Ny Folkeoplysningsordning

18.08.18

KFUs forslag til Folkeoplysningsordning for folkeoplysningsgodkendte foreninger

Folkeoplysningsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn
Kommune. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et
forpligtende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og
forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage
ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Folkeoplysningsordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idræts-, idébestemte
og samfundsengagerende aktiviteter med deltagerbetaling primært for børn og unge under 25 år.
Folkeoplysningsordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysningslovens regler om det
frie folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsordningen er et supplerende administrations- og
beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser, der beskriver de overordnede rammer for
tildeling af støtte. I Tilskudsguiden kan foreningerne altid finde ajourførte eksempler på udregninger,
præciseringer og uddybende forklaringer på tilskudsspørgsmål. Tilskudsguiden skal betragtes som
foreningernes redskab til at forstå og navigere efter de overordnede rammer, der er fastsat i Folkeoplysningsordningen.

TILSKUDDENES FASTLÆGGELSE OG STØRRELSE
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af Kultur og
Fritidsudvalgets budget. Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, hvad udvalget forventer, at
budgetrammen forventes at blive for det kommende år. Budgettet vedtages endeligt at
kommunalbestyrelsen i oktober. Gældende takster og procentsatser vil fremgå af det altid ajourførte
Takstblad for Folkeoplysende Tilskud. Dette takstblad kan findes selvstændigt på kommunens
foreningsportal og hjemmeside. Tilskudsguiden opdateres løbende, således tilskudsguiden i sine eksempler
og udregninger, altid tager udgangspunkt i det fastsatte takstblad. Takstbladet findes derfor også i
Tilskudsguiden. Overholdelsen af den fastsatte budgetramme kan medføre, at folkeoplysningsudvalget må
reducere de forventede tilskudsbeløb. Folkeoplysningsloven og ”Folkeoplysningsordning for folkeoplysende
frivillige foreninger i Frederikshavn kommune” administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Fra beslutning til tilskud:
Folkeoplysningsloven: Lov, vedtaget af folketinget
Folkeoplysningsordningen: Udmøntning af loven, vedtaget at kommunalbestyrelsen
Takstbladet: Fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget
Tilskudsguiden: Håndhæves og administreres af Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen.
Tilskudsguiden ajourføres og indrettes således, at de folkeoplysningsgodkendte foreninger kan agere uden
foregående kendskab eller indsigt i de øvrige nævnte tilskudsbestemmelser. Folkeoplysningsudvalget kan
komme med indstillinger til ændringer for Tilskudsguiden. Disse godkendes endeligt af Kultur- og
Fritidsudvalget.

3

Hvem kan få tilskud?
Folkeoplysningsordning for frivillige foreninger i Frederikshavn Kommune er gældende for foreninger, der
er godkendt som folkeoplysende forening af Frederikshavn Kommune. Folkeoplysningsordning yder
dermed ikke tilskud til foreninger, hvis virksomhed er omfattet af anden lovgivning eller er oprettet eller
drevet kommercielt. Foreninger, der opfylder kravene til en folkeoplysende forening jf.
Folkeoplysningsloven, kan godkendes. Foreningen kan opnå tilskud fra den dato, foreningen er godkendt
som aktiv forening. Nye foreninger, der ønsker at blive godkendt, kan søge om godkendelse året rundt. På
kommunes foreningsportal findes ansøgningsskema til ”godkendelse af en folkeoplysende forening”
For at blive tilskudsberettiget, skal foreningen opfylde følgende betingelser:
• Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser
• Være demokratisk opbygget
• Have vedtægter som indeholder oplysninger om:

Foreningens formål
Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer
Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
Foreningens hjemsted
Betingelser for medlemskab
Tegningsret for foreningen
Procedure for vedtægtsændringer

• Have en bestyrelse på minimum 3 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler
samt regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.
• Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
• Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
• Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune
• Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
Herudover skal foreningens vedtægter indeholde en bestemmelse om, at et eventuelt overskud, optjent
som konsekvens af kommunale tilskud, ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kommune.
Disse midler vil blive genfordelt til folkeoplysende formål i Frederikshavn Kommune efter

Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.
Det understreges, at foreninger ikke må være oprettet eller drevet med et kommercielt formål. Foreningen
må gerne have aktiviteter, der ikke er folkeoplysende og enkeltstående arrangementer ved siden af de
kontinuerlige aktiviteter. Der ydes dog ikke tilskud til disse aktiviteter og arrangementer. Ved tvivl om,
hvorvidt en forening er oprettet eller drevet med et kommercielt formål, er det Kultur- og Fritidsudvalget,
der foretager den endelige vurdering i hver enkelt sag.

4

Følgende personer ikke kan være medlemmer af foreningens bestyrelse:
Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer
lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.
Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller
andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udleje af lokaler
m.m. til foreningen.
Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.
De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er
almennyttige, og hvis hovedformål er, at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud at foreningen har et CVR nummer med tilknytning til NEM-konto og en E-mailadresse. Det påhviler foreningerne at holde Frederikshavn Kommune opdateret med ændringer i disse oplysninger samt ved vedtægtsændringer at sende et eksemplar af de reviderede vedtægter til Frederikshavn Kommune.

At ansøgning om tilskud sker ved anvendelse af den elektroniske ansøgning på den kommunale
foreningsportal (Brugen af ansøgningsmodulet er obligatorisk, men uafhængigt af foreningernes
regnskabssystemer, således at den enkelte forening frit kan vælge eget regnskabssystem.)

At modtagere af tilskud efter dette regelsæt til enhver tid kan godtgøre, at de modtagne beløb er
anvendt til børne- og ungdomsarbejde. Konstateres der misbrug af ordningens tilskudsbestemmelser, vil dette medføre ophør af udbetaling og tilbagebetaling af uberettigede udbetalte tilskud. Ligeledes vil foreningens folkeoplysningsgodkendelse blive revurderet.
I forbindelse med ansøgningsprocessen, i forhold til opnåelse af folkeoplysningsgodkendelse, skal der
fremsendes følgende:

Et driftsbudget
Vedtægter
Referat fra stiftende generalforsamling.
Præciseringer og vejledning findes i Tilskudsguiden.
LOVPLIGTIGE BØRNEATTESTER
Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive
erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger
personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Erklæringen sker ved markering af flueben if. med indberetning og ansøgning om tilskud.

5

GDPR
Afklares med jurist i august.

DRIFTSTILSKUD TIL PARAPLYORGANISATIONER

Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd ydes der et årligt driftstilskud på i alt 200.000 kr.
til ligelig deling mellem organisationerne. Paraplyorganisationerne udarbejder og indsender årligt
virksomhedsplan/samarbejdsaftale samt regnskab til Frederikshavn Kommune.

6

STØTTEMULIGHEDER
Alle godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge, har
mulighed for at modtage kommunal støtte gennem fire typer af tilskud.

1. Medlemstilskud
2. Lokaletilskud
3. Uddannelsestilskud
4. Frivillighedstilskud

Herudover findes der en række puljer, som foreningerne ligeledes kan ansøge om ekstra støttemidler. Disse
findes i Tilskudsguiden.

Medlemstilskud

For Frederikshavn Kommune er det vigtigt at tilgodese aktivitet hos medlemmerne. Det er et mål, at
aktivitetsniveauet er højt, og at der er et klart incitament til at fremme folkeoplysende aktiviteter og særligt
unge under 25 års engagement i foreningerne.

Godkendte foreninger kan modtage medlemstilskud på baggrund af antallet af aktive medlemmer under 25
år, samt disse medlemmers aktivitetstimetal i ansøgningsperioden.

Et medlem defineres som: En person med et personligt aktivt medlemskab, hvor der betales et fast
kontingentbeløb. Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt
kontingent for hver aktivitet.

Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde:
En aktivitetstime er tid anvendt til aktiviteter omfattet af foreningens primære folkeoplysningsgodkendte
formål. Foreningsetablerede, programlagte annoncerede sociale aktiviteter, der aktiverer mindst 5
tilskudsberettigede medlemmer, kan medtælles. Aktiviteten kan kun tælles inden for landets grænser.

Den årlige ordinære foreningstid (træning, kampe, social samvær osv. som beskrevet ovenfor) opgøres på
baggrund af gennemsnittet af de personer, der med aflæsning to gange inden for kalenderåret med 6
måneders mellemrum, er aktive betalende medlemmer.

Øvrig foreningstid (lejre, ture, stævner, weekendarrangementer osv.) opgøres konkret ud fra hver enkelt
aktivitet/gruppe med antallet af faktiske medlemmer og timer brugt på aktiviteten. Ved lejre og lign. må
timetallet maksimalt udgøre et fastsat timetal pr./døgn pr. person.

Ved kontingent (egenbetaling) forstås den samlede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede medlemmer
til alle delaktiviteter i foreningsregi, som er medtaget i aktivitetstimeberegningen for medlemmerne.

7

Medlemsvægtning
De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved beregningen af medlemstilskuddet i forhold til deres
aktivitetstimetal.
Kultur- og Fritidsudvalget kan foretage en gruppeopdeling af aktiviteter og ændre medlemsopdelingen for
at opnå en anden differentiering i tilskudsudbetalingen. I Takstbladet og Tilskudsguiden findes den
gældende inddeling af medlemsgrupper, og deres vægtning.

Det betyder, at der i Tilskudsguiden, på baggrund af takstbladet, vil stå anført med hvilken faktor timetallet
for hver medlemsgruppe må ganges med. For at modtage medlemstilskuddet skal foreningerne
udelukkende indberette deres faktiske aktivitetstimer samt antal medlemmer inden for hver
medlemsgruppe. Herefter udregner kommunens indberetningssystem selv et totalt aktivitetstimetal,
baseret på de gældende faktorer.

Det udregnede årlige aktivitetstimetal ganges med en fastsat krone/øre-sats, og udbetales herefter til
foreningen.

En forening der har modtaget medlemstilskud, skal altid kunne påvise, fx i forbindelse med et tilsyn, at de
indberettede tal er reelle.

Grænser:
Der er til medlemstilskuddet knyttet et minimumskrav for aktivitetstimer, der skal sikre, at kun foreninger
der tilbyder løbende folkeoplysende aktiviteter, tildeles medlemstilskud. Ligeledes er der et rimelighedsloft
på aktivitetstimerne, der automatisk sætter en grænse for, hvor mange aktivitetstimer der kan udbetales
støtte for. I Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden, findes det fastsatte egenbetalingsloft.

Det samlede medlemstilskud, der udbetales til foreningen, kan ikke udgøre mere end en fastsat procentsats
af det beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra handicappede medlemmer) i
ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent (egenbetaling) til foreningen.
I Takstbladet for
Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden, findes det fastsatte egenbetalingsloft.

Kultur- og Fritidsudvalget afsætter hvert år et budgetbeløb til finansiering af medlemstilskuddet. Udvalget
kan i tilfælde af ubrugte medlemstilskudskroner, vælge at udbetale restsummen til dividende, baseret på
foreningernes aktivitetstimer.

Ændring i faktortallet – op eller ned – kan ske årligt sammen med fastsættelsen af øvrige takster. Disse
oplysninger, samt minimums- og makstimetallet, kan altid findes ajourført i Takstbladet for Folkeoplysende

Tilskud og i Tilskudsguiden.
Se Tilskudsguiden for vejledning og retningslinjer, samt eksempler på udregninger.

8

LOKALETILSKUD

Frederikshavn Kommune ønsker at støtte foreningernes mulighed for egnede lokaler, der er tilpasset
foreningens aktiviteter.

Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og beregnes i henhold til de bestemmelser, der fremgår af lov om
støtte til folkeoplysning. Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis egnede offentlige
lokaler ikke kan anvises. Selvejende institutioner og foreningsdrevne lokaler indgår som en del af
Folkeoplysningsudvalgets anvisning af lokaler. Dog med egnede offentlige lokaler som første prioritet.

Udgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer medregnes ikke, ligesom der ikke ydes
tilskud til udgifter til lokaler (ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har adgang mod betaling.

Lokaletilskud ydes med en fastsat lokaleprocentsats, til dækning af de godkendte forbrugs- og
driftsudgifter. Denne procentsats findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden.

Det understreges, at gebyrbetalinger ikke kan medtages ved ansøgning om lokaletilskud.

Overstiger udgifterne KL’s vejledende satser for haller, ridehaller og øvrige lokaler, ydes der tilskud efter
gældende bestemmelser og satser anført i Folkeoplysningsloven. Satserne reguleres årligt med den
procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner

Lokaleindtægter af enhver art kan indgå i grundlaget for beregning af lokaletilskud med en i takstbladet
fastsat procentsats.
Foreningen skal årligt angive det faktiske timetal i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages ved mindst 5
aktive medlemmer i lokalet.

Lokaletilskuddet udregnes efter følgende princip:
Foreningerne bliver belønnet for deres medlemsandel i procent for tilskudsberettigede
foreningsmedlemmerne under 25 år. Denne medlemsprocent plusses herefter med en fastsat bonusfaktor,
der er uafhængig af medlemssammensætningen. Denne bonusfaktor vil være anført i Takstbladet for
Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden. Lokaletilskuddet kan ikke udgøre mere end det udregnede
mulige makstilskud.

Bonusfaktoren kan kun medregnes for foreninger, hvor medlemsprocenten for medlemmer under 25 år,
ligger over en fastsat procentsats.

Det påhviler foreningen at kunne påvise, at lokaleudgifterne er relateret til folkeoplysningsgodkendte
aktiviteter. Der kan ikke ydes lokaletilskud til kommercielle aktiviteter. I Tilskudsguiden præciseres
kommerciel aktivitet. Disse præciseringer tager sit udgangspunkt i gældende lov og bekendtgørelsen for
folkeoplysningsloven.

9

Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har altid mulighed for at gøre enhver lovhjemmel i
Folkeoplysningsloven, gældende i Tilskudsguiden.
Ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i denne henseende som “ikke
medlemmer” og medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen. Ligeledes er dette gældende i forhold til
aktivitetstimernes fordeling i lokalet.

Der ydes som udgangspunkt tilskud til følgende driftsudgifter til lokaler:
Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser (udendørsarealer)

• renter af prioritetsgæld, hvis låne- provenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale,
herunder haller og lejrpladser
• skatter, afgifter og forsikringer ved- rørende ejendommen
• udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring samt eventuelt fornødent tilsyn.
Der er for vedligeholdelse i takstbladet fastsat et gældende maksimumsloft for vedligeholdelsesudgifter.

Lejede lokaler, herunder haller samt lejerpladser (udendørsarealer)
• det aftalte lejebeløb
• udgifter til ordinær vedligeholdelse, der ifølge kontrakt påhviler lejeren, samt udgifter til opvarmning,
belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret ansøgning yde lokaletilskud til:
• Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
• Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne
ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Frederikshavn Kommune
• Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i lejemål eller faciliter, som indebærer merudgifter for
Frederikshavn Kommune
• Samlede vedligeholdelsesarbejder der overstiger det fastsatte maksimum . pr. år.

I Tilskudsguiden findes præcisering og vejledning til korrekt udregning og opgivelse af lokaleudgifter.

10

Uddannelsestilskud
For Frederikshavn Kommune er det afgørende, at foreninger kan tilbyde spændende og vedkommende
aktiviteter for deres medlemmer, hvilket kræver velkvalificerede ledere, trænere og instruktører, der
udvikler og uddanner sig kontinuerligt.
Der ydes derfor tilskud med en fastsat procentsats af kursusforbudne udgifter, fx kursusgebyrer,
opholdsudgifter samt transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel, når kursets indhold
tilstræber at uddanne ledere og instruktører. Procentsatsen findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud
og i Tilskudsguiden

Tilskuddet kan søges til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i foreningen samt er
tilknyttet en træner-, leder- eller instruktørfunktion for en løbende aktivitet for tilskudsberettigede
medlemmer u. 25 år. Der kan gives tilskud til dommerkurser, forudsat kursisten er ulønnet.

Det er en betingelse for opnåelse af leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige tilskudsmuligheder er
modregnet i den fremsendte ansøgning.

Maksimumbeløbet pr. person pr. år fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Maksimumbeløb findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt dokumentation for afholdte udgifter, fremsendes umiddelbart
efter kursets afvikling til Frederikshavn Kommune pr. mail. Tilskuddet udbetales løbende. Ansøgningsfristen
udløber 1. april i det efterfølgende kalenderår.

11

Frivillighedstilskud
Frederikshavn Kommune ønsker værdsætte og belønne de frivillige ledere i foreningerne. De frivillige er
kernen i foreningslivet og deres indsats skal påskønnes.

Folkeoplysningsordning for foreninger i Frederikshavn kommune giver mulighed for at yde tilskud til
foreningers honorering af ulønnede trænere og instruktører. Tilskuddet kan maksimalt udgøre en fastsat
procentsats af de tilskudsberettigede medlemmers kontingentbetaling (egenbetaling).

Der ydes for ulønnede trænere og instruktører tilskud til udgifter forbundet med
gaver/gavekort/mundering. Foreningen kan få dækket en fastsat procentsats af udgifterne, op til et
maksimalt udgiftsloft.

Foreningen kan få støtte til dokumenterede faktiske udgifter, således det sikres, at tilskuddet anvendes til
tilskyndelse af den enkelte frivillige.

Tilskuddet kan søges til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i foreningen samt er
tilknyttet en træner-, leder- eller instruktørfunktion for en løbende aktivitet for medlemmer u. 25 år.

Takster og satser for tilskuddet, findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden.

12

Puljerne:
Der oprettes 5 puljer. De nærmere retningslinjer for hver af puljerne præciseres i tilskudsguiden.

Transportpuljen:

Transportpuljen udgøres af ét samlet beløb, som fremgår af takstbladet. Puljen består af 2 dele:
A) Kultur- og fritidsudvalget kan i forbindelse med vedtagelsen af takstbladet beslutte at tildele et fast
beløb til udvalgte foreninger med ekstraordinært høje dokumenterede transportudgifter. Uddelingen sker
efter konkret ansøgning fra foreninger, der ønsker at komme i betragtning. Tilskuddet udbetales
udelukkende for faktiske dokumenterede udgifter.

B) Alle foreninger kan årligt søge om tilskud til enkeltstående, ekstraordinære transportudgifter. Disse
ansøgninger imødekommes med restbeløbet af transportpuljen. Folkeoplysningsudvalget udmønter denne
del af puljen.

Anlægspuljen:
Anlægningspuljen kan søges akut året rundt. Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via
anlægspuljen til renovering og ombygning (se regelsæt på hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en
beskrivelse af formål, udførelse, budget - herunder egenbetaling -, værdi af eget arbejde, og om der er søgt
andre steder. Anlægspuljen skal søges senest 1. november.

Udviklingspuljen:
Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via Udviklingspuljen til nye initiativer (se regelsæt
på hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget og
om der er søgt andre steder. Udviklingspuljen kan søges hele året.

Visionspuljen:
Målet med puljen er at understøtte nye visioner på området. Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter de
overordnede visioner og indsatser i samarbejde med folkeoplysningsudvalget. Puljen udmøntes af Kulturog
Fritidsudvalget på baggrund af indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

Talentpuljen:
Målet med puljen er at fremme talentudvikling for unge under 20 år. Alle foreninger, der har særlige
talentindsatser, kan komme i betragtning efter ansøgning. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget på
baggrund af indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

13

ADMINISTRATION

Tilskud efter ordningens bestemmelser udbetales på grundlag af ansøgning via Frederikshavn Kommunes
hjemmeside. Ansøgningen udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående regnskabsår.
Ansøgningsfrist er senest den 1. april, for tilskudsperioden 1/1 – 31/12. Til denne frist til skal der foreligge
et underskrevet regnskab.

Overskrides fristen, varsles foreningen på skrift via brev til foreningens eboks, at ansøgningens skal
fremsendes inden 5 døgn. Ligeledes vil der blive udsendt en varsling til bestyrelsens medlemmer via de
oplyste kontaktoplysninger. Overskrides denne varsling, kan foreningen ikke gøre krav på at få sin
ansøgning behandlet.

Frederikshavn Kommune udbetaler det endelige beregnede tilskudsbeløb i juli måned. I januar måned
udbetales et a conto beløb, som udlignes i tilskudsbeløbet i juli. A conto beløbets størrelse fastsættes af
Folkeoplysningsudvalget.

Nye godkendte foreninger kan få udbetalt op til et ”årsværk” som engangsudbetaling fra den dato,
foreningen er godkendt som aktiv forening. Dette kræver en konkret vurdering og godkendelse af
Folkeoplysningsudvalget.

Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i dette regelsæt skal senest 1. april uopfordret fremsende 1 stk.
revideret regnskab til Folkeoplysningsudvalget. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige
medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet skal fremsendes efter gældende bestemmelser i Tilskudsguiden.

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal være udspecificeret i årsregnskabet, og der skal således ikke
medsendes dokumentation herfor. Foreningen skal, på opfordring fra Frederikshavn Kommune, kunne
forelægge dokumentation for alle udgifter der er søgt tilskud til. Forvaltningen har pligt til at kræve
tilbagebetaling for udokumenterede udgifter, foreningen ikke kan påvise som reelle.
Endvidere skal foreningen, på opfordring, kunne fremsende medlemsopgørelse, aktivitetsoversigt og
dokumentation for timer anvendt i lokalet/lokaler, og generelt kunne påvise de selvindberettede tal, der
indgår i tilskudsansøgningen.

Forvaltningen er forpligtiget til et ajourføre en procedure for stikprøvekontrol og tilsyn.
Takster og gebyrer for tilskud vil fremgå af det altid ajourførte Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud.

14

Krav til revision og regnskab
Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12.
Regnskaber for foreninger, der modtager et årligt ordinært driftstilskud på 300.000 kr. eller derover via
bestemmelserne i dette regelsæt, skal revideres af enten registreret eller statsautoriseret revisor.

Revision af regnskab for tilskud på 300.000 kr. og derover skal ske efter reglerne i § 19 i
folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Revision af regnskab for tilskud under 300.000 kr. skal ske efter reglerne i § 19 i
folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Foreningen skal, på opfordring, kunne fremsende og påvise de tal der ligger til grund for tilskudsstøtten.

Regler for offentliggørelse af foreningens regnskab, tilskudsregnskab, eller årsrapport, vil altid følge
gældende lov. Retningslinjer og præcisering af disse, ajourføres i Tilskudsguiden.

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk