Aktiviteter og begivenheder

Frivilligheds- og Foreningsfestival 2021

LOGO Frivilligheds og Foreningsfestival 21Kære medlemsforening

Jeg inviterede til årets største Frivilligheds- og Foreningsfestival i uge 37 (13.-18. September) i Frederikshavn kommune.

Jeg vil få en uovertruffen mulighed for at vise, hvad jeg kan, hvilke tankere jeg går med, mulighederne er butik. Festivalen vil være de frivillige- og foreningernes bud på en fremtidig aktivitet målrettet kommunens borgere. Vi sørger for at Corona blot er et ord og ikke til den tid en pandemi .

Jeg skal blot ligge hovederne i blød og gennemtænke og godt opsat til jeres forening. Jeg vil få mulig-hed for at benytte jer af idrætscentrene sportspladserne, scenerne i de byer, hvor disse haves, de store fælles torve rundt omkring i kommuner, og kort sagt fantasien sætter ingen grønse.

Vi håber at jeg vil være med og vil løbende informere jer om festivalen. Vi har som arrangør blot be-hov for at vide om det er noget for jer, kort sagt, om jeg ønsker at deltage.

Det hele afsluttes om lørdagen med en kæmpe fest for de frivillige. Efter al sandsynlighed har den i FFK hallerne i Frederikshavn, hvor jeg vil blive valgt. Det vil være vores hyldest til de frivillige-lige og foringer i kommunerne, som gør det så godt, som har været lagt ned i nu- mer end et år.

Kommunens ”godt gået” priser vil blive uddelt i denne uge.

Giv os lige et praj om jeg ønsker at deltage, så hører i nærmere fra os, så snart der forelægger nyt.

De venligste hilsner

Hasse R. Christensen Jytte Engsig Christensen

Tlf. 6060 7500 Tlf. 2862 4572

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Læs mere

Generalforsamling

Bestyrelsen beretning ved generalforsamlingen den 18. juni 2020

Siden den 11. marts, hvor statsministeren lukkede landet ned, har vi alle været i en speciel situation, hvor fællesskabet har været under pres og hvor vi hver for sig har skullet omlægge vores dagligdag og finde ind i nye vaner. Heldigvis teg-ner det til, at vi er ved at være igennem tunnelen og er på rette spor ud i lyset

Det seneste forenings-år i Idrætssamvirket har også i nogen grad været præget af nye tider, som var det første år med den nye Folkeoplysningsordning og hvor ud-møntningen er begyndt at vise sig.

Bestyrelsens arbejde

Ud over deltagelse i diverse møder i 14 foreningsbestyrelser og udvalg, har vi af-holdt 10 bestyrelsesmøder i 2019 samt taget initiativ til afholdelse af et fællesmø-de for golfklubberne i kommunen.

I maj måned havde vi fornøjelsen af afholde et kursus i fundraising med 14 delta-gere. I januar fik bestyrelsen en orientering om planerne for trailcenter og badebro ved Sæby Søbad.

Samvirkende Idrætsforening i Frederikshavn Kommunens 50-års jubilæum

Den 5. maj 1970 stiftede en kreds af fremsynede foreningsledere i dengang nye Frederikshavn Kommune en paraplyorganisation (*), der hurtigt blev sparrings-partner i kommunens bestræbelser på at få formuleret og administreret en børne- og ungdomspolitik, herunder indførelsen af en ”Frederikshavner-ordning”. Hurtigt efter oprettelsen af SIFK, fulgte Skagen og Sæby efter.

Kontakt til medlemsforeninger

Vi har igen fået lov til at holde vores bestyrelsesmøder i en række af medlemmer-nes klubhuse og lokaler, hvilket vi er meget taknemmelige for. Besøgene giver os et rigtigt godt indblik i, hvad der rører sig rundt om i klubberne.

For at udbygge kontakten har vi inviteret foreninger til at deltage i første del af tre af vores ordinære bestyrelsesmøder, hvilket 15 foreninger har benyttet sig af.

Ligeledes har vi haft fornøjelsen af at have besøg af den daværende udvalgsfor-mand, Anders Broholm, der orienterede om KFUs vision om ”Når vi har fri” og

af kommunens nye fritidskonsulent, Søren V. Frederiksen, hvor hans fremtidige opgaver blev drøftet.

Høringssvar

For andet år har vi indsendt høringssvar til KFU-budget, som også i 2020 var un-derlagt samme sparekrav på 1%, som øvrige udvalg. Her pegede vi bl.a. på kom-munens manglende økonomiske overblik ved implementeringen af den nye til-skudsordning. Da man ikke man har det fornødne økonomiske overblik, valgte KFU at gå med ”livrem og seler”, hvilket har resulteret i, at puljerne til transport, talentudvikling og vision samt bonusordningen for at afdæmpe virkningen af 25-års reglen, ikke har fået tildelt midler.

Vi fik imidlertid ikke mulighed for at sende høringssvar om halharmoniseringen, der blev stoppet af et politisk flertal, netop som forvaltningens oplæg skulle sen-des til høring i maj måned.

Det er beklageligt, at der er gået politik i en forholdsvis simpel sag, som skulle give idrætsanlæggene nogenlunde lige muligheder for at yde den samme service til brugerne.

Praksisgenopretning

I 2019 har vi lært et ny begreb, der dækker over, at forvaltningen med indførelsen af den nye tilskudsordning har lagt sig i selen og vil sikre, at såvel de tidligere som nye regler, for fremtiden bliver overholdt.

Brugen af tættekammen sammenholdt med en manglende konsekvensbereg-ning, muliggjorde ikke det fornødne overblik, da retningen for den nye Folkeop-lysningsordning blev lagt, hvilket tilsyneladende har givet større forskydninger end der var forudset.

Ved indførelsen af Folkeoplysningsordningen blev de gamle skriftlige særaftaler med en række foreninger opsagt af KFU og der er efterfølgende blevet aftalt tre-år rige overgangsordninger for de berørte foreninger.

Evaluering

Efter at alle foreninger har fået indsendt deres ansøgninger for 2019, bliver det nu muligt at få et præcist økonomisk overblik. Et overblik som er helt nødvendig for at gennemføre den evaluering, som KFU lægger op til skal gennemføres i au-gust måned.

Gebyrordning

Fra den 1. august 2019 blev der indført en gebyrordning på lokaler i selvejende institutioner, som betyder at alle, uanset alder og geografi betaler det samme for sammenlignelige lokaler.

I forbindelse med indsendelsen af tilskudsansøgningen i foråret, har der vist sig utilsigtede udfordringer.

Omlægningen betyder, at kommunen fra den 01.08. betaler den fulde halleje til de selvejende haller hver måned.

Foreninger der efter den gamle ordning har betalt den fulde lokaleleje det første halvår, havde en berettiget forventning om, i lighed med tidligere og under hen-syntagen til 25-års reglen, at få tilskud til hallejen.

Her er IS og en række af de berørte foreninger ikke enige med forvaltningen, der har valgt at smække kassen i for hallejetilskud for perioden den 01.01.-31.07. 2019.

Da der ikke ligger nogen politisk beslutning om denne tilskudsændring, har vi stadig forhåbning om, at vi i samarbejde med forvaltningen og politikerne kan fin-de de manglende pengene.

Udviklingsseminar

Sammen med FUF havde IS inviteret til udviklingsseminar i november måned, hvor vi ønskede at sætte fokus på, hvordan vi får udviklet fremtidens idrætsfacili-teter og får fordelt de kommunale midler bedst muligt.

Der var sammensat et yderst kompetent panel bestående af politikere, formænd og ledere af idrætsanlæg i andre kommuner, der i forskellige former har fået ind-ført tilskudskriterier og som var klar til at øse af deres erfaringer.

Kort tid inden seminariet meldte Socialdemokratiet ud, at de ikke ønskede at æn-dre tilskudsreglerne i indeværende valgperiode. Og da de alene sidder med fler-tallet, vurderede vi, at det ikke tjente noget formål at ulejlige oplægsholdere og deltagere en hel lørdag, hvorfor vi besluttede at udsætte seminariet

Faciliteter

Vi har bakket initiativtagerne op til de der ønsker en opførelse af Multicenter i Frederikshavn og til det lokale foreningsliv i Strandby-Ellings overtagelse af Ban-nerslundhallen.

Vi hilser med tilfredshed, at det fra den 1. maj blev muligt at benytte Abildgårdhal-len og Bangsbohallen på helligdage og weekender samt ferieperioder. Vi håber samtidig, at ordningen kan udbredes til andre kommunalt ejede anlæg.

I marts blev det første spadestik taget til Sæby Spektrum. Områdets foreninger kan ved årets udgang glæde sig til at tage en ny specialindrettet springhal og en ræk-ke aktivitets og fælleslokaler i brug.

Talentsportsklasserne og Sportsklasserne

Talentsportsklasserne, der er et skole- og idrætstilbud for 7. til 9. årgang, har på to år vist sin berettigelse. Da Sports College valgte at lukke ned sidste år, var det åbenbart, at der ville komme til at mangle et skoleforløb for de ældre elever der ønsker at kombinere idræt og en ungdomsuddannelse. Heldigvis har uddannel-sesinstitutionerne nu taget opgaven på sig og taget initiativ til oprettelsen af Sportsklasser, der starter op til august.

Kultur- og Fritidsvision

KFU har siden sommeren 2018 arbejdet på at få udarbejdet en Kultur- og Fritids-vision. Et stort arbejde som forhåbentlig får en bedre skæbne end de tidligere poli-tikker og strategier som f.eks. ”Fra mursten til mennesker” og den gamle folkeop-lysningspolitik, som ikke kom i praktisk brug og som kun ganske få havde kend-skab til.

Kan kun tilslutte mig det gamle mundheld: ”Handling uden visioner er tidsfordriv, visioner uden handling er tidsspilde”.

Der sker heldigvis stadig meget når vi har fri!!!

Bestyrelsen takker de mange frivillige der år efter år får et mangfoldigt foreningsliv til at udfolde sig i hele kommunen.

Vi takker for de gode samtaler og samarbejder vi har haft med politikere, forvalt-ning, medlemsforeninger, organisationer m.fl. i løbet af året. Læs mere

Indberetning til CFR

Vigtigt!

Fra og med den 29. november 2019 - til og med den 31. januar 2020 er der åbent for medlemsregistrering i Centralt ForeningsRegister (CFR).

Det er vigtigt for dit specialforbund og landsorganisation er afhængig af korrekt medlemsregistrering – også økonomisk. Tilbud om klubudvikling, flere breddeinitiativer, talentudvikling og spændende løb og events kræver, at alle klubber melder medlemstal ind – og langt de fleste foreninger er rigtig gode til at få det gjort, så tak for det!

Sidste dag for indberetning er fredag den 31. januar 2020. Læs mere

Opsamling på inspiratons og oplevelsesdag

12. februar 2018 kl. 16-19 i Maskinhallen

• Oplægsholdere:
- Skagens Kunstmuseer - Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling
- Frederikshavn Bykor - FDF Frederikshavn 1. kreds
- Skagen Kultur- og Fritidscenter - Hangarens Venner
- Ældrerådet - Frederikshavn-Sæby Auto Sport
- Center for Bibliotek og Borgerservice - Kystmuseet
- Sæby Scenen - Frederikshavn Skyttekreds
- Skagen Festival - DanceStudio Frederikshavn
- Aalbæk Kulturhus - Aftenskolerne i Frederikshavn Kommune
- Sognefogedgården - Frederikshavn Firmaidræts Klub
- FG 90 - Frederikshavn Mandskor
- Idrætssamvirket
- Syvsten I.F.
Afbud: Skagen Idræts Klub; Frederikshavn Svømmehal;
 - Virksomhedscenteret Knivholt Frederikshavn Roklub og Pixart
 
Læs mere

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk