Høringssvar til forslag om ny tilskudsordning

20.06.18

Idrætssamvirket har med interesse deltaget i to høringsmøder og læst forslaget til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune.
Vores input til høringen fremgår af nedenstående tekst.

Vi støtter intentionerne om at gøre tilskudsordningen lettere at administrere for såvel foreningerne som forvaltningen.

Medlemstilskud
Ved at omlægge aktivitetstilskuddet til trindelt medlemstilskud vil der blive en forenkling af opgørelsen. Specielt hvis opgørelsen kan gøres ved at multiplicere med det betalende antal medlemmer med, hvor mange timers aktivitet det pågældende medlem har på aktivitetspladsen i kalenderåret.
Hvis vi læser forslaget rigtigt, vil de uniformerede korps kunne opretholde samme aktivitetstid som nu, da alle deres aktiviteter ikke bliver berørt, hvor opgørelsesmodellen alene rammer idrætsforeningerne.
Mange af foreningernes yngste medlemmer, har i dag under 50 timer aktivitet, hvorfor vi foreslår, at der bliver lavet et trin mere med start ved 25 timer. Og for at tilgodese de udøvere der træner mellem 8-10 timer ugentligt i 45 uger, vil vi foreslå at der indføres et højere tilskud, med indførelse af et nyt højere trin.
For at undgå spekulation bør der indføres et loft på, at medlemstilskuddet ikke kan overstige 25 % af det indbetalte kontingent. Det bør samtidig præciseres, hvad kontingentet må indeholde.
Definitionen af hvor mange der samtidig skal dyrke den foreningsdrevne aktivitet bør fremgå. I den nuværende ordning skal aktiviteten omfatte mindst fem medlemmer.
Vi forudsætter, at det samme medlem til den primære aktivitet godt kan deltage på flere hold og alle timer tæller uanset om holdene træner over flere mindre sæsoner i løbet af året.
Handicappede bør som nu vægtes højere.
IS har således en positiv holdning til KFUs forslag om at forsimple og skabe en mere gennemsigtig udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud.

25 års reglen.
Vi ønsker principielt, at det kommunale tilskud skal tilfalde unge under 25 år.
Ved at fjerne 25-års- reglen helt vil det bevirke, at foreninger hvor stort set alle deres medlemmer er over 25 år vil kunne opnå maksimalt tilskud til deres egne eller lejede klubhuse / væresteder, hvilket vi ikke kan anbefale.

Provenuet herfra ønskes anvendt på kursus og transport – herom senere.

Lokaletilskud
Set i lyset af, at vi ønsker at forfølge tanken om at få flere aktiviteter på færre matrikler som beskrevet i ”Fra mursten til mennesker”, kan vi godt se formålet med at nøjes med at give det lovbestemte 65 % tilskud til drift af klubhusene.

For at kompensere for det mindre tilskud og for at animere til at få andre foreninger til at benytte den ledige lokalekapacitet, vil vi foreslå at man finder et bedre incitament for at leje egne lokaler ud til andre foreninger eller private.

Der skal udarbejdes en vejledning i hvad der er tilskudsberettiget vedligeholdelse og hvad der er anlæg.
I dag kan der maksimalt modtages kr. 50.000,- i tilskud til vedligeholdelse, uanset lokalet / husets størrelse. Vi vil foreslå, at den nye ordning bliver mere retfærdig ved at ændre dette tilskud til et max. antal kroner pr. kvadrat meter.
IS kan således ikke anbefale at KFU lemper alle reglerne for lokaletilskud som nævnt i modellen.

Puljer

Tilskuddene bør baseres på faste kriterier / klare retningslinjer så klubberne kan disponere efter, hvad de kan forvente at få i tilskud.

De klubber der prioriterer talentudviklingen og elitetære ungdomsarbejde er afhængig af trænere / ledere på et højt fagligt niveau. Mange af disse resursepersoner bor sjældent i lokalområdet og er omkostningstunge at benytte. Vi anser disse klubber som vigtige spillere i fødekæden til Talentsportsklasserne og Sportscollege. Det er ligeledes deres resultater som fremhæves i bl.a. ”Godt gået ”priserne, så hvis vi fortsat skal have dygtige sportsudøvere der kan markere sig i landsdækkende konkurrencer, bør vi målrette nogle af tilskuddene til dette talentarbejde.

Vi bor i en langstrakt vandkantskommune, hvor der er langt mellem byerne. I stedet for Kommunegrænsen som afgrænsning i udregning af transporttilskud, vil man bedre kunne ligestille - uanset geografisk placering - hvis der blev indført en grænse på f.eks. 2 x 25 kilometer fra klubbens hjemstedsadresse.

Tilskud til mundering af ulønnede trænere / ledere til ungdomshold med dækning af 80 % af max. kr. 3.000,- . Det er klubbernes mulighed for med små midler at påskønne en ofte stor frivillig indsats.

For at holde på stadig flere kvalitetsbevidste børn - og deres forældre - vil vi anbefaler 80 % tilskuddet til kursusudgifter beholdes så klubberne altid har mulighed for at give deres trænere, officials, ledere og dommere kompetence løft. Maksimumtilskuddet kan sænkes til kr. 5.000,- incl. transport og ophold.

For at bevar overskueligheden kunne den påtænkte Visionspulje muligvis implementeres i de nuværende udviklings- og anlægspuljer.

IS ønsker ikke at alle de supplerende tilskud omlægges til puljer. Dog ser vi gerne at de eksisterende tilskudsformer bliver justeret og målrettet reel aktivitetsfremmende aktiviteter.

Golf- og rideklubber.
Bør være opmærksomme på at disse klubber ejer eller lejer større anlæg og arealer som der er faste udgifter på.
For at få alle indirekte / skjulte tilskud med, kunne der skeles til samme kriterier eller dele deraf som der tænkes anvendt ved tildeling af tilskud til haller i den nye harmoniseringsmodel.

Staldene kunne undtages for tilskud, da de ikke indgår som en del af aktiviteten på banen.

For at tilgodese de ”flerstrengede” foreninger bør det være muligt at opgøre hver afdeling som en selvstændig forening.

Vi glæder os til at følge det videre arbejde med implementeringen af den nye tilskudsordning og stiller os til rådighed med uddybende oplysninger.

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk