Sammen for idræt, stærk i samvirket

Årsrapporter

      2021   2020   2019
               
Kontingenter     23.850   26.450   22.350
               
Tilskud Frederikshavn Kommune 100.000   100.000   100.000
               
INDTÆGTER I ALT   123.850   126.450   123.650
               
Materiel / Fritidskonference     0   0   688
Foredrag/medlemsmøder     17.185   0   3.728
EDB-udstyr / Fundraising kursus    15.067   15.067   13.044
Aktiv Fritid og kursusudgifter     563   4.860   5.851
Repræsentation   5.146   3.965   4.045
Generalforsamling    4.484   3.645   2.634
Møder     8.150   6.427   10.133
Profilbeklædning m. logo   4.038       0   0
Gebyrer – bank og nets     2.424   1.411   725
Kontorartikler     1.186   1.186   1.456
Kørselsgodtgørelse   9.148   10.048   16.678
Bestyrelsesgodtgørelse   13.500   12.500   13.500
Hjemmeside 2.330   2.350   2.220
Revision     0   0   0
Idrætssamvirkets pris   5.000   5.000   5.250
 Foreningsfestival     50.000        
               
               
OMKOSTNINER I ALT   130.792   66.447   79.386
               
RESULTAT FØR FINANSERING -6.942   60.003   44.386
               
Rente udgifter / indtægter      -3.764   -2.676   -1.811
Aktieudbytte     1.894   0   4.420
Kursregulering værdipapirer            
               
ÅRETS RESULTAT   -8.812   57.327   46.037
               
               
 BALANCE              
      2021   2020   2019
AKTIVER              
               
Tilgodehavender   250   0   687
Periodeafgrænsningsplakat   0   0   0
Tilgodehavender i alt   250   0   687
               
Værdipapirer              
1.730 stk Spar Nord 86.60 / 59,80   149.818   103.154   111.931
               
Indestående i pengeinstitut   393.930   401.640   345.001
Likvide beholdning   393.930   345.001   345.001
 Hensat til tilskudspulje      0   -135.000   -135.000 
AKTIVER ialt     543.998   370.094   322.619
               
PASSIVER              
               
EGENKAPITAL, primo   370.094   321.244   356.945
Årets resultat     -8.812   57.327   46.307
 Kursregulering     46.364    -8.477    17.992
Hensat til tilskudspulje      
Egenkapital, ultimo   542.646   370.094   321.244
Skylde omkostninger   1.352   0   1.375
             
PASSIVER i alt   543,998   370.094   457.619
               

 Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 26. april 2022

For et år siden var det helt store spørgsmål for foreningerne om, hvor mange af deres medlemmer og trænere der ville stemple ind igen efter corona nedlukningerne.  

Foråret viste, at især de indendørs idrætter blødte og det var derfor helt oplagt, at vi i FUF og Idrætssamvirket måtte stille os i spidsen for at understøtte vore medlemsforeninger i forsøget på at få medlemstallet op igen.

Festival

For at booste nyt liv og engagement i klubberne afholdt paraplyorganisationerne en Forenings- og Frivillighedsfestival i hele uge 37.  Her benyttede mange frivillige foreninger og organisationer sig af at have en fælles platform, hvor de gjorde god reklame for deres aktiviteter, ligesom der blev afholdt foredragsaftner og mindre kurser.

Fyraftensmøde

Vi fik afholdt et godt besøgt fyraftensmøde i Bannerslundhallen, med fokus på kommunens facilitets- og udviklingsplan, sidste nyt fra Lokale- og Anlægsfonden samt på, hvorfor det kan betale sig at få udarbejdet politik og retningslinjer for tildeling af driftstilskud til idrætsanlæggene.

For at hædre og påskønne de mange frivilliges indsatser havde Frederikshavn Kommune valgt at flytte prisfesten til denne uge.

Cirka 400 frivillige blev budt op til et brag af en fest i firmaklubbens hal.

Corona tilskud
Ligesom en række firmaer fik tildelt hjælpepakker i kompensationer, fik foreningslivet en håndsrækning i form af tildeling af aktivitetstilskud til planlagte aktiviteter under nedlukningsperioden, men jfr. Folkeoplysningsordningens bestemmelser kan der aldrig ydes over 80% af foreningernes egenbetaling (kontingenter, deltagerbetaling o.l.), hvorved de foreninger der havde valgt ikke at opkræve kontingent under lukkeperioden, blev ramt dobbelt.

Vælgermøder

Sammen med FUF afholdte Idrætssamvirket tre vælgermøder i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Med undtagelse af ét parti, var alle de opstillede partier repræsenteret i panelet.

Affødt af de aktuelle udfordringer som foreningsledere står midt i, fik alle kandidaterne stillet fire spørgsmål:

1) Hvordan vil du som kommende kommunalbestyrelsesmedlem sikre, at visionen bliver implementeret?

2) Hvad er din holdning til forslaget om Folkeoplysningspolitikken og Folkeoplysningsudvalgets fremtid?

3) Skal der efter din mening udarbejdes et regelsæt for tildeling af de fremtidige tilskud til idrætsanlæggene?

4) Hvad er din vurdering af DIF´s spørgeundersøgelses resultater for Frederikshavn Kommune og hvordan harmonerer den med visionen?

Ny Folkeoplysningspolitik og vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Specielt samspillet mellem paraplyerne som foreningernes talerør til kommunen er under pres med vedtagelsen af den nye politik og ændring af Folkeoplysningsudvalgets ansvarsområder, som reelt betyder at udvalget er blevet marginaliseret.Selv om paraplyerne med god støtte fra en række medlemsforeninger i høringssvarene kom med saglige argumenter mod de store forandringer valgte politikerne desværre ikke at lytte og har nu vedtaget den fremlagte politik uden så meget som at flytte et komma.

Stort set alt forberedende arbejde og beslutninger er blevet flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget, en disposition som det nye byråd naturligvis er i sin fulde ret til, men hvis det er svaret, så mangler vi at få at vide, hvad så spørgsmålet var?!

Manglende føling med foreningslivet

Ved at formindske foreningernes repræsentation i et udvalg uden indflydelse forringes politikkernes indsigt og føling med hvad der rører sig blandt det frivillige foreningsliv.


Den manglende bevidsthed om, hvad foreninger har af udfordringer er desværre allerede kommet til udtryk i de først måneder i den nye byrådsperiode.Puljer
IS har ved flere lejligheder advaret imod at indføre flere puljer, hvilket flere politikere har bifaldet. Desværre kan vi konstatere, at KFU allerede har indført en ny pulje til ”Idrætspolitikske tiltag i Sæbyområdet”.Timeloftet

Med indførelsen af timeloftet i selvejende haller gør, at en række foreninger kan se frem til at skulle betale en merpris på 207 kroner i timen for at leje hallen. Så enten kan foreningerne vælge at flytte til ydertimerne i en kommunal hal eller Arena Nord eller vælge at betale 287 kroner i timen.

Timeloftet vil desværre ramme de innovative foreninger der begrænses i deres udvikling.

Resultatet af DIFs kommuneundersøgelse

Resultatet af DIF’s spørgeundersøgelse, hvor spørgsmålene blev stillet til foreningerne i maj-juni og offentliggjort i oktober 2021, blev, at foreningerne rangerede Frederikshavn Kommune på de nederste pladser.
Spørgsmålene havde følgende temaer: Frivillighed, Faciliteter, Idrætspolitik og Økonomi.

Det dårlige resultat skulle under normale omstændigheder få alle aktørerne til at rykke sammen i bussen og udvise åbenhed og vilje til dialog, men det lader desværre til, at det stadig er buschaufføren der alene udstikker retningen.
Vi håber og forventer at kommunen vil gøre noget ved kritikpunkterne, så vi til næste undersøgelse i 2025 vil stå væsentlig bedre – gerne i den bedste halvdel blandt landets kommuner!

Bedre kommunikation

Vi havde nok håbet på større åbenhed og dialog, men har indtil videre oplevet det modsatte.

Når kommunen vedtager regler og indfører bestemmelser som får indflydelse på foreningernes dagligdag er det vigtigt, at de som minimum bliver kommunikeret ud.

Ekstern bistand

Flere af idrættens landsorganisationer og private firmaer med erfaring på fritidsområdet, har tilbudt sig som sparrings- og samarbejdspartnere, en bistand vi kun kan anbefale kommunen at tage imod. 

Harmonisering af tilskud til selvejende institutioner   

Lad os håbe på at 3. gang er lykkens gang. Kultur- og Fritidsudvalget forsøger nu for 3. gang at finde en model, der harmoniserer idrætsanlæggene og giver tilskud efter objektive kriterier.

Det er Idrætssamvirkets ønske, at foreningerne fremover vil opleve nogenlunde samme serviceniveau, uanset hvilken hal og anlæg de benytter og lejepriserne ikke er vidt forskellige for sammenlignelige faciliteter.

Frivillighedstilskud
Et stigende antal foreninger har i de seneste par år ytret ønske om, at der sker en harmonisering af frivillighedstilskuddet med skattereglerne. Et ønske som Idrætssamvirket bakker op om og som vi vil forsøge at få ændret så de frivillige der får mundering, gaver eller gavekort ikke bliver beskattet. I stedet bør der gives mulighed for, at kommunen giver tilskud efter de skattemæssige regler for omkostningsgodtgørelse.

Tilskud til paraplyerne
Forvaltningen foreslog ved sidste års budgetlægning af fjerne alt kommunalt tilskud til paraplyorganisationerne. Heldigvis modererede politikkerne forslaget, så forslaget blev en reduktion på 40%, hvilket svarer til, at Idrætssamvirket i 2022 modtager 60.000 kroner.

Bankernes bureaukrati
Samfundets krav til bankerne om, at de skal deltage i kampen mod økonomisk kriminalitet, hvidvask og finansiering af terror, har gjort det både vanskeligt, bureaukratisk og dyrt for danske foreninger at have en konto i en bank.
En arbejdsgruppe under Finans Danmark med repræsentanter fra bl.a. DIF, DGI og DUF har i slutningen af 2021 fremlagt tre konkrete forslag til, hvordan politikerne kan gøre det lettere for foreningerne at have en konto i en bank og samtidig forebygge hvidvask.

Tak
Bestyrelsen takker de mange frivillige der, på trods af covid-19 og andre udfordringer, år efter år får et mangfoldigt foreningsliv til at udfolde sig i hele kommunen.
Vi takker for de gode samtaler og samarbejder vi har haft med politikere, forvaltning, medlemsforeninger, organisationer m.fl. i løbet af det seneste år.

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 16. juni 2021


Her, hvor de lange lyse sommerdage kulminerer, ser vi for alvor frem til at få lagt det seneste års nedlukninger bag os.
En forening uden mulighed for træning og spille kampe, sammenholdt med kammeratskab og fællesskab – er ingen forening!
Heldigvis er foreningslivet nu i fuld gang med at starte op igen efter flere måneders stilstand med fysisk kontakt og de sædvanlige fællesskaber.

2020 har været et helt usædvanligt år, hvor vi med corona-pandemien skal 100 år tilbage i historien for at finde tilsvarende indskrænkninger i samfundsliv og personlig frihed.

Det seneste foreningsår i Idrætssamvirket har også i høj grad været præget af nye tider, som var det første år med den nye justering af Folkeoplysningsordningen og hvor udmøntningen er begyndt at vise sig.

Covid-19 har selvfølgelig også præget bestyrelsen i Idrætssamvirkets aktivitetsniveau med færre møder og de der er blevet holdt, er for størstedelen sket på Teams.

Selv om der i perioder har været lukket ned for specielt de indendørs foreninger, har vi til stadighed været i god kontakt med medlemsforeningerne og vi har haft en fornuftig sparring med kommunen om udvikling og implementering af tilskudssystemet.

I dialogen med kommunen, har udsigten til fjernelse af tilskuddet til lokaleleje i selvejende haller for 1. halvår 2019, fyldt meget, men heldigvis gav politikkerne os medhold og alle kunne ånde lettet op.

Modsat måtte vi konstatere, at der pr. årsskiftet kom en gebyrstigning på 15% for alle brugere af lokaler
.
I bestræbelserne på at få startet foreningslivet i gang igen efter coronaen, var det et slag iansigtet at kunne læse på kommunens hjemmeside, at foreninger der ikke havde planlagte aktiviteter udenfor normalsæsonen fra april måned til sommerferien, ikke kunne få lokaler på gebyrordningen. Specielt ærgerligt når vi kunne læse, at vores nabokommuner åbnede hallerne til fri afbenyttelse.
 
Ny Folkeoplysningspolitik på vej
Ovenstående problemstillinger er kun at sammenligne som værende bump på vejen i forhold til, hvad fritidslivet kan forvente af foreningsfjenske tiltag i mange år frem, hvis forslagene til den nye Folkeoplysningspolitik og vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget bliver vedtaget.

Den nuværende Folkeoplysningspolitik udløber ved årsskiftet, så det er naturligt at den skal fornyes, men hvorfor lægge op til så grundlæggende ændringer i såvel politik som i Folkeoplysningsudvalgets virke, har ingen endnu kunne oplyse os om. Vi er bestemt ikke modstandere af nytænkning, men hvorfor ændre på noget der fungerer?  

Her får vi alle, der vil det folkeoplysende foreningsarbejde noget godt, en stor opgave til efter sommerferien at få sendt – gerne mange – høringssvar med argumenter imod de mange udskrivninger (læs forringelser).

Overskriften til ændringerne er ”Udskrivning”
Udskrivninger i eksisterende politikker og vedtægter, som alle resulterer i, at forvaltningen får større indflydelse på bekostning af de frivillige foreninger og afstanden mellem foreningslivets repræsentanter og politikerne bliver større!

Ny medlemstype i Idrætssamvirket?

Ved Bannerslundhallens overgang fra kommunal til selvejende ønsket kommunen at ændre alle øvrige selvejende idrætsanlægs samarbejdsaftaler.
Da der hos de selvejende haller ikke var uddelt begejstring for indholdet i den nye aftale, tilbød IS med afsæt i én af vores formåls punkter, at
 -formidle den nødvendige kontakt for udbygning, vedligeholdelse og benyttelse af såvel offentlige, private som selvejende institutioners idrætsanlæg og lokaler, at facilitere hallerne i deres bestræbelser på at finde fælles fodslag om en ændring af driftaftalerne.

IS har sammen med idrætsanlæggene deltaget i en høringsproces som har resulteret i et nyt møde med at komme med henblik på som minimum at få fjernet udlejningsloftet , som vil sætte en begrænsning på såvel hallernes som foreningernes udvikling.

Under møderækken med de selvejende idrætsanlæg, opdagede flere værdier i at stå sammen og have et fælles talerør, hvorfor der kom et ønske om et formelt medlemskab af IS.
Idrætssamvirket er i forvejen godt kendt med driften af ​​idrætsanlæg, idet vi er repræsenteret i flere haller og idrætsanlæg: Skagen Kultur- og Fritidscenter, Aalbæk Idrætscenter, Frederikshavn Idrætshal, Arena Nord, Iscenter Nord, Bannerslundhallen, Multicenteret samt Vandsportens Hus og Talentsportsklasserne.

Da vedtægterne ikke muliggør en optagelse af intuitioner, vil det kræve en generalforsamlingsbeslutning at udvide medlemskredsen med nye medlemstyper.
Bestyrelsen ønsker dog ikke at fremsætte konkrete forslag, før vi har drøftet situationen med medlemmerne som f.eks. i aften.

Tilskud til Idrætssamvirket falder med 40%
KFU har hvert år blevet pålagt at spare 1% på deres budget, hvilket til næste år bl.a. går markant ud over paraplyorganisationerne FUF og IS, der kan se frem til en reduktion på 2 x 40.000 kroner, svarende til 40% besparelse.

Opgaven for paraplyerne – Frederikshavn Ungdom Fællesråd (FUF) / Idrætssamvirket (IS) er i dag, at de som repræsentanter for det frivillige foreningsliv, er Frederikshavn Kommunes primære sparrings- og samarbejdspartnere i spørgsmål om udvikling af foreningslivet.

FUF og IS har de seneste år haft synspunkter, der ikke altid har matchet kommunens holdninger til udvikling af foreningslivet og vi har ved enhver given lejlighed givet kommunen sparring til stregen.  

Som bekendt er der ikke nogen der nogensinde er blevet dummere af at tale med nogle, de er uenige med. Kun herved kan vi få alle perspektiver med – for kun sammen kan vi finde de bedste løsninger til glæde for de aktive og ikke mindst kommunen. 
Det er derfor både trist og sørgeligt at, FUF og IS nu bliver ”belønnet” ved at få fjernet næsten halvdelen af ​​det kommunale tilskud.

Hvis det bliver den endelige udgang af budgetlægningen i oktober, får bestyrelsen en stor opgave i at fastlægge det fremtidige aktivitetsniveau tilpasset den nye økonomiske virkelighed.

Der sker heldigvis stadig meget når vi har fri!!!
Idrætssamvirket vil til efteråret være medarrangør af Forenings- og Frivillighedsfestivalen i hele uge 37, hvor alle foreninger får lejlighed til at gøre god reklame for deres aktiviteter.
Vi afholder ligeledes et fyraftensmøde onsdag den 15. september med fokus på kommunens facilitets- og udviklingsplan, samt på hvorfor det kan betale sig at få udarbejdet retningslinjer for tildeling af driftstilskud for idrætsanlæggene.

Endelig vil vi op til kommunalvalget afholde tre paneldebatter, hvor vi gerne vil høre, hvordan kandidaterne ser fremtiden for fritidslivet i kommunen.

Bestyrelsen takker de mange frivillige, der år efter år får et mangfoldigt foreningsliv til at udfolde sig i hele kommunen.
Vi takker for de gode samtaler og samarbejder vi har haft med politikere, forvaltning, medlemsforeninger, organisationer m.fl. i løbet af det seneste år.

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 18. juni 2020

Siden den 11. marts, hvor statsministeren lukkede landet ned, har vi alle været i en speciel situation, hvor fællesskabet har været under pres og hvor vi hver for sig skal omlægge vores daglige dag og finde ind. i nye vaner. Heldigvis tegner det til, at vi er ved at være igennem tunnelen og er på rette spor ud i lyset

Det seneste forenings-år i Idrætssamvirket har også i nogen grad været præget af nye tider, som var det første år med den nye Folkeoplysningsordning og hvor. udmøntningen er begyndt at vise sig.
 
Bestyrelsens arbejde 
Ud over deltagelse i diverse møder i 14 foreningsbestyrelser og udvalg, har vi afholdt 10 bestyrelsesmøder i 2019 samt taget initiativ til afholdelse af et fællesmøde for golfklubberne i kommunen.

I maj måned havde vi fornøjelsen af ​​afholde et kursus i fundraising med 14 deltagere. I januar fik bestyrelsen en orientering om planerne for trailcenter og badebro ved Sæby Søbad.

Samvirkende Idrætsforening i Frederikshavn Kommunens 50-års jubilæum
Den 5. maj 1970 stiftede en kreds af fremsynede foreningsledere i dengang nye Frederikshavn Kommune en paraplyorganisation (*), der hurtigt blev sparringspartner i kommunens bestræbelser på at få formuleret og administreret en børne- og ungdomspolitik, herunder indførelsen af ​​en ”Frederikshavner-ordning” . Hurtigt efter oprettelsen af ​​SIFK, fulgte Skagen og Sæby efter.

Kontakt til medlemsforeninger
Vi har igen fået lov til at holde vores bestyrelsesmøder i en række af medlemmernes klubhuse og lokaler, hvilket vi er meget taknemmelige for. Besøgene giver os et rigtigt godt indblik i, hvad der rører sig rundt om i klubberne.
For at udbygge kontakten har vi tilknyttet foreninger til at deltage i første del af tre af vores ordinære bestyrelsesmøder, hvilket 15 foreninger har benyttet sig af.

Ligeledes har vi haft fornøjelsen af ​​at have besøg af den daværende udvalgsformand, Anders Broholm, der orienterede om KFUs vision om ”Når vi har fri” og af kommunens nye fritidskonsulent, Søren V. Frederiksen, hvor hans fremtidige opgaver blev drøftet.

Høringssvar
For andet år har vi indsendt høringssvar til KFU-budget, som også i 2020 var underlagt samme sparekrav på 1%, som øvrige udvalg. Hendes pegede vi bl.a. på kommunens manglende økonomiske overblik ved implementeringen af ​​den nye tilskudsordning. Da man ikke havde fornødne økonomiske overblik, valgte KFU at gå med ”livrem og seler”, hvilket har resulteret i, at puljerne til transport, talentudvikling og vision samt bonusordningen for at afdæmpe virkningen af ​​25-års reglen, ikke har fået tildelt midler.  

Vi fik imidlertid ikke mulighed for at sende høringssvar om halharmoniseringen, der blev stoppet af et politisk flertal, netop som forvaltningens oplæg skulle sendes til høring i maj måned.
Det er beklageligt, at der er gået politik i en simpel sag, som skulle give nogenlunde lige muligheder for at yde den samme service til.

Praksisgenopretning
I 2019 har vi lært et ny begreb, der dækker over, at forvaltningen med indførelsen af ​​den nye tilskudsordning har lagt sig i selen og vil sikre, at såvel de tidligere som nye regler, for fremtiden bliver overholdt.
Brugen af ​​tættekammen sammenholdt med en manglende konsekvensberegning, muliggjorde ikke det fornødne overblik, da retningen for den nye Folkeoplysningsordning blev lagt, hvilket tilsyneladende har givet større forskydninger end der var forudset.
Ved indførelsen af ​​Folkeoplysningsordningen blev de gamle skriftlige særaftaler med en række foreninger opsagt af KFU og der er efterfølgende blevet aftalt tre-år rige overgangsordninger for de berørte foreninger.     

Evaluering
Efter at alle foreninger har fået indsendt deres ansøgninger for 2019, bliver det nu muligt at få et præcist økonomisk overblik. Et overblik som er helt nødvendigt for at gennemføre evalueringen, som KFU lægger op til at gennemføre i august måned.  

Gebyrordning
Fra den 1. august 2019 blev der indført en gebyrordning på lokaler i selvejende institutioner, som betyder at alle, uanset alder og geografi betaler det samme for sammenlignelige lokaler.
I forbindelse med indsendelsen af ​​tilskudsansøgningen i foråret, har der vist sig utilsigtede udfordringer.
Omlægningen betyder, at kommunen fra den 01.08. betaler den fulde halleje til de selvejende haller hver måned.
Foreninger der efter den gamle ordning har betalt den fulde lokaleleje det første halvår, havde en berettiget forventning om, i lighed med tidligere og under hensyntagen til 25-års reglen, at få tilskud til hallejen.
Her er IS og en række af de berørte foreninger ikke eneste med forvaltningen, der har valgt at smække kassen i for hallejetilskud for perioden den 01.01.-31.07. 2019.
Da der ikke ligger nogen politisk beslutning om denne tilskudsændring, har vi stadig forhåbning om, at vi i samarbejde med forvaltningen og politikerne kan finde de manglende penge.

Udviklingsseminar
Sammen med FUF havde IS yderligere til udviklingsseminar i november måned, hvor vi ønskede at sætte fokus på, hvordan vi får udviklet fremtidens idrætsfaciliteter og får fordelt de kommunale midler bedst muligt.
Der var sammensat et yderst kompetent panel bestående af politikere, mænd og ledere af idrætsanlæg fra andre kommuner, der i forskellige tidligere har fået indført tilskudskriterier og som var klar til at øse af deres erfaringer.
Kort tid inden seminariet meldte Socialdemokratiet ud, at de ikkeønskede at ændre tilskudsreglerne i indeværende valgperiode. Og da de alene sidder med flertallet, vurderede vi, at det ikke tjente noget formål at ulige oplægsholdere og deltagere en hel lørdag, hvorfor vi besluttede at udsætte seminariet

Faciliteter
Vi har bakket initiativtagerne op til de ønsker en opførelse af Multicenter i Frederikshavn og til det lokale foreningsliv i Strandby-Ellings overtagelse af Bannerslundhallen.
Vi hilser med tilfredshed, at det fra den 1. maj blev muligt at benytte Abildgårdhallen og Bangsbohallen på helligdage og weekender samt ferieperioder. Vi håber samtidig, at ordningen kan udbredes til andre kommunale ejede anlæg.   
I marts blev det første spadestik taget til Sæby Spektrum. Områdets foreninger kan ved årets udgang glæde sig til at tage en ny specialindrettet springhal og en række aktiviteter og fælleslokaler i brug.

Talentsportsklasserne og Sportsklasserne
Talentsportsklasserne, der er et skole- og idrætstilbud for 7. til 9. årgang, har på to år vist sin berettigelse. Da Sports College valgte at lukke ned sidste år, var det åbenbart, at der ville komme til at mangle et skoleforløb for de ældre elever der ønsker at kombinere idræt og en ungdomsuddannelse. Heldigvis har uddannelsesinstitutionerne taget opgaven på sig og taget initiativ til oprettelse af Sportsklasser, der starter op til august.  

Kultur- og Fritidsvision
KFU har siden sommeren 2018 arbejdet på at få udarbejdet en Kultur- og Fritidsvision. Et stort arbejde som forhåbentlig får en bedre skæbne end de tidligere politikker og strategier som f.eks. ”Fra mursten til mennesker” og den gamle folkeoplysningspolitik, som ikke kom i praktisk brug og som kun ganske få havde kendskab til.
Kan kun tilslutte mig det gamle mundheld: ”Handling uden visioner er tidsfordriv, visioner uden handling er tidsspilde”.

Der sker heldigvis stadig meget når vi har fri!!!
Bestyrelsen takker de mange frivillige der år efter år får et mangfoldigt foreningsliv til at udfolde sig i hele kommunen.
Vi takker for de gode samtaler og samarbejder vi har haft med politikere, forvaltning, medlemsforeninger, organisationer m.fl. i løbet af året.

Bestyrelsens beretning, mandag den 9. april 2018. kl. 19.00 i Arena Nord

Et nyt og spændende foreningsår er passeret og Idrætssamvirket kan se tilbage på mange aktiviteter, som vi dels selv har været involveret i eller har fulgt med interesse fra sidelinjen.

Anlægsprojekter der lykkedes.
I Østervraa er det lykkedes Idræts- og Kulturcentret at få knyttet bibliotek og ungdomsklub i en 500 m2 stor tilbygning til de i forvejen mange aktivitetstilbud i det store halkompleks.  

Med projekttitlen ”Opland i bevægelse” er det i Ravnshøj lykkedes at skabe et unikt samlingspunkt.Projektet som blev taget i brug i oktober indeholder blandt andet skaterramper, multibane, motionsredskaber, samlingssted med bålplads, bålhus og shelters samt interaktive læringsredskaber til undervisningsbrug og leg. Anlægget er i direkte sammenhæng med eksisterende faciliteter, som skole, fritidsordning, ungdomsklub, sportsplads, idrætshal med cafeteria og samlingslokale samt naturområde bag skolen. Hele området er tænkt som et stort samlingspunkt for oplandet, der skal være en dynamo for skabelsen af ​​tættere sociale bånd og fælles udvikling mellem de fire oplandsbyer, Skærum, Åsted, Kvissel og Ravnshøj.

Anlægsprojekter under forberedelse
Ovenstående til eksempler viser, hvordan man kan få flere og bedre faciliteter, når flere foreninger og institutioner samarbejder og de to projekter kan forhåbentlig være med til at inspirere andre. Hvis vi ser på, hvilke andre idrætsfaciliteter der er på vej, ser det glædeligvis ud til, at der er mange andre der kan se fordelene ved at flere dele om den samme matrikel.

Sæby Spektrum Sæby Fritidscenter & Hostels Spektrum-projekt er et spændende og ambitiøst projekt som først og fremmest tilgodeser faciliteter til gymnasterne, men en række nye brugergrupper vil også få glæde af projektet, ligesom der er flere af de nuværende foreninger der får mulighed for at få blot standset.

Multihus
 i Frederikshavn
Som følge af nedslidte faciliteter og ønsket om mere halt i samme hal og uden mange aflysninger, som følge af større arrangementer i Arena Nord, har en række foreninger fundet sammen i et fælles ønske om nye og tidssvarende faciliteter i projekt Frederikshavn Multihus. IS har siden den spæde start haft en repræsentant med i arbejdsgruppen.

Vandsportens Hus i Sæby IS er også med i planerne om etablering af Vandsportens Hus på havnen i Sæby. Flere vandrelaterede foreninger der i dag har, eller mangler klubfaciliteter på Sæby Havn, ønskes om mere plads. Da Kommunen i år har vedtaget at udvide havnearealet, har det givet mulighed for at finde plads til en ny bygning eller genanvende én af de eksisterende nedlagte fabriksbygninger til det fælles hus.

Øvrige
tiltag Kunstgræsbanen i Sæby der i nogle år har været i støbeskeen tegner nu til at blive en realitet.
En række andre udviklingsprojekter i Skagen Kultur- og Fritidscenter, Albæk Idrætscenter og Dybvad-hallen har i nogen tid været på idéstadiet og hvis udvikling bliver spændende at følge.

Bannerslundhallen

Det gamle Kultur- og Fritidsudvalg kategoriserede Bannerslundhallen som et kommende kraftcenter. Nogle foreninger i området blev bekymrede for, om det betød at alle øvrige faciliteter ikke ville blive tilgodeset fra Kommunens side.På et afklaringsmøde med medlemmer fra KFU, hvor IS også var repræsenteret, blev det præciseret, at der ikke ville blive ændret på nuværende eksisterende forhold og alle spørgsmål om eventuelle flytninger, der vil ske på frivillig basis.        

Syvstenhallens fremtid
Grundet sikkerhedsrisiko var Syvstenhallen lukket i ca. én måned. Tiden blev anvendt til at foretage de mest nødtørftige reparationer, reparationer der skulle holde i ét år, hvorefter der skulle tages stilling til om den kommunale ejede hals fremtid. IS har sammen med Syvsten IF efterlyst en stillingtagen til, hvad der skal ske med hallen således Syvsten IF ved, hvad de kan disponere efter. Der er i skrivende stund endnu ikke kommet et svar på, hvad Kommunen ønsker med hallen.  

Ørnedalsbanen
Andre klubber går også en yderst usikker fremtid i møde, såfremt der ikke sker radikale fremskridt for muligheden for at forlænge lejemålet af Ørnedalsbanen. Vi er orienteret om, at Frederikshavn Sæby Autosport og Frederikshavn MotoCross Klub har søgt andre rimelige placeringer, hvilket har vist sig at være nærmest umuligt og ikke mindst forbundet med store omkostninger, som klubberne aldrig vil kunne finde midlerne til.

Flyvepladsen 
Også ejeren af ​​jorden, hvor Ottestrup Flyveplads havde opsagt lejemålet pr. 1. januar 2018. Heldigvis lykkedes det fem minutter i tolv at få lavet en midlertidig forlængelse af lejeaftalen.Medlemmerne i Nordjysk Svæveflyveklub og Sæby Motorflyveklub har således i den nærmeste fremtid fået luft under vingerne igen.

Facilitetspolitik
Med de mange initiativtagere om at bygge nyt, renovere og sikre klubbernes fremtid har Idrætssamvirket sammen med FUF kraftigt anbefalet, at Kommunen får fastlagt en facilitetspolitik. Vi har fremført, at en politik på området vil give Kommunen mulighed for at fastlægge en prioritering på facilitetsområdet og bestemme i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge som man ønsker at udbygge, kvalitetssikre og renovere faciliteterne. På den baggrund kan der sikres en langsigtet og strategisk udvikling som fremmer de mange positive effekter af idræt. Til udarbejdelse af politikken har DIF tilbudt at bidrage med gratis konsulentbistand.  

Talentsportsklasser
Det første skoleår nærmer sig sin afslutning og det lader til, at skoleformen er kommet fornuftigt fra start. Dog har det været vanskeligt at fastholde syvende årgang. Det er gået væsentlig bedre med 8. og 9. klasserne. For at foreningslivet kan få større kendskab til, hvilke muligheder deres medlemmer kan få ved at gå i en talentsportsklasse, vil skolen finde foreningsambassadører, der kan få solgt budskabet. Når eleverne efter 9. klasse overgår til en ungdomsuddannelse skulle de gerne have muligheden for at fortsætte i Sports College.Ved opstart af talentsportsklasserne var der bekymret for, om skolen ville udhule grundlaget for Sports College, en bekymring vi gerne ser, må blive ubegrundet.                                                             

Haltilskudsmodel
En harmonisering på halområdet har stået højt på vores ønske de seneste år – faktisk siden kommunesammenlægningen – så det var meget positivt at alle politikere op til byrådsvalget gav udtryk for, at der NU skal udarbejdes en tilskudsmodel. Heldigvis har den nye KFU fortsætte processen. For at gøre modeller mere retfærdig har de bedt forvaltningen om at sætte flere kriterier ind i regnemodellerne.Ved indførelsen af ​​et regelsæt på området er vejen forhåbentlig bane for, at de enkelte idrætsanlæg kan se en fordel i øget samarbejde og vidensdeling mellem hinanden.       

Arena Nord
Ved gennemlæsningen af ​​forvaltningens oplæg til haltilskudsmodel, undrede det os, at vi ikke kunne finde Arena Nord i beregningerne. På dialogmøde med ANs bestyrelse fik vi oplyst at de ikke havde nogen driftaftale med Kommunen. Selv om de årlige modtager 8,3 millioner kroner, er tilskuddet ikke bundet af nogen aftaler med Kommunen. De øvrige selvejende institutioner og fonde i kommunen er blevet påbudt at indgå driftsaftaler, som bl.a.indeholder bestemmelser om, at hallerne ikke får tilskud til cafeteriadrift, salg af overnatningsmuligheder eller andre kommercielle aktiviteter. Der kan aflyses op til 10% af en forenings samlede bookinger som følge af større arrangementer. Der skal gives et rimeligt tidsvarsel samt anvises et andet tidspunkt for foreningens aktivitet.     25 års reglen og 60+ foreninger Ligesom på halområdet, har 25-års reglen været en torn i øjet på foreningslivet. Vi rigtigt forstået, hvorfor unge under 25 år, der dyrker deres aktivitet i en forening, der har en tidligere stor seniorafdeling, skal have mindre i tilskud. De uens priser for brug af ens haller ser nu heldigvis ud til at blive løst ved, at Kommunen fastsætter ens gebyrpriser for alle.En positiv udvikling som vi kun kan have sympati for, dog mangler vi stadig at få udmeldt, hvad gebyrstørrelsen vil blive på. I takt med at flere og flere pensionister glædeligvis bliver ved med at være aktive øgede procentdele af over 25 årige tilsvarende. Flere af de aktive 60+ årige har fundet ud af at danne egne foreninger som muliggør at de kan få adgang til sociale midler med et hurtigt tilskud pr. medlem. Økonomisk godt for dem,   

Overnatningsgebyrer
På en tidlig forårsmorgen kunne vi læse i medierne, at Kommunen ville ophæve ordningen med betaling af 25 kroner i gebyr for overnatning i kommunale lokale.Det er naturligt de klubber, der arrangerer større turneringer, hvor der kommer deltagere udefra som får glæde af, at det nu koster gratis at have gæsterne til at overnatte. Men set i lyset af, hvad disse begivenheder genererer af omsætning i hele kommunen, er det en udmærket håndsrækning at give dem, der vil og har mulighed for at gøre en ekstraordinær indsats. I modsætning til andre udgiftskrævende støtte, fik området tilført en halv million til finansiering af de manglende gebyrindtægter.  

ligheder i idrætten Idrætsdeltagelsen i Danmark og formentlig også i Frederikshavn er stærkt polariseret i forhold til social baggrund. Kun 17% af de ledige på kontanthjælp er fysisk aktive, hvorimod de med lange videregående uddannelser tegner sig for hele 72%.IS har afholdt et par møder med Jobcentret i forsøget på at finde en vej til at få kurven knækket. I erkendelse af, at det ikke er en let opgave, har vi sparket bolden til hjørne, for senere at vende tilbage, når vi har fundet den rigtige idé.  

Booking og indberetningssystem Den lette adgang for foreningerne til at booke tider via IT i Winkas-systemet har i flere år haft karakter af en forringelse frem for en forbedring. Med de seneste tiltag tyder alt nu på, at der er lys for endt af tunnelen, idet Kommunen på baggrund af en brugerundersøgelse arbejder på at få indført en opgradering af systemet sammenholdt med en bedre uddannelse af servicepersonalet. Når der kommer flere superbrugere bliver de i stand til give den rigtige vejledning til foreningslederne.Den nye version af Winkas giver også adgang til oprettelse af en altid ajourført foreningsportal, der er tilgængelig på Kommunens hjemmeside.   

Godt gået-prisen
Kommunen uddeler hvert år fire priser for særlige præstationer inden for sport og kultur. Blandt de indstillede kandidater er IS er med i udvælgelsen af ​​de fire prismodtagere. Priserne giver hvilke egenskaber og retning vi gerne ser flest mulige skal stræbe efter. Alle kan glæde sig til prisfesten d. 12. april. Her vil de bedste indenfor kategorierne: Årets- hold, lederpræstation, individuelle præstationer og kulturtalen/kulturoplevelser blive flot præsenteret.

Handicapdræt
Parasport Danmark afholder hvert andet år Special Olympics Idrætsfestival, – et idrætsstævne for mennesker med et udviklingshandicap. Stævnet afvikles over tre dage med idræt, udfordringer, glæde, socialt samvær fest og spændende idrætskonkurrencer. I år afholdes deres idrætsfestival i Helsingør (maj måned) og vi håber meget at forbundet i 2020 vælger Frederikshavn.   Firmaidrættens

Europamesterskab
Frederikshavn Kommune og Arena Nord har i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund og Sport Event Denmark, søgt om at få sportsarrangementet European Company Sport Games til Frederikshavn i 2023. Forinden havde Dansk Firmaidrætsforbund i efteråret udvalgt Frederikshavn som deres foretrukne blandt de øvrige ansøgere i DK.Den endelige afgørelse om hvem der får arrangementet kan forventes at foreligge i juni 2019. Firmaidrættens EM afviklet på ulige år og samler normalt ca. 5.000 deltagere fra godt 20 lande og der konkurrerer i ca. 20 disciplinær.   

Tilsyn af foreningernes tilskud
Folkeoplysningsudvalget vedtog sidste forår, at der skulle foretages tilsyn af de foreninger der modtager tilskud. Arbejdet er kommet trægt fra start, men der er nu kommet gang i dialogen med flere tilfældte udvalgte foreninger, hvor en arbejdsgruppe på tre personer gennemgår de enkelte foreningers regnskaber.Herefter tages et møde med foreningen, hvor forskellige tolkninger af tilskudsbestemmelserne tages op til drøftelse, så alle fremover får præcist det tilskud de er berettiget til – hverken mere eller mindre!  

Brug af kommunale lokaler i lukkeperioderne På foranledning af spontane henvendelser omkring ønsket om at bruge kommunale lokaler på helligdage, weekender og ferier, hvor de normalt er lukket ned, udsendte IS i juni og spørgeskema for at undersøge, hvor stort problemet reelt var. Vi fik tilbagemeldinger fra seks forskellige klubber, som beskrev forskellige forhold, som gav dem problemer.Siden efteråret har IS presset på for at få problemstillingen taget med på FOUs dagsorden, da vi har svært ved at acceptere at ledige lokaler klar til brug ikke må benyttes blot fordi at skoleholder ferie.

Tilskudsatlas for kommunens landsbyer

For at få et bedre overblik over, hvad der på KFUs område tildeles af midler, har udvalget fået udarbejdet et såkaldt atlas der synliggør, hvad de enkelte landsbyer samlet set modtager af tilskud. Det er godt der kommer gennemsigtighed i midlerne, men vi vil godt opfordre til at få alle bevillingerne med fra de øvrige udvalg samt en opstilling over, hvad der er drift og hvad der giver til anlæg. Atlasset kan anvendes konstruktivt ved at danne grundlag for borgerdrevne budgetter.

Samarbejdsaftale med Kommunen
IS har indgået en ny toårig samarbejdsaftale med Kommunen. Aftalen gør at vi nu er høringspart på lige fod med MED-udvalg og Handicaporganisationer, inden vedtagelsen af ​​KFUs budget. Herudover har udvalget tilføjet, at paraplyorganisationerne skal være partipolitisk neutrale. De øvrige ændringer er kun justeringer og præciseringer i forhold til den oprindelige aftale. Foreningsudviklingskursus I lighed med en række andre ”almindelige” foreninger har bestyrelsen for IS i efteråret gennemgået DGIs foreningsudviklingskursus. Med god professionel hjælp af René Melvad fik lavet en oplistning af, hvad vi gerne vil og hvordan vi fik de prioriterede ønsker overført til konkrete handlinger.   Foreningernes dag i

 
med handelsstandsforeningen Frederik og FUF, arrangeret vi Foreningernes dag i gågaden. Under temaet ”den grønne og sunde æblefest” præsenteres en snes foreninger sig ved, hvad de kunne tilbyde af aktiviteter.

Fritidskonference – foreningskonsulent
Den store forenings- og fritidskonference i 2016 blev i 2017 fulgt op af et mindre kursusarrangement med fokus på ungdomskulturen i dag, fundraising, præsentation af nyt foreningssamarbejde om fælles fysisk træning samt et indblik i, hvordan DGI og Thisted Kommunes idrætskonsulent havde gjort en forskel til fordel for foreningslivet. Således inspireret af, hvordan konsulenten kunne gøre dagligdagen lettere for foreningerne, kunne det godt være en overvejelse værd at få en tilsvarende aftale i Frederikshavn lavet Kommune.   

Persondataforordning Når persondataforordningen d. 25. maj erstatter persondataloven fra 2000, skærpes nogle af de pligter, der følger med, når foreningerne behandler personoplysninger. Sammen med FUF vil vi invitere til et informationsmøde om ændringerne, foreningerne har behov for at vide.

Samarbejdsmøde med fodboldklubber
På generalforsamlingen blev IS opfordret til at bringe alle klubber, der har fodbold som aktivitet, sammen til en sidste drøftelse af, hvordan der kan etableres et bedre samarbejde. Efter flere forsøg har vi sammen med CKF og DBU Jylland Region 1, foreløbigt fået afholdt ét møde hvor DBUs konsulent skitserede hvilke muligheder der er for spillere, hold og klubsamarbejder mv Næste møde er planlagt til d.17. april, hvor vi skal diskutere tre altid relevante og spændende temaer: Fastholde og motiverende spillere og rekruttering af ledere og trænere samt involvering af forældre.

Valgmøder i Skagen, Frederikshavn og Sæby

For at få sat fokus på fritids- og foreningslivet havde vi sammen med FUF op til Byrådsvalget arrangeret tre valgmøder, hvor stort set alle partier var repræsenteret. Ved at holde møderne på tre geografier, blev der god lejlighed til også at debattere lokale problemstillinger med lokale kandidater, hvilket mange af deltagerne udtrykte tilfredshed med. To timer inden valgmødet blev der i samarbejde med CKF afholdt informationsmøde om de kommunale tilskudsregler.Om det var SEIF offentliggjorte planer om at eliminere virkninger af 25 års reglen ved at opdele deres flerstrengede forening op i selvstændige foreninger, der fik enkelte kandidater til at deltage i informationsmøderne vides ikke, men det var positivt at opleve denne interesse Interessen for at få belyst. . . konsekvenserne af omdiskuterede regel kom i hvert fald tydeligt til udtryk i panelet.

DIFs Kommuneundersøgelse
Op til kommunevalget lavede DIF en Kommuneundersøgelse, hvor 9.000 foreninger blev bedt om at vurdere forholdene på områderne * Frivillighed * Faciliteter * Idrætspolitik og * Økonomi. Frivilligheden gav de bedste vurderinger, men samlet set fik Kommunen bundkarakterer (nr. 71) sammenlignet med landets øvrige kommuner.Placeringen harmonerer ikke med, hvad Frederikshavn Kommune rent faktisk betaler i tilskud til området. Her er vi placeret i midterfeltet (nr. 46), så noget tyder på at vi kan anvende pengene bedre. F.eks. er det i Thisted Kommune lykkedes at få en bedre balance mellem tilskuddets størrelse og modtagernes tilfredshed, så hun kunne måske godt lære noget.    

Ny hjemmeside
I et godt samarbejde med det gode lokale it-firma ittp har vi over vinteren fået oprettet en god og informativ hjemmeside som er let at orientere sig i samt at ændre oplysninger i og ikke mindst – væsentlig billigere i abonnement end den gamle.  

Nøgletal
Når politikere vurderer og sammenligner serviceniveauer er udgangspunktet næsten altid, hvad kommunen bevilliger pr.indbygger eller pr. elev. På folkeoplysningsområdet, eksl. voksenundervisningen og tilskud til Arena Nord, er den kommunale udgift i 2017 på kr. 300,- pr. indbygger og kr. 532,- pr. foreningsmedlem, hvilket giver meget værdi for pengene.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen består af 8 generalforsamlingsvalgte og 1 tilforordnet, som repræsenterer FUF. Der har i 2017 været afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder. Herudover har bestyrelsens medlemmer sæde i en række institutionsbestyrelser, fonde, skoler og foreninger, ligesom vi har deltaget i en række kommunale arrangementer og dialogmøder. Vi har ligeledes været repræsenteret i nordjyske og landsdækkende netværksmøder.Den store mødeaktivitet giver god indsigt og indflydelse på udviklingen af ​​idrætsområdet. I det nytiltrådte Folkeoplysningsudvalg (FOU) faldt valget således ud, at IS kunne besætte næstformandsposten.

Tak!
Vi vil fra bestyrelsens side takke alle vore gode samarbejdspartnere inden for foreningslivet, FUF, institutionsledere, forvaltningen, kommunalpolitikere, landsorganisationerne samt pressen og lokalradioen for et fint og godt samarbejde. Sidst men ikke mindst tak til alle de mange frivillige ledere og trænere, der hver dag får tingene til at fungere i foreningerne. Jeres frivillige arbejde gør det muligt at ca. 34.000 glade medlemmer kan dyrke deres fritidsinteresse i Frederikshavn Kommune.BESTYRELSENS BERETNING DEN 5. APRIL 2017

Det har igen været et spændende år for Idrætssamvirket med mødeaktiviteter og forskellige arrangementer. (9 bestyrelsesmøder plus generalforsamling)

Fritidsmesse
Søndag den 4. september 2016 holdt Idrætssamvirket i samarbejde med FUF med stor succes fritidsmesse i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Mange foreninger benyttede sig af muligheden for at vise deres aktiviteter frem overfor mulige nye medlemmer. Der er så mange muligheder for at være aktiv i vores kommune, takket være de mange, mange frivillige, der findes, så det største problem er næsten at vælge, hvad man skal deltage i. (udgift: kr. 88.410,-)

Forenings- og fritidskonference
Den 12. november var Idrætssamvirket medarrangør af en fantastisk flot konference, der blev afholdt i Maskinhallen i Frederikshavn. Her var der fuldt hus, hvor vi alle sammen blev meget klogere på nogle af tendenserne, der rører sig i tiden inden for de tre spor: Fundraising, aktivitetsudvikling og foreningsfællesskab. (udgift: kr. 25.000,-)

Talentsportsklasser
Sidste år nævnte vi, at byrådet havde besluttet, at der skulle oprettes talentsportsklasser i Frederikshavn Kommune. Det er et skoletilbud for de 13-16 årige, derfor vil det være gratis at gå i talentsportsklassen. Det betyder også, at skoleindsatsen kommer før idrætten, så hvis man ikke har lavet lektier, er der heller ingen træning.Ud over den almindelige træning vil der være 6 timers sport: 2×2 timer individuel sport og 2 timers fællestræning.

Nu er klasserne en realitet, og de starter efter sommerferien på Frydenstrandskolen Fladstrand afdeling. Der har været afholdt udtagelse, hvor børnene er blevet vurderet af en sportskoordinator. Der er elever fra mange forskellige sportsgrene. I første omgang vil der blive holdtræning for fodbold, håndbold og floorball. De øvrige elever vil få individuel træning i deres respektive idrætsgrene.

Indtil videre er det usikkert, hvad der skal ske efter niende klasse, når eleverne forlader folkeskolen. Det er vigtigt, at der bliver fundet en god løsning, enten i samarbejde med Nordjyllands Sportscollege eller ungdomsuddannelserne.

Udvalg og bestyrelser
Idrætssamvirket har repræsentanter i mange forskellige udvalg og bestyrelser, hvor vi skal være med til at sikre, at foreningernes interesser bliver tilgodeset.
Styregruppen for talentsportsklasser – Folkeoplysningsudvalget – Skagen Kultur- og Fritidscenter – Aalbæk Idrætscenter – repræsentantskabet for Nordjyllands Sportscollege – Arena Nords bestyrelse – Arena Nords brugerudvalg – Iscenter Nords brugerudvalg – Idrætshallens bestyrelse – FUF’s styrelse – Godt Gået Prisen – Det fysiskeværk – sundhedspanel.

DIF og DGI inviterer også til møder, hvor Idrætssamvirket mødes med de øvrige idrætsråd i Region Nordjylland og på landsplan for at udveksle erfaringer. Der er stort set ikke til kommuner, der har samme regelsæt vedrørende tilskudsordninger osv.

Det daglige arbejde
Herudover kommer der løbende indbydelser til at deltage i forskellige fora. Idrætssamvirket har bl.a. deltaget i et spændende møde i Ravnshøj, hvor DGI præsenterede deres satsning på ”Landsbyklynger”. Ideen er, at mindre samfund kan gå sammen om at udvikle sig og søge om at få andel i de midler, DGI har afsat til formålet, nemlig 16 mill. kr. til 25 klinker.

Vi hjælper jævnligt foreninger med de små og store problemer, de oplever i hverdagen. Mange ting kan klares med en telefonopringning til et af Idrætssamvirkets bestyrelsesmedlemmer, men vi mødes også gerne med foreningerne og eventuelt forvaltningen, hvis der er behov for det.

Det er selvfølgelig ikke særlig synligt, men det er vigtigere, at foreningerne får løst deres problemer, end at Idrætssamvirket får en masse spaltemillimeter i de skrevne medier.

Høringssvar
Idrætssamvirket har i årets løb afgivet høringsvar på udkastet til flere nye politikker: Sundhedspolitik, halttilskudsmodeller og folkeoplysningspolitik.

”Projektafdelingen”
Indbyggerne i Frederikshavn Kommune er præget af en ukuelig optimisme, vi rejser os altid igen, selv om tingene går os lidt imod. Det er de mange projekter, der bobler rundt om i kommunen, et levende bevis på.

Der er bl.a. projekter i Aalbæk, Dybvad, Sæby Spektrum (en udvidelse af Sæby Fritidscenter & Hostel), multicenter i Frederikshavn, Vandsportens Hus ved havnen i Sæby.Syvstenhallens skæbne er i skrivende stund uvis. KFU og Økonomiudvalget har i marts 2017 bevilget midler til en midlertidig løsning af de problemer, der er med gulvet, og de udætte tagvinduer i cafeteriet, mens de er i tænkeboks. Foreløbig er der ikke blevet lejet i hallen de seneste seks måneder. Det er jo også en måde at spare på!

Skagen kultur- og fritidscenter har formået at vende minus til plus og er nu inde i en rigtig god gænge.

Det helt store spørgsmål er så, hvor pengene til de mange projekter skal komme fra. Kommunen har afsat en lånepulje- ganske få midler til anlæg, nemlig 500.000 kr. i år, 1 mio. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 4 mio.i 2020. Der skal derfor skrives mange fondsansøgninger, før man når i mål, og det kræver også, at mange aktører går sammen. Center for Kultur og Fritid abonnerer på Schulz’ puljeguide, som foreningerne kan få kodeord til gennem CKF.

Det er svært at være en af ​​Danmarks fattigste kommuner.
Vi kan også nævne, at KFU på sit møde i marts 2017 har igangsat en synliggørelse af, hvorledes udvalgets årlige drifts- og anlægsbudget fordeles ud fra et geografisk princip.

Formålet med kortlægningen er dels at synliggøre, hvor mange midler der tilføres de forskellige geografiske danne områder i kommunen – dels grundlag for en faktuel politisk diskussion af, hvordan Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet vil prioritere dets budgetmidler.

Harmonisering af haller og leje
Et at de sidste udeståender fra kommunesammenlægningen i 2007 er harmonisering af hallejetilskuddene. Det ser nu ud til, at der vil komme en løsning her i 2017. Arbejdet er i hvert fald sat i gang, men det er en kompliceret øvelse at få enderne til at mødes, idet Kultur- og Fritidsudvalget har fastlagt, at det skal være en nulløsning.

Problematikken består i, at der er forskellige ejerformer i hallerne. Hvis det er kommunale haller, er der gebyrbetaling, uanset deltagernes alder. Hvis det derimod er en selvejende institution, betaler voksne over 25 år det fulde beløb. Børn og unge får refunderet 75 % af huslejen, så de kun betaler, hvad der svarer til gebyrbetaling plus ca. 5,50 kr. blot.

Forvaltningen sidder for øjeblikket og arbejder med forskellige modeller, så politikerne kan se, hvordan det vil påvirke udregningen, hvis man ændrer på deltagersammensætningen, gebyrbetalingen, KL’s timesats osv. Det kommer vi til at høre mere om i løbet af året, når den reviderede haltilskudsmodel kommer i høring.

Handicapdræt
For at blive i tilskudsporet kan jeg tilføje, at jeg i fredags deltog i et møde om Special Olympics, hvor der var en repræsentant for Parasport Danmark og Dansk Handicap Idrætsforbund til stede. Han sagde, at Frederikshavn var en af ​​de allerbedste kommuner, når det drejer sig om at støtte handicapidrætten.

Valgmøde
Det er jo valgår i år, og i god tid inden kommunalvalget i november vil Idrætssamvirket i samarbejde med FUF holde et valgmøde, hvor de forskellige partier og øvrige opstillede vil få mulighed for at forklare, hvordan de ser fremtiden for idræts- og fritidslivet i Frederikshavn Kommune.

Tak
Til slut vil jeg gerne takke vores gode samarbejdspartnere ved Frederikshavn Kommune, som løber meget stærkt for at servicere foreningerne.

Et eksempel er de nye brandregler, der er trådt i kraft. Det betyder, at der skal være et ABA-anlæg på skolen, hvis de klasselokaler, der benyttes til overnatning, ligger over stueplan. Det er ikke længere tilstrækkeligt med en vågen nattevagt. Det er bl.a.tilfældet på Frydenstrandskolen (Fladstrand Skole) og Bangsbostrand Skole. Det ville for eksempel give store problemer for Rødspætte Cup, som har brug for mange overnatningspladser. Her handlede Center for Kultur og Fritid og Ejendomscentret hurtigt og fik bestilt alarmanlægget. Det er installeret på Fladstrand, og forhåbentlig, når det også bliver færdigt på Bangsbostrand inden påske.

Vi afholder også ”morgenmøder” med CKF, hvor der sker en gensidig orientering om, hvad der rører sig i forvaltningen og i Idrætssamvirket.

Webbureau ITTP