommunen, er det en udmærket håndsrækning at give dem, der vil og har muligheden for at gøre en ekstraordinær indsats. I modsætning til andre udgiftskrævende støtte,  fik området tilført en halv million til finansieringen af de manglende gebyrindtægter.  

Uligheder i idrætten Idrætsdeltagelsen i Danmark og formentlig også i Frederikshavn er stærkt polariseret i forhold til social baggrund. Kun 17% af de ledige på kontanthjælp er fysisk aktive, hvorimod de med lange videregående uddannelser tegner sig for hele 72%. IS har afholdt et par møder med Jobcentret i forsøget på at finde en vej til at få kurven knækket. I erkendelse af, at det ikke er en let opgave, har vi sparket bolden til hjørne, for senere at vende tilbage, når vi har fundet den rigtige idé.  

Booking og indberetningssystem Den lette adgang for foreningerne til at booke tider via IT i Winkas-systemet har i flere år haft karakter af en forringelse frem for en forbedring. Med de seneste tiltag tyder alt nu på, at der er lys for enden af tunnelen, idet Kommunen på baggrund af en brugerundersøgelse arbejder på at få indført en opgradering af systemet sammenholdt med en bedre uddannelse af servicepersonalet. Når der kommer flere superbrugere bliver de i stand til give den rigtige vejledning til foreningslederne. Den nye version af Winkas giver også adgang til oprettelsen af en altid ajourført foreningsportal, der bliver tilgængelig på Kommunens hjemmeside.   

Godt gået-prisen
Kommunen uddeler hvert år fire priser for særlige præstationer inden for sport og kultur. Blandt de indstillede kandidater er IS er med i udvælgelsen af de fire prismodtagere. Priserne indikerer hvilke egenskaber og retning vi gerne ser flest mulige skal stræber efter. Alle kan roligt glæde sig til prisfesten d. 12. april. Her vil de bedste indenfor kategorierne: Årets- hold, lederpræstation, individuelle præstation og kulturtalen/kulturoplevelse blive flot præsenteret.

Handicapidræt
Parasport Danmark afholder hvert andet år Special Olympics Idrætsfestival, - et idrætsstævne for mennesker med et udviklingshandicap. Stævnet afvikles over tre dage med idræt, udfordringer, glæde, socialt samvær fest og spændende idrætskonkurrencer. I år afholdes deres idrætsfestival i Helsingør (maj måned) og vi håber meget at forbundet i 2020 vælger Frederikshavn.   Firmaidrættens

Europamesterskab
Frederikshavn Kommune og Arena Nord har i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund og Sport Event Denmark, søgt om at få sportsarrangementet European Company Sport Games til Frederikshavn i 2023. Forinden havde Dansk Firmaidrætsforbund i efteråret udvalgt Frederikshavn som deres foretrukne blandt de øvrige ansøgere i DK. Den endelige afgørelse om hvem der får arrangementet kan forventes at foreligge i juni 2019. Firmaidrættens EM afviklet på ulige år og samler normalt ca. 5.000 deltagere fra godt 20 lande og der konkurreres i ca. 20 discipliner.   

Tilsyn af foreningernes tilskud
Folkeoplysningsudvalget vedtog sidste forår, at der skulle foretages tilsyn af de foreninger der modtager tilskud. Arbejdet er kommet trægt fra start, men der er nu kommet gang i dialogen med flere tilfældigt udvalgte foreninger, hvor en arbejdsgruppe på tre personer gennemgår de enkelte foreningers regnskaber. Herefter tages et møde med foreningen, hvor forskellige tolkninger af tilskudsbestemmelserne tages op til drøftelse så alle fremover får præcist det tilskud de er berettiget til – hverken mere eller mindre!  

Brug af kommunale lokaler i lukkeperioderne På foranledning af spontane henvendelser omkring ønsket om at bruge kommunale lokaler på helligdage, weekender og ferier, hvor de normalt er lukket ned, udsendte IS i juni et spørgeskema for at undersøge, hvor stort problemet reelt var. Vi fik tilbagemeldinger fra seks forskellige klubber, som beskrev forskellige forhold som gav dem problemer. Siden efteråret har IS presset på for at få problemstillingen taget med på FOUs dagsorden, da vi har svært ved at acceptere at ledige lokaler klar til brug ikke må benyttes blot fordi at skolerne holder ferie.

Tilskudsatlas for kommunens landsbyer

For at få et bedre overblik over, hvad der på KFUs område tildeles af midler, har udvalget fået udarbejdet et såkaldt atlas der synliggør, hvad de enkelte landsbyer samlet set modtager af tilskud. Det er godt der kommer gennemsigtighed i midlerne, men vi vil godt opfordre til at få alle bevillingerne med fra de øvrige udvalg samt en opstilling over, hvad der er drift og hvad der gives til anlæg. Atlasset kan anvendes konstruktivt ved at danne grundlag for borgerdrevne budgetter.

Samarbejdsaftale med Kommunen
IS har indgået en ny toårig samarbejdsaftale med Kommunen. Aftalen gør at vi nu er høringspart på lige fod med MED-udvalg og Handicaporganisationer, inden vedtagelsen af KFUs budget.   Herudover har udvalget tilføjet, at paraplyorganisationerne skal være partipolitisk neutrale. De øvrige ændringer er kun justeringer og præciseringer i forhold til den oprindelige aftale. Foreningsudviklingskursus I lighed med en række andre ”almindelige” foreninger har bestyrelsen for IS i efteråret gennemgået DGIs foreningsudviklingskursus. Med god professionel hjælp af René Melvad fik lavet en oplistning af, hvad vi gerne vil og hvordan vi fik de prioriterede ønsker overført til konkrete handlinger.  

Foreningernes dag  
I samarbejde med handelsstandsforeningen Frederik og FUF, arrangerede vi Foreningernes dag i gågaden. Under temaet ”den grønne og sunde æblefest” præsenterede en snes foreninger sig ved, hvad de kunne tilbyde af aktiviteter.

Fritidskonference - foreningskonsulent
Den store forenings- og fritidskonference i 2016 blev i 2017 fulgt op af et mindre kursusarrangement med fokus på ungdomskulturen i dag, fundraising, præsentation af nyt foreningssamarbejde om fælles fysisk træning samt et indblik i, hvordan DGI og Thisted Kommunes idrætskonsulent havde gjort en forskel til fordel for foreningslivet. Således inspireret af, hvordan konsulenten kunne gøre dagligdagen lettere for foreningerne, kunne det godt være en overvejelse værd at få lavet en tilsvarende aftale i Frederikshavn Kommune.   

Persondataforordning Når persondataforordningen d. 25. maj erstatter persondataloven fra 2000, skærpes nogle af de pligter, der følger med, når foreningerne behandler personoplysninger. Sammen med FUF vil vi  invitere til et informationsmøde om de ændringer foreningerne har behov for at vide.

Samarbejdsmøde med fodboldklubber
På sidste generalforsamling blev IS opfordret til at bringe alle klubber, der har fodbold som aktivitet, sammen til en fælles drøftelse af, hvordan der kan etableres et bedre samarbejde. Efter flere forsøg har vi sammen med CKF og DBU Jylland Region 1, foreløbigt fået afholdt ét møde hvor DBUs konsulent skitserede hvilke muligheder der er for spillere, hold og klubsamarbejder m.v. Næste møde er planlagt til d. 17. april, hvor vi skal drøfte tre altid relevante og spændende temaer: Fastholde og tiltrække spillere og rekruttering af ledere og trænere samt involvering af forældre.

Valgmøder i Skagen, Frederikshavn og Sæby

For at få sat fokus på fritids- og foreningslivet havde vi sammen med FUF op til Byrådsvalget arrangeret tre valgmøder, hvor stort set alle partier var repræsenteret. Ved at holde møderne på tre geografier, blev der god lejlighed til også at debattere lokale problemstillinger med lokale kandidater, hvilket mange af deltagerne udtrykte tilfredshed med. To timer inden valgmødet blev der i samarbejde med CKF afholdt informationsmøde om de kommunale tilskudsregler. Om det var SEIF offentliggjorte planer om at eliminere virkninger af 25 års reglen ved at opdele deres flerstrengede forening op i selvstændige foreninger, der fik enkelte kandidater til at deltage i informationsmøderne vides ikke, men det var positivt at opleve denne interesse Interessen for at få belyst konsekvenserne af omdiskuterede regel kom i hvert fald tydelig til udtryk i panelet.

DIFs Kommuneundersøgelse
Op til kommunevalget lavede DIF en Kommuneundersøgelse, hvor 9.000 foreninger blev bedt om at vurdere forholdene på områderne * Frivillighed * Faciliteter * Idrætspolitik og * Økonomi. Frivilligheden gav de bedste bedømmelser, men samlet set fik Kommunen bundkarakterer (nr. 71) sammenlignet med landets øvrige kommuner. Placeringen harmonerer ikke med, hvad Frederikshavn Kommune rent faktisk betaler i tilskud til området. Her er vi placeret i midterfeltet (nr. 46), så noget tyder på at vi kan anvende pengene bedre.  F.eks. er det i Thisted Kommune lykkedes at få en bedre balance mellem tilskuddets størrelse og modtagernes tilfredshed, så her kunne vi måske godt lære noget.    

Ny hjemmeside
I et godt samarbejde med det gode lokale it-firma ittp  har vi over vinteren fået oprettet en god og informativ hjemmeside som er let at orientere sig i samt at ændre oplysninger i og ikke mindst - væsentlig billigere i abonnement end den gamle.  

Nøgletal
Når politikere vurderer og sammenligner serviceniveauer er udgangspunktet næsten altid, hvad kommunen bevilliger pr. indbygger eller pr. elev.  På folkeoplysningsområdet, eksl. voksenundervisningen og tilskud til Arena Nord, er den kommunale udgift i 2017 på kr. 300,- pr. indbygger og kr. 532,- pr. foreningsmedlem, hvilket giver meget value for money.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen består af 8 generalforsamlingsvalgte og 1 tilforordnet, som repræsenterer FUF. Der har i 2017 været afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder. Herudover har bestyrelsens medlemmer sæde i en række institutionsbestyrelser, fonde, skoler og foreninger, ligesom vi har deltaget i en række kommunale arrangementer og dialogmøder. Vi har ligeledes været repræsenteret i nordjyske og landsdækkende netværksmøder. Den megen mødeaktivitet giver god indsigt og indflydelse på udviklingen af idrætsområdet. I det nytiltrådte Folkeoplysningsudvalg (FOU) faldt valget således ud, at IS kunne besætte næstformandsposten.

Tak!
Vi vil fra bestyrelsens side takke alle vore gode samarbejdspartnere inden for foreningslivet, FUF, institutionsledere, forvaltningen, kommunalpolitikere, landsorganisationerne samt pressen og lokalradioen for et fint og godt samarbejde. Sidst men ikke mindst tak til alle de mange frivillige ledere og trænere, der hver dag får tingene til at fungere i foreningerne. Jeres frivillige arbejde gør det muligt at ca. 34.000 glade medlemmer kan dyrke deres fritidsinteresse i Frederikshavn Kommune.
BESTYRELSENS BERETNING 05.04.2017

Det har igen været et spændende år for Idrætssamvirket med mødeaktiviteter og forskellige arrangementer. (9 bestyrelsesmøder plus generalforsamling)

Fritidsmesse

Søndag den 4. september 2016 holdt Idrætssamvirket i samarbejde med FUF med stor succes fritidsmesse i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Mange foreninger benyttede sig af muligheden for at vise deres aktiviteter frem overfor mulige nye medlemmer. Der er så mange muligheder for at være aktiv i vores kommune, takket være de mange, mange frivillige, der findes, så det største problem er næsten at vælge, hvad man skal deltage i. (udgift: kr. 88.410,-)

Forenings- og fritidskonference

Den 12. november var Idrætssamvirket medarrangør af en fantastisk flot konference, der blev afholdt i Maskinhallen i Frederikshavn. Her var der fuldt hus, hvor vi alle sammen blev meget klogere på nogle af de tendenser, der rører sig i tiden inden for de tre spor: Fundraising, aktivitetsudvikling og foreningsfællesskab. (udgift: kr. 25.000,-)

Talentsportsklasser

Sidste år nævnte vi, at byrådet havde besluttet, at der skulle oprettes talentsportsklasser i Frederikshavn Kommune. Det er et skoletilbud for de 13-16 årige, derfor vil det være gratis at gå i talentsportsklassen. Det betyder også, at skoleindsatsen kommer før idrætten, så hvis man ikke har lavet lektier, er der heller ingen træning. Ud over den almindelige træning vil der være 6 timers sport: 2x2 timer individuel sport og 2 timer fællestræning.

Nu er klasserne en realitet, og de starter efter sommerferien på Frydenstrandskolen Fladstrand afdeling. Der har været afholdt udtagelse, hvor børnene er blevet vurderet af en sportskoordinator. Der er elever fra mange forskellige sportsgrene. I første omgang vil der blive holdtræning for fodbold, håndbold og floorball. De øvrige elever vil få individuel træning i deres respektive idrætsgrene.

Indtil videre er det usikkert, hvad der skal ske efter niende klasse, når eleverne forlader folkeskolen. Det er vigtigt, at der bliver fundet en god løsning, enten i samarbejde med Nordjyllands Sportscollege eller ungdomsuddannelserne.

Udvalg og bestyrelser

Idrætssamvirket har repræsentanter i mange forskellige udvalg og bestyrelser, hvor vi skal være med til at sikre, at foreningernes interesser bliver tilgodeset.


Styregruppen for talentsportsklasser - Folkeoplysningsudvalget - Skagen Kultur- og Fritidscenter - Aalbæk Idrætscenter – repræsentantskabet for Nordjyllands Sportscollege - Arena Nords bestyrelse - Arena Nords brugerudvalg - Iscenter Nords brugerudvalg - Idrætshallens bestyrelse - FUF’s styrelse - Godt Gået Prisen – Det fysiske sundhedspanel – WinKAS – kasserernetværk.

DIF og DGI inviterer også til møder, hvor Idrætssamvirket mødes med de øvrige idrætsråd i Region Nordjylland og på landsplan for at udveksle erfaringer. Der er stort set ikke to kommuner, der har de samme regelsæt vedrørende tilskudsordninger osv.

Det daglige arbejde

Herudover kommer der løbende indbydelser til at deltage i forskellige fora. Idrætssamvirket har bl.a. deltaget i et spændende møde i Ravnshøj, hvor DGI præsenterede deres satsning på ”Landsbyklynger”. Ideen er, at mindre samfund kan gå sammen om at udvikle sig og søge om at få andel i de midler, DGI har afsat til formålet, nemlig 16 mill. kr. til 25 klynger.

Vi hjælper jævnligt foreninger med de små og store problemer, de oplever i hverdagen. Mange ting kan klares med en telefonopringning til et af Idrætssamvirkets bestyrelsesmedlemmer, men vi mødes også gerne med foreningerne og eventuelt forvaltningen, hvis der er behov for det.

Det er selvfølgelig ikke særlig synligt, men det er vigtigere, at foreningerne får løst deres problemer, end at Idrætssamvirket får en masse spaltemillimeter i de skrevne medier.

Høringssvar

Idrætssamvirket har i årets løb afgivet høringsvar på udkastet til flere nye politikker: Sundhedspolitik, haltilskudsmodeller og folkeoplysningspolitik.

”Projektafdelingen”

Indbyggerne i Frederikshavn Kommune er præget af en ukuelig optimisme, vi rejser os altid igen, selv om tingene går os lidt imod. Det er de mange projekter, der bobler rundt om i kommunen, et levende bevis på.

Der er bl.a. projekter i Aalbæk, Dybvad, Sæby Spektrum (en udvidelse af Sæby Fritidscenter & Hostel), multicenter i Frederikshavn, Vandsportens Hus ved havnen i Sæby. Syvstenhallens skæbne er i skrivende stund uvis. KFU og Økonomiudvalget har i marts 2017 bevilget midler til en midlertidig løsning af de problemer, der er med gulvet, og de utætte tagvinduer i cafeteriet, mens de er i tænkeboks. Foreløbig er der ikke blevet gjort rent i hallen de seneste seks måneder. Det er jo også en måde at spare på!

Skagen kultur- og fritidscenter har formået at vende minus til plus og er nu inde i en rigtig god gænge.

Det helt store spørgsmål er så, hvor pengene til de mange projekter skal komme fra. Kommunen har afsat en lånepulje- ganske få midler til anlæg, nemlig 500.000 kr. i år, 1 mill. i 2018, 2 mill. kr. i 2019 og 4 mill. i 2020. Der skal derfor skrives mange fondsansøgninger, før man når i mål, og det kræver også, at mange aktører går sammen. Center for Kultur og Fritid abonnerer på Schulz’ puljeguide, som foreningerne kan få kodeord til gennem CKF.

Det er svært at være en af Danmarks fattigste kommuner.

Vi kan også her nævne, at KFU på sit møde i marts 2017 har igangsat en synliggørelse af, hvorledes udvalgets årlige drifts- og anlægsbudget fordeles ud fra et geografisk princip.

Formålet med kortlægningen er dels at synliggøre, hvor mange midler der tilføres de forskellige geografiske områder i kommunen – dels danne grundlag for en faktuel politisk diskussion af, hvordan Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet vil prioritere dets budgetmidler.

Harmonisering af haller og leje

Et at de sidste udeståender fra kommunesammenlægningen i 2007 er harmonisering af hallejetilskuddene. Det ser nu ud til, at der vil komme en løsning her i 2017. Arbejdet er i hvert fald sat i gang, men det er en kompliceret øvelse at få enderne til at mødes, idet Kultur- og Fritidsudvalget har fastlagt, at det skal være en nulløsning.

Problematikken består i, at der er forskellige ejerformer i hallerne. Hvis det er kommunale haller, er der gebyrbetaling, uanset deltagernes alder. Hvis det derimod er en selvejende institution, betaler voksne over 25 år det fulde beløb. Børn og unge får refunderet 75 % af huslejen, så de kun betaler, hvad der svarer til gebyrbetaling plus ca. 5,50 kr. mere.

Forvaltningen sidder for øjeblikket og arbejder med forskellige modeller, så politikerne kan se, hvordan det vil påvirke udregningen, hvis man ændrer på deltagersammensætningen, gebyrbetalingen, KL’s timesats osv. Det kommer vi til at høre mere om i løbet af året, når den reviderede haltilskudsmodel kommer i høring.

Handicapidræt

For at blive i tilskudsporet kan jeg tilføje, at jeg i fredags deltog i et møde om Special Olympics, hvor der var en repræsentant for Parasport Danmark og Dansk Handicap Idrætsforbund til stede. Han sagde, at Frederikshavn var en af de allerbedste kommuner, når det drejer sig om at støtte handicapidrætten.

Valgmøde

Det er jo valgår i år, og i god tid inden kommunalvalget i november vil Idrætssamvirket i samarbejde med FUF holde et valgmøde, hvor de forskellige partier og øvrige opstillede vil få mulighed for at forklare, hvordan de ser fremtiden for idræts- og fritidslivet i Frederikshavn Kommune.

Tak

Til slut vil jeg gerne takke vores gode samarbejdspartnere ved Frederikshavn Kommune, som løber meget stærkt for at servicere foreningerne.

Et eksempel er de nye brandregler, der er trådt i kraft. Det betyder, at der skal være et ABA-anlæg på skolerne, hvis de klasselokaler, der benyttes til overnatning, ligger over stueplan. Det er ikke længere tilstrækkeligt med en vågen nattevagt. Det er bl.a. tilfældet på Frydenstrandskolen (Fladstrand Skole) og Bangsbostrand Skole. Det ville for eksempel give store problemer for Rødspætte Cup, som har brug for mange overnatningspladser. Her handlede Center for Kultur og Fritid og Ejendomscentret hurtigt og fik bestilt alarmanlægget. Det er installeret på Fladstrand, og forhåbentlig når det også at blive færdigt på Bangsbostrand inden påske.

Vi afholder også ”morgenmøder” med CKF, hvor der sker en gensidig orientering om, hvad der rører sig i forvaltningen og i Idrætssamvirket.

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk