Årsrapporter

      2017   2016   2015
               
Kontingenter     23.850   24.950   18.750
               
Tilskud Frederikshavn Kommune 100.000   100.000   107.593
               
INDTÆGTER I ALT   123.850   124.950   126.343
               
Kongresser     2.966   0   10.000
Fritidsmesse / Foredrag     10.125   88.910   1.275
Fritidskonference   20.000   25.000   0
Kursusudgifter     2.000   0   25.970
Repræsentation   2.238   3.555   4.754
Generalforsamling    7.591   4.219   8.865
Møder     18.018   18.178   18.178
Administration logo/tøj   0   2.850   1.235
Gebyrer     1.132   1.214   0
Kontorartikler     616   950   0
Kørselsgodtgørelse   22.987   15.555   16.807
Bestyrelsesgodtgørelse   11.000   10.000   9.000
Hjemmeside/Annoncer og reklame 11.698   9.140   16.265
Revision     0   0   7.000
Idrætssamvirkets pris   5.405   5.300   5.400
Støtte klubber / VM Håndbold     5.000   3.000   0
               
OMKOSTNINER I ALT   120.776   188.302   124.749
               
RESULTAT FØR FINANSERING 3.074   -63.352   1.594
               
Renteindtægter   146   162   197
Aktieudbytte     6.314   3.789   4.546
Kursregulering værdipapirer   0   34.000   5.190
               
ÅRETS RESULTAT   9.534   -24.801   11.527
               
               
 BALANCE              
      2017   2016   2015
AKTIVER              
               
Tilgodehavender   0   200   450
Periodeafgrænsningsposter   5.072   14.856   0
Tilgodehavender i alt   5.072   15.056   450
               
Værdipapirer              
1.730 stk Spar Nord   124.733   140.130   105.530
               
Indestående i pengeinstitut   257.214   237.696   311.703
Likvide beholdning   257.214   237.696   311.703
               
AKTIVER ialt     387.019   398.282   417.683
               
PASSIVER              
               
EGENKAPITAL   392.882   417.683   406.156
Årets resultat     9.534   24.801   11.527
 Kursregulering     -15.397        
PASSIVER i alt   387.019   398.882   417.683
               BESTYRELSENS BERETNING 05.04.2017

Det har igen været et spændende år for Idrætssamvirket med mødeaktiviteter og forskellige arrangementer. (9 bestyrelsesmøder plus generalforsamling)

Fritidsmesse

Søndag den 4. september 2016 holdt Idrætssamvirket i samarbejde med FUF med stor succes fritidsmesse i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Mange foreninger benyttede sig af muligheden for at vise deres aktiviteter frem overfor mulige nye medlemmer. Der er så mange muligheder for at være aktiv i vores kommune, takket være de mange, mange frivillige, der findes, så det største problem er næsten at vælge, hvad man skal deltage i. (udgift: kr. 88.410,-)

Forenings- og fritidskonference

Den 12. november var Idrætssamvirket medarrangør af en fantastisk flot konference, der blev afholdt i Maskinhallen i Frederikshavn. Her var der fuldt hus, hvor vi alle sammen blev meget klogere på nogle af de tendenser, der rører sig i tiden inden for de tre spor: Fundraising, aktivitetsudvikling og foreningsfællesskab. (udgift: kr. 25.000,-)

Talentsportsklasser

Sidste år nævnte vi, at byrådet havde besluttet, at der skulle oprettes talentsportsklasser i Frederikshavn Kommune. Det er et skoletilbud for de 13-16 årige, derfor vil det være gratis at gå i talentsportsklassen. Det betyder også, at skoleindsatsen kommer før idrætten, så hvis man ikke har lavet lektier, er der heller ingen træning. Ud over den almindelige træning vil der være 6 timers sport: 2x2 timer individuel sport og 2 timer fællestræning.

Nu er klasserne en realitet, og de starter efter sommerferien på Frydenstrandskolen Fladstrand afdeling. Der har været afholdt udtagelse, hvor børnene er blevet vurderet af en sportskoordinator. Der er elever fra mange forskellige sportsgrene. I første omgang vil der blive holdtræning for fodbold, håndbold og floorball. De øvrige elever vil få individuel træning i deres respektive idrætsgrene.

Indtil videre er det usikkert, hvad der skal ske efter niende klasse, når eleverne forlader folkeskolen. Det er vigtigt, at der bliver fundet en god løsning, enten i samarbejde med Nordjyllands Sportscollege eller ungdomsuddannelserne.

Udvalg og bestyrelser

Idrætssamvirket har repræsentanter i mange forskellige udvalg og bestyrelser, hvor vi skal være med til at sikre, at foreningernes interesser bliver tilgodeset.


Styregruppen for talentsportsklasser - Folkeoplysningsudvalget - Skagen Kultur- og Fritidscenter - Aalbæk Idrætscenter – repræsentantskabet for Nordjyllands Sportscollege - Arena Nords bestyrelse - Arena Nords brugerudvalg - Iscenter Nords brugerudvalg - Idrætshallens bestyrelse - FUF’s styrelse - Godt Gået Prisen – Det fysiske sundhedspanel – WinKAS – kasserernetværk.

DIF og DGI inviterer også til møder, hvor Idrætssamvirket mødes med de øvrige idrætsråd i Region Nordjylland og på landsplan for at udveksle erfaringer. Der er stort set ikke to kommuner, der har de samme regelsæt vedrørende tilskudsordninger osv.

Det daglige arbejde

Herudover kommer der løbende indbydelser til at deltage i forskellige fora. Idrætssamvirket har bl.a. deltaget i et spændende møde i Ravnshøj, hvor DGI præsenterede deres satsning på ”Landsbyklynger”. Ideen er, at mindre samfund kan gå sammen om at udvikle sig og søge om at få andel i de midler, DGI har afsat til formålet, nemlig 16 mill. kr. til 25 klynger.

Vi hjælper jævnligt foreninger med de små og store problemer, de oplever i hverdagen. Mange ting kan klares med en telefonopringning til et af Idrætssamvirkets bestyrelsesmedlemmer, men vi mødes også gerne med foreningerne og eventuelt forvaltningen, hvis der er behov for det.

Det er selvfølgelig ikke særlig synligt, men det er vigtigere, at foreningerne får løst deres problemer, end at Idrætssamvirket får en masse spaltemillimeter i de skrevne medier.

Høringssvar

Idrætssamvirket har i årets løb afgivet høringsvar på udkastet til flere nye politikker: Sundhedspolitik, haltilskudsmodeller og folkeoplysningspolitik.

”Projektafdelingen”

Indbyggerne i Frederikshavn Kommune er præget af en ukuelig optimisme, vi rejser os altid igen, selv om tingene går os lidt imod. Det er de mange projekter, der bobler rundt om i kommunen, et levende bevis på.

Der er bl.a. projekter i Aalbæk, Dybvad, Sæby Spektrum (en udvidelse af Sæby Fritidscenter & Hostel), multicenter i Frederikshavn, Vandsportens Hus ved havnen i Sæby. Syvstenhallens skæbne er i skrivende stund uvis. KFU og Økonomiudvalget har i marts 2017 bevilget midler til en midlertidig løsning af de problemer, der er med gulvet, og de utætte tagvinduer i cafeteriet, mens de er i tænkeboks. Foreløbig er der ikke blevet gjort rent i hallen de seneste seks måneder. Det er jo også en måde at spare på!

Skagen kultur- og fritidscenter har formået at vende minus til plus og er nu inde i en rigtig god gænge.

Det helt store spørgsmål er så, hvor pengene til de mange projekter skal komme fra. Kommunen har afsat en lånepulje- ganske få midler til anlæg, nemlig 500.000 kr. i år, 1 mill. i 2018, 2 mill. kr. i 2019 og 4 mill. i 2020. Der skal derfor skrives mange fondsansøgninger, før man når i mål, og det kræver også, at mange aktører går sammen. Center for Kultur og Fritid abonnerer på Schulz’ puljeguide, som foreningerne kan få kodeord til gennem CKF.

Det er svært at være en af Danmarks fattigste kommuner.

Vi kan også her nævne, at KFU på sit møde i marts 2017 har igangsat en synliggørelse af, hvorledes udvalgets årlige drifts- og anlægsbudget fordeles ud fra et geografisk princip.

Formålet med kortlægningen er dels at synliggøre, hvor mange midler der tilføres de forskellige geografiske områder i kommunen – dels danne grundlag for en faktuel politisk diskussion af, hvordan Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet vil prioritere dets budgetmidler.

Harmonisering af haller og leje

Et at de sidste udeståender fra kommunesammenlægningen i 2007 er harmonisering af hallejetilskuddene. Det ser nu ud til, at der vil komme en løsning her i 2017. Arbejdet er i hvert fald sat i gang, men det er en kompliceret øvelse at få enderne til at mødes, idet Kultur- og Fritidsudvalget har fastlagt, at det skal være en nulløsning.

Problematikken består i, at der er forskellige ejerformer i hallerne. Hvis det er kommunale haller, er der gebyrbetaling, uanset deltagernes alder. Hvis det derimod er en selvejende institution, betaler voksne over 25 år det fulde beløb. Børn og unge får refunderet 75 % af huslejen, så de kun betaler, hvad der svarer til gebyrbetaling plus ca. 5,50 kr. mere.

Forvaltningen sidder for øjeblikket og arbejder med forskellige modeller, så politikerne kan se, hvordan det vil påvirke udregningen, hvis man ændrer på deltagersammensætningen, gebyrbetalingen, KL’s timesats osv. Det kommer vi til at høre mere om i løbet af året, når den reviderede haltilskudsmodel kommer i høring.

Handicapidræt

For at blive i tilskudsporet kan jeg tilføje, at jeg i fredags deltog i et møde om Special Olympics, hvor der var en repræsentant for Parasport Danmark og Dansk Handicap Idrætsforbund til stede. Han sagde, at Frederikshavn var en af de allerbedste kommuner, når det drejer sig om at støtte handicapidrætten.

Valgmøde

Det er jo valgår i år, og i god tid inden kommunalvalget i november vil Idrætssamvirket i samarbejde med FUF holde et valgmøde, hvor de forskellige partier og øvrige opstillede vil få mulighed for at forklare, hvordan de ser fremtiden for idræts- og fritidslivet i Frederikshavn Kommune.

Tak

Til slut vil jeg gerne takke vores gode samarbejdspartnere ved Frederikshavn Kommune, som løber meget stærkt for at servicere foreningerne.

Et eksempel er de nye brandregler, der er trådt i kraft. Det betyder, at der skal være et ABA-anlæg på skolerne, hvis de klasselokaler, der benyttes til overnatning, ligger over stueplan. Det er ikke længere tilstrækkeligt med en vågen nattevagt. Det er bl.a. tilfældet på Frydenstrandskolen (Fladstrand Skole) og Bangsbostrand Skole. Det ville for eksempel give store problemer for Rødspætte Cup, som har brug for mange overnatningspladser. Her handlede Center for Kultur og Fritid og Ejendomscentret hurtigt og fik bestilt alarmanlægget. Det er installeret på Fladstrand, og forhåbentlig når det også at blive færdigt på Bangsbostrand inden påske.

Vi afholder også ”morgenmøder” med CKF, hvor der sker en gensidig orientering om, hvad der rører sig i forvaltningen og i Idrætssamvirket.

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte Cup logo

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk

Feed ikke fundet.