Sammen for idræt, stærk i samvirket

Generalforsamling

Arkiv

Referat og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen den 26. april 2022 i Arena Nord
22 deltagere

Der var oplæg ved formanden for Kultur- og Fritidsafdelingen i Frederikshavn kommune Peter Laigaard, omkring udviklingen i kommunen, og visionerne for udvalget i den kommende tid. Der skal kigges på b.la. Frederikshavner ordning, haltilskudsmodel indenfor vores område.

De deltagende foreninger bød ind med mange gode spørgsmål og ikke mindst opfordringer, så der var lidt at tænke på.

Efter spisningen var der overrækkelse af årets idræts pris. Ud fra de nominerede havde bestyrelsen udpeget 2 kandidater.

Hans Jørgen Nørgård fra Sæby Floorball samt Klaus Nielsen fra Dybvad Boldklub.

2 stærke kandidater. Valget faldt på Klaus Nielsen fra Dybvad Boldklub – for stort engagement i lokalområdet på alle parametre. STORT TILLYKKE med hæderen.

Aftenens generalforsamling forløb stille og roligt med en god og velforberedt beretning af Tommy Thomsen samt et godt regnskab af Jytte E. Christensen.

Under valg var der genvalg til Jakob M. Pedersen, Jan Jensen og Mette Mai Diget.

Tommy Thomsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, samt en vakant plads grundet sygdom fra et tidligere medlem gjorde at Klaus Nielsen og Jesper Hansen begge blev nyvalgt til bestyrelsen. Tillykke med valget.

Ved alle andre valg – var der genvalg. Tillykke

Bestyrelsen vil gerne takke jer der var med for en god og konstruktiv generalforsamling, samt ikke mindst Tommy Thomsen for hans kæmpe viden og engagement for Idrætssamvirket.

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 26. april 2022

For et år siden var det helt store spørgsmål for foreningerne om, hvor mange af deres medlemmer og trænere der ville stemple ind igen efter corona nedlukningerne.

Foråret viste, at især de indendørs idrætter blødte og det var derfor helt oplagt, at vi i FUF og Idrætssamvirket måtte stille os i spidsen for at understøtte vore medlemsforeninger i forsøget på at få medlemstallet op igen.

Festival

For at booste nyt liv og engagement i klubberne afholdt paraplyorganisationerne en Forenings- og Frivillighedsfestival i hele uge 37. Her benyttede mange frivillige foreninger og organisationer sig af at have en fælles platform, hvor de gjorde god reklame for deres aktiviteter, ligesom der blev afholdt foredragsaftner og mindre kurser.

Fyraftensmøde

Vi fik afholdt et godt besøgt fyraftensmøde i Bannerslundhallen, med fokus på kommunens facili-tets- og udviklingsplan, sidste nyt fra Lokale- og Anlægsfonden samt på, hvorfor det kan betale sig at få udarbejdet politik og retningslinjer for tildeling af driftstilskud til idrætsanlæggene.

For at hædre og påskønne de mange frivilliges indsatser havde Frederikshavn Kommune valgt at flytte prisfesten til denne uge.

Cirka 400 frivillige blev budt op til et brag af en fest i firmaklubbens hal.

Corona tilskud

Ligesom en række firmaer fik tildelt hjælpepakker i kompensationer, fik foreningslivet en hånds-rækning i form af tildeling af aktivitetstilskud til planlagte aktiviteter under nedlukningsperioden, men jfr. Folkeoplysningsordningens bestemmelser kan der aldrig ydes over 80% af foreningernes egenbetaling (kontingenter, deltagerbetaling o.l.), hvorved de foreninger der havde valgt ikke at opkræve kontingent under lukkeperioden, blev ramt dobbelt.

Vælgermøder

Sammen med FUF afholdte Idrætssamvirket tre vælgermøder i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Med undtagelse af ét parti, var alle de opstillede partier repræsenteret i panelet.

Affødt af de aktuelle udfordringer som foreningsledere står midt i, fik alle kandidaterne stillet fire spørgsmål:

1) Hvordan vil du som kommende kommunalbestyrelsesmedlem sikre, at visionen bliver imple-menteret?

2) Hvad er din holdning til forslaget om Folkeoplysningspolitikken og Folkeoplysningsudvalgets fremtid?

3) Skal der efter din mening udarbejdes et regelsæt for tildeling af de fremtidige tilskud til idræts-anlæggene?

4) Hvad er din vurdering af DIF´s spørgeundersøgelses resultater for Frederikshavn Kommune og hvordan harmonerer den med visionen?

Ny Folkeoplysningspolitik og vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Specielt samspillet mellem paraplyerne som foreningernes talerør til kommunen er under pres med vedtagelsen af den nye politik og ændring af Folkeoplysningsudvalgets ansvarsområder, som reelt betyder at udvalget er blevet marginaliseret.

Selv om paraplyerne med god støtte fra en række medlemsforeninger i høringssvarene kom med saglige argumenter mod de store forandringer valgte politikerne desværre ikke at lytte og har nu vedtaget den fremlagte politik uden så meget som at flytte et komma.

Stort set alt forberedende arbejde og beslutninger er blevet flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget, en disposition som det nye byråd naturligvis er i sin fulde ret til, men hvis det er svaret, så mangler vi at få at vide, hvad så spørgsmålet var?!

Manglende føling med foreningslivet

Ved at formindske foreningernes repræsentation i et udvalg uden indflydelse forringes politikker-nes indsigt og føling med hvad der rører sig blandt det frivillige foreningsliv.

Den manglende bevidsthed om, hvad foreninger har af udfordringer er desværre allerede kom-met til udtryk i de først måneder i den nye byrådsperiode.

Puljer

IS har ved flere lejligheder advaret imod at indføre flere puljer, hvilket flere politikere har bifaldet. Desværre kan vi konstatere, at KFU allerede har indført en ny pulje til ”Idrætspolitikske tiltag i Sæbyområdet”.

Timeloftet

Med indførelsen af timeloftet i selvejende haller gør, at en række foreninger kan se frem til at skulle betale en merpris på 207 kroner i timen for at leje hallen. Så enten kan foreningerne vælge at flytte til ydertimerne i en kommunal hal eller Arena Nord eller vælge at betale 287 kroner i ti-men.

Timeloftet vil desværre ramme de innovative foreninger der begrænses i deres udvikling.

Resultatet af DIFs kommuneundersøgelse

Resultatet af DIF’s spørgeundersøgelse, hvor spørgsmålene blev stillet til foreningerne i maj-juni og offentliggjort i oktober 2021, blev, at foreningerne rangerede Frederikshavn Kommune på de nederste pladser.

Spørgsmålene havde følgende temaer: Frivillighed, Faciliteter, Idrætspolitik og Økonomi.

Det dårlige resultat skulle under normale omstændigheder få alle aktørerne til at rykke sammen i bussen og udvise åbenhed og vilje til dialog, men det lader desværre til, at det stadig er buschauf-føren der alene udstikker retningen.

Vi håber og forventer at kommunen vil gøre noget ved kritikpunkterne, så vi til næste undersøgel-se i 2025 vil stå væsentlig bedre – gerne i den bedste halvdel blandt landets kommuner!

Bedre kommunikation

Vi havde nok håbet på større åbenhed og dialog, men har indtil videre oplevet det modsatte.

Når kommunen vedtager regler og indfører bestemmelser som får indflydelse på foreningernes dagligdag er det vigtigt, at de som minimum bliver kommunikeret ud.

Ekstern bistand

Flere af idrættens landsorganisationer og private firmaer med erfaring på fritidsområdet, har til-budt sig som sparrings- og samarbejdspartnere, en bistand vi kun kan anbefale kommunen at tage imod.

Harmonisering af tilskud til selvejende institutioner

Lad os håbe på at 3. gang er lykkens gang. Kultur- og Fritidsudvalget forsøger nu for 3. gang at finde en model, der harmoniserer idrætsanlæggene og giver tilskud efter objektive kriterier.

Det er Idrætssamvirkets ønske, at foreningerne fremover vil opleve nogenlunde samme service-niveau, uanset hvilken hal og anlæg de benytter og lejepriserne ikke er vidt forskellige for sam-menlignelige faciliteter.

Frivillighedstilskud

Et stigende antal foreninger har i de seneste par år ytret ønske om, at der sker en harmonisering af frivillighedstilskuddet med skattereglerne. Et ønske som Idrætssamvirket bakker op om og som vi vil forsøge at få ændret så de frivillige der får mundering, gaver eller gavekort ikke bliver beskat-tet. I stedet bør der gives mulighed for, at kommunen giver tilskud efter de skattemæssige regler for omkostningsgodtgørelse.

Tilskud til paraplyerne

Forvaltningen foreslog ved sidste års budgetlægning af fjerne alt kommunalt tilskud til paraplyor-ganisationerne. Heldigvis modererede politikkerne forslaget, så forslaget blev en reduktion på 40%, hvilket svarer til, at Idrætssamvirket i 2022 modtager 60.000 kroner.

Bankernes bureaukrati

Samfundets krav til bankerne om, at de skal deltage i kampen mod økonomisk kriminalitet, hvid-vask og finansiering af terror, har gjort det både vanskeligt, bureaukratisk og dyrt for danske for-eninger at have en konto i en bank.

En arbejdsgruppe under Finans Danmark med repræsentanter fra bl.a. DIF, DGI og DUF har i slutningen af 2021 fremlagt tre konkrete forslag til, hvordan politikerne kan gøre det lettere for foreningerne at have en konto i en bank og samtidig forebygge hvidvask.

Tak

Bestyrelsen takker de mange frivillige der, på trods af covid-19 og andre udfordringer, år efter år får et mangfoldigt foreningsliv til at udfolde sig i hele kommunen.

Vi takker for de gode samtaler og samarbejder vi har haft med politikere, forvaltning, medlemsfor-eninger, organisationer m.fl. i løbet af det seneste år.

Referat af generalforsamling:

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 20.00 i Sæby Spektrum, Sæbygaardvej 32,9300 Sæby.

Dagsorden

1. Valg af dirigent – ​​Lars K Nielsen

Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden – rettidig indkaldelse iht. Vedtægter

Valg af stemmetællere samt optælling af stemmeberettigede – Steen Jensen og 
Henrik Carlsen

2. Bestyrelsens beretning – Tommy aflagde en god og fyldig beretning, denne gav
anledning til en snak omkring de forskellige punkter.

Lokaleleje – loftet fjernet, ordningen er ført tilbage med tilbagevirkende kraft –
risikerer vi noget lignende fremover?
Nye tanker om folkeoplysningsudvalget, sagen er udsat med baggrund i 
forkerte oplysninger, IS og FUF står til at blive skrevet ud af udvalget 
”opfordring fra salen til at vore medlemsforeninger afgiver høringssvar efter 
sommerferien – brugt krudtet rigtig – M Hardam”
De selvejende haller vil gerne være med i fællesskabet, IS har været medvirkende 
til at kl. de har fået kontakter på tværs – Tak til IS 
Is er med arrangør af foreningsfestivalen i uge 37 – vi opfordrer til at
foreningerne laver ”åben forening i ugen løb”, Is står for et oplæg den 15. sep.

Beretning godkendt

3. Regnskab – Jytte gennemgik regnskabet, som bærer præg af, at vi i 2020 ikke
har kunnet afholde arrangementer / foredrag.

Regnskab godkendt
4. Fastlæggelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
– 250 kr. for foreninger med op til 300 medlemmer: 1 stemme, og 400 kr. for
foreninger med flere end 300 medlemmer: 2 stemmer

Forslag om uændret blev godkendt

5. Indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag

6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

Hasse Christensen – villig til genvalg

Lene Nielsen – villig til genvalg

Jytte Engsig – villig til genvalg

Else Schaltz – ønsker ikke genvalg

Hasse, Lene og Jytte blev genvalgt.

Mick Andersson blev nyvalgt – Tillykke Mick

Bestyrelsen fik beføjelse til at selv at finde suppleanter.

7. Valg af 2 interne revisorer samt 1 revisorsuppleant

Genvalg til Ailinda Pedersen og Inge Nørbjerg Rasmussen

Supp: Knud Hjørnholm

8. Eventuelt

Afslutningsvis sagde Tommy tak til Else for det store arbejde i IS igennem mange
år.
Tak til forsamlingen for deres fremmøde
Dirigenten takkede for god ro og orde

 Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 26. april 2022

For et år siden var det helt store spørgsmål for foreningerne om, hvor mange af deres medlemmer og trænere der ville stemple ind igen efter corona nedlukningerne.

Foråret viste, at især de indendørs idrætter blødte og det var derfor helt oplagt, at vi i FUF og Idrætssamvirket måtte stille os i spidsen for at understøtte vore medlemsforeninger i forsøget på at få medlemstallet op igen.

Festival

For at booste nyt liv og engagement i klubberne afholdt paraplyorganisationerne en Forenings- og Frivillighedsfestival i hele uge 37. Her benyttede mange frivillige foreninger og organisationer sig af at have en fælles platform, hvor de gjorde god reklame for deres aktiviteter, ligesom der blev afholdt foredragsaftner og mindre kurser.

Fyraftensmøde

Vi fik afholdt et godt besøgt fyraftensmøde i Bannerslundhallen, med fokus på kommunens facili-tets- og udviklingsplan, sidste nyt fra Lokale- og Anlægsfonden samt på, hvorfor det kan betale sig at få udarbejdet politik og retningslinjer for tildeling af driftstilskud til idrætsanlæggene.

For at hædre og påskønne de mange frivilliges indsatser havde Frederikshavn Kommune valgt at flytte prisfesten til denne uge.

Cirka 400 frivillige blev budt op til et brag af en fest i firmaklubbens hal.

Corona tilskud

Ligesom en række firmaer fik tildelt hjælpepakker i kompensationer, fik foreningslivet en hånds-rækning i form af tildeling af aktivitetstilskud til planlagte aktiviteter under nedlukningsperioden, men jfr. Folkeoplysningsordningens bestemmelser kan der aldrig ydes over 80% af foreningernes egenbetaling (kontingenter, deltagerbetaling o.l.), hvorved de foreninger der havde valgt ikke at opkræve kontingent under lukkeperioden, blev ramt dobbelt.

Vælgermøder

Sammen med FUF afholdte Idrætssamvirket tre vælgermøder i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Med undtagelse af ét parti, var alle de opstillede partier repræsenteret i panelet.

Affødt af de aktuelle udfordringer som foreningsledere står midt i, fik alle kandidaterne stillet fire spørgsmål:

1) Hvordan vil du som kommende kommunalbestyrelsesmedlem sikre, at visionen bliver imple-menteret?

2) Hvad er din holdning til forslaget om Folkeoplysningspolitikken og Folkeoplysningsudvalgets fremtid?

3) Skal der efter din mening udarbejdes et regelsæt for tildeling af de fremtidige tilskud til idræts-anlæggene?

4) Hvad er din vurdering af DIF´s spørgeundersøgelses resultater for Frederikshavn Kommune og hvordan harmonerer den med visionen?

Ny Folkeoplysningspolitik og vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Specielt samspillet mellem paraplyerne som foreningernes talerør til kommunen er under pres med vedtagelsen af den nye politik og ændring af Folkeoplysningsudvalgets ansvarsområder, som reelt betyder at udvalget er blevet marginaliseret.

Selv om paraplyerne med god støtte fra en række medlemsforeninger i høringssvarene kom med saglige argumenter mod de store forandringer valgte politikerne desværre ikke at lytte og har nu vedtaget den fremlagte politik uden så meget som at flytte et komma.

Stort set alt forberedende arbejde og beslutninger er blevet flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget, en disposition som det nye byråd naturligvis er i sin fulde ret til, men hvis det er svaret, så mangler vi at få at vide, hvad så spørgsmålet var?!

Manglende føling med foreningslivet

Ved at formindske foreningernes repræsentation i et udvalg uden indflydelse forringes politikker-nes indsigt og føling med hvad der rører sig blandt det frivillige foreningsliv.

Den manglende bevidsthed om, hvad foreninger har af udfordringer er desværre allerede kom-met til udtryk i de først måneder i den nye byrådsperiode.

Puljer

IS har ved flere lejligheder advaret imod at indføre flere puljer, hvilket flere politikere har bifaldet. Desværre kan vi konstatere, at KFU allerede har indført en ny pulje til ”Idrætspolitikske tiltag i Sæbyområdet”.

Timeloftet

Med indførelsen af timeloftet i selvejende haller gør, at en række foreninger kan se frem til at skulle betale en merpris på 207 kroner i timen for at leje hallen. Så enten kan foreningerne vælge at flytte til ydertimerne i en kommunal hal eller Arena Nord eller vælge at betale 287 kroner i ti-men.

Timeloftet vil desværre ramme de innovative foreninger der begrænses i deres udvikling.

Resultatet af DIFs kommuneundersøgelse

Resultatet af DIF’s spørgeundersøgelse, hvor spørgsmålene blev stillet til foreningerne i maj-juni og offentliggjort i oktober 2021, blev, at foreningerne rangerede Frederikshavn Kommune på de nederste pladser.

Spørgsmålene havde følgende temaer: Frivillighed, Faciliteter, Idrætspolitik og Økonomi.

Det dårlige resultat skulle under normale omstændigheder få alle aktørerne til at rykke sammen i bussen og udvise åbenhed og vilje til dialog, men det lader desværre til, at det stadig er buschauf-føren der alene udstikker retningen.

Vi håber og forventer at kommunen vil gøre noget ved kritikpunkterne, så vi til næste undersøgel-se i 2025 vil stå væsentlig bedre – gerne i den bedste halvdel blandt landets kommuner!

Bedre kommunikation

Vi havde nok håbet på større åbenhed og dialog, men har indtil videre oplevet det modsatte.

Når kommunen vedtager regler og indfører bestemmelser som får indflydelse på foreningernes dagligdag er det vigtigt, at de som minimum bliver kommunikeret ud.

Ekstern bistand

Flere af idrættens landsorganisationer og private firmaer med erfaring på fritidsområdet, har til-budt sig som sparrings- og samarbejdspartnere, en bistand vi kun kan anbefale kommunen at tage imod.

Harmonisering af tilskud til selvejende institutioner

Lad os håbe på at 3. gang er lykkens gang. Kultur- og Fritidsudvalget forsøger nu for 3. gang at finde en model, der harmoniserer idrætsanlæggene og giver tilskud efter objektive kriterier.

Det er Idrætssamvirkets ønske, at foreningerne fremover vil opleve nogenlunde samme service-niveau, uanset hvilken hal og anlæg de benytter og lejepriserne ikke er vidt forskellige for sam-menlignelige faciliteter.

Frivillighedstilskud

Et stigende antal foreninger har i de seneste par år ytret ønske om, at der sker en harmonisering af frivillighedstilskuddet med skattereglerne. Et ønske som Idrætssamvirket bakker op om og som vi vil forsøge at få ændret så de frivillige der får mundering, gaver eller gavekort ikke bliver beskat-tet. I stedet bør der gives mulighed for, at kommunen giver tilskud efter de skattemæssige regler for omkostningsgodtgørelse.

Tilskud til paraplyerne

Forvaltningen foreslog ved sidste års budgetlægning af fjerne alt kommunalt tilskud til paraplyor-ganisationerne. Heldigvis modererede politikkerne forslaget, så forslaget blev en reduktion på 40%, hvilket svarer til, at Idrætssamvirket i 2022 modtager 60.000 kroner.

Bankernes bureaukrati

Samfundets krav til bankerne om, at de skal deltage i kampen mod økonomisk kriminalitet, hvid-vask og finansiering af terror, har gjort det både vanskeligt, bureaukratisk og dyrt for danske for-eninger at have en konto i en bank.

En arbejdsgruppe under Finans Danmark med repræsentanter fra bl.a. DIF, DGI og DUF har i slutningen af 2021 fremlagt tre konkrete forslag til, hvordan politikerne kan gøre det lettere for foreningerne at have en konto i en bank og samtidig forebygge hvidvask.

Tak

Bestyrelsen takker de mange frivillige der, på trods af covid-19 og andre udfordringer, år efter år får et mangfoldigt foreningsliv til at udfolde sig i hele kommunen.

Vi takker for de gode samtaler og samarbejder vi har haft med politikere, forvaltning, medlemsfor-eninger, organisationer m.fl. i løbet af det seneste år.

Referat af generalforsamling i IS, torsdag den 18. juni hos Frederikshavn Rideklub.

Den nye formand for Kultur- og Fritidsudvalget havde Mette Hardam et indlæg, hvor hun fortalte om overtagelse af formandshvervet efter Anders Broholm.

Hun erkendte at opgaven måske ikke var så let som hun i første omgang havde fået stillet i udsigt. Men frem for alt glædede hun sig til at tage udfordringen op, om at få flere af de utilsigtede virkninger af den nye Folkeoplysningsordning rettet op. Efter følgende god debat om foreningslivet i almindelighed og kommunens rolle i særdelshed.

Bestyrelsesmedlem Lene Nielsen afslørede i sin motiverende fortælling, hvem der skulle modtage årets Idrætspris – vedhæftet.

Årets modtager blev Hans Jørn Rømer siden 1990 har været aktiv i FFI-Håndbolds bestyrelse og har hvert år hjulpet ved kampe og stevner, ligesom siden 2008 har været medlem af Idrætssamvirkets bestyrelse – de sidste år som næstformand.

Dagsorden:

1. Inge Nørbjerg blev valgt som dirigent.

Under iagttagelse af force majeure som følge af Covid-19 godkendte forsamlinger ved generalforsamlingen var lovlig selv om den ikke blev afholdt i april som vedtægterne tilsiger.

Steen Jensen og Henrik Carlsen valgte som stemmetællere.

2. Tommy Thomsen aflagde bestyrelsen beretning (vedhæftet).

Peter Laigaard (FFI Håndbold) spurgte om ikke de mange indsamlinger til Folkeoplysningsordningen havde gjort indtryk?TT bekræftede at Idrætssamvirket havde søgt at efterkomme de fleste af indsigelserne, hvilket også direkte kunne aflæses i den tilskudsordning som KFU vedtog.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab for 2019 (vedhæftet) og budget for 2020 blev præsenteret af Jytte Engsig. Resultat: + Kr. 46.307,- Regnskabet godkendt.

4. Kontingentet blev bibeholdt på kr. 250,- for foringer med op til 300 medlemmer (1 stamme) og kr. 400,- forfinger med flere end 300 medlemmer (2 stemmer)

5. Der var ikke indkommet forslag til behandling

6. Valg til bestyrelsen:

Tommy Thomsen blev genvalgt og Mette Mai Diget, Jan R. Jensen og Jakob Møller Pedersen blev nyvalgt.

Bestyrelsen bemyndiges til at finde suppleanter.

7. Valg af til intern revisorer samt 1 revisorsuppleant

Ailinda Pedersen og Inge Nørbjerg blev genvalgt som revisorer.

Knud Hjørnholm valgte som revisorsuppleant.

8.

Eventuelt Formanden for FUF Henrik Carlsen, takkede for godt samarbejde og pegede på at de to paraplyorganisationer ikke var nogen om alting, hvilket han anså som en styrke for foreningslivet. Tommy kvitterede med at begge organisationer er gode til at udnytte hinandens kompetencer.

Bente Lund, Karina Gajhede og Hans Jørn Rømer blev takket for henholdsvis 24, 20 og 12 års virke i Idrætssamvirkets bestyrelse.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 9. april 2019 kl. 20.00 – 21.15 i Bannerslundhallen, Grundtvigsvej 73, Elling, 9900, Frederikshavn

Deltagerantal: 22  

Aftenen startede med spisning, hvorefter Michael Andersen fortalte på sidde og virke indenfor Team Danmark. Herefter uddeltes Årets Idrætspris af Tommy Thomsen, til Inge Nørbjerg Rasmussen, Syvsten idrætsforening.

Dagsorden

1.Valg af dirigent – Christian Bang, der konstaterede rettidige indkøb og udpegede Bent Licht og Inge Nørbjerg til stemmetællere

Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden og valg af stemmetællere samt optælling af stemmeberettigede


2. Bestyrelsens beretning – Tommy Thomsen fremlage beretning – der på forhånd blev sendt ud til de tilmeldte.

Blev godkendt uden bemærkninger

3. Regnskab 2018 og Budget 2019 – Blev fremlagt af Karina og godkendt

4. Fastlæggelse af næste års kontingent – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

– 250 kr. til foringer med op til 300 medlemmer: 1 stam, og 400 kr. for forening med flere end 300 medlemmer: 2 stemmer

Kontingent blev fastat uændret

5. Indkomne forslag – Ingen

6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen er: Else Schaltz – Lene Nielsen – Jytte Engsig og Hasse Christensen

Alle genvalgt

Valgt som suppleant er:
1. supp. Jakob Møller Pedersen, Frederikshavn Rideklub
2. supp. Kasper Bagenkop fra Blackhawks

7. Valg af 2 intern revisorer samt 1 revisorsuppleant

Revisorer – der var genvalg til Inge Nørbjerg og ny valg til Ailinda Pedersen. Revisor supp – Knud Hjørnholm

8. Eventuelt
Forslag om at sted og tidspunkt for bestyrelsesmøderne blev sendt til foreningerne så de kunne møde frem med evt spørgsmål og input
25.4 uddeling af Unglederpris – her blev der opfordret til at komme med indstilling senest den 12.4
Opfordring til kl. opdateret Foreningsportalen
Guld Harald Pris uddeles inden for fodbold
Hvor står foreningerne økonomisk, de ved ikke hvad tilskud der kommer til udbetaling, mangler overblik
Der er et problem med flere streng foringer
Frederikshavn Golfklub havde bedt forvaltningen om beregning, men der er ikke kommet
svaret anden Gennemgang af indsendt regnskab med anvendelse af tilskudsberegning, er gået i stå pga. tidspres i forvaltningen
Den nye Tilskudsguide – det bliver lettere for foreninger at søge om de rigtige midler og dermed undgå diverse fortolkninger
Dirigent konkluderede – de havde der været en god debat.
Henrik Carlsen takkede for samarbejde
Tak til dirigent
Tommy Thomsen takkede de fremmødte

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Tommy Thomsen, Næstformand Hans Jørn Rømer, Kasserer Jytte Engsig, Sekretær Karina Gajhede, øvrige medlememer: 
Else Schaltz, Hasse Christensen, Bente Lund og Lene Nielsen.
(Lene indgår midler tidligt i Hans Jørns plakat, hendes under sygdommen)

Årets Idrætspris gik til Inge Nørbjerg Rasmussen, Syvsten IF, der hendes modtager den synlige rådgiver fra Jytte Engsig.

ER gf.  idrætspris Inge og Jytte

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 9. april 2018 kl. 19.00 i Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, Frederikshavn

Aftenens deltagere: 15 pers fra klubber, 2 fra KFU, 2 fra FUF, 1 fra CKF, 1 dirigent, 8 bestyrelsesmedlemmer, i alt var 13 medlemsforeninger repræsenteret.

Aftenen startede med spisning, hvorefter Anders Broholm fortalte om sine intentioner som formand for Kultur og Fritidsudvalget. Herefter uddeltes Årets Idrætspris af Hans Jørn Rømer, til Aage Gøgsig fra Blackhawks

Dagsorden

1.Valg af dirigent, Inge Nørbjerg Rasmussen, valgt
Godkendelse af indkøbelse samt dagsorden
Valg af stemmetællere samt optælling af stemmeberettigede
Dirigenten konstaterede rettidig indkaldelse og udpeget stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning
Tommy Thomsen fremlage beretning – der på forhånd blev sendt ud til de tilmeldte.
Det gav en del diskussion omkring Winkas, om brugen af ​​dette og forvaltningens håndtering af systemet. Opfordring fra brugere om at stille krav, så det fungerer. Fra FG 90 var der utilfredshed med deres service fra forvaltningen efter at deres oprindelige lokaler ikke blev anvendt længere.

3. Regnskab 2017 og Budget 2018
Blev fremlagt af Karina og godkendt
På opfordring med at komme med input til ”forbrug af vore midler” fremkom ønske om kursus om leder rekruttering samt Fundraising, hvor vi evt. kunne yde økonomisk hjælp til denne udgave

4. Fastlæggelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
– 250 kr. for foringer med op til 300 medlemmer: 1 stam, og 400 kr. for foreninger med flere end 300 medlemmer: 2 stemmer
Kontingent blev fastat uændret

5. Indkomne forslag
Vedtægtsændringer fremlagt af bestyrelsen. Jeg forslaget til §6 udgår sætningen ”Så vidt mulig skal der tilstræbes en geografisk repræsentation”, da den ikke er konkret. Forsamlingen var enig i intentionerne, hvorfor teksten om geografisk repræsentation indføres i foreningens forretningsorden.

6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Tommy Thomsen – villig til genvalg
Hans Jørn Rømer – villig til genvalg
Karina Gaihede – villig til genvalg
Bente Lund – villig til genvalg
Alle genvalgt

På valg som suppleant er:
Knud Hjørnholm, Østervrå IF, ønsker ikke genvalgt
Kasper Bagenkop fra Blackhawks, blev valgt
2. suppl bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege

7. Valg af 2 intern revisorer samt 1 revisorsuppleant
Revisorer – der var valg til Inge Nørbjerg og Bent Licht
Revisor supp. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege

8. Eventuelt
Dirigent konkluderede at der havde været en god debat.
I fm spørgsmålsmålet om hvad vi kan gøre for at flere kommer til generalforsamling, kom der igen gang jeg debatterer hvor svært det er for alle foreninger at samle folk til møder og generalforsamlinger
FG 90 synes de manglede opbakningen til de frivillige fra kommunerne
Henrik Carlsen takkede for samarbejde
Tak til dirigent
Tommy Thomsen takkede de fremmødte

På møde i forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Tommy Thomsen
Næstformand Hans Jørn Rømer
Kasserer Karina Gajhede
Sekretær Jytte Engsig Christensen
Else Schaltz
Hasse Christensen
Bente Lund
Lene Nielsen

 

Årets Idrætspris gik meget fortjent til Aage Gøgsig fra Frederikshavn Blackhawks og Frederikshavn Sæby Auto Sport. Prisen blev overrakt af næstformand, Hans Jørn Rømer (tv)

Generalforsamlingen i 2017:
Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune holdt ordinær generalforsamling i Arena Nord, tirsdag, den 4. april. 2017. 30 repræsentanter fra medlemsforeningerne og politikere var mødt op.

Aftenen blev indledt med et indlæg fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Brag, der fortalte om udvalgets beslutninger om idrættens og fritidslivets fremtid. Han havde valgt en række aktuelle emner som, Kommunens strategiske udviklingsplan – ”Fra mursten til mennesker”, kortlægning og synliggørelse af hvor mange midler der tilføres de forskellige geografiske områder, status for haltilskudsmodel og harmonisering af hallejerne, nøgletal for fritidsområdet og facilitetspolitik. Hans indlæg gav en god dialog om hvordan foreningslivet ønskede emnerne ført ud i livet.
Hanne Rasmussen, modtog årets idrætspris for hendes mangeårige utrættelige engagement i Skagen Gymnastikforening 76.
På selve generalforsamlingen blev Asger Mortensen valgt som dirigent.
Formanden, Else Schaltz aflagde bestyrelsens beretning – se vedhæftede bilag.
Under debatten kom forsamlingen med forslag til en bedre dialog mellem Idrætssamvirket og medlemsforeningerne. Således blev det aftalt at næste ordinære møde afholdes hos FFI, hvor også andre interesserede for bliver inviteret.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren, Karina Gajhede, som blev godkendt. Resultatet blev et underskud på kr. 24.801,- det forholdsvis store underskud skyldes primært, at der i september blev afholdt fritidsmesse i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
På valg var Else Schaltz, Hasse Christensen, Jytte Engsig der alle blev genvalgt. Lene Nielsen fra Kvissel-Ravnshøj I.F. blev nyvalgt. John Axelsen, ønskede ikke valg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tommy Thomsen som formand, Hans Jørn Rømer, næstformand, Karina Gajhede, kasserer og Jytte Engsig, sekretær. Herudover består bestyrelsen af, Else Schaltz, Bente Lund, Lene Nielsen og Hasse Christensen, samt Birgitte Mathiasen som tilforordnet fra FUF.

 

Hanne og Else 2017
 O verrækkelse af årets idrætspris:
Hanne Rasmussen, fra Skagen Gymnastikforening 76 og Else Schaltz, fra Idrætssamvirket under prisoverrækkelsen hædringen af ​​Hannes mangeårige indsat i klubben.Undertekst til billede af den nye bestyrelse til Idrætssamvirket:
Hans Jørn Rømer, Lene Nielsen, Else Schaltz, Tommy Thomsen, Jytte Engsig, Hasse Christensen, Karina Gaihede, Bente Lund og det afgående medlem, John Axelsen.

Webbureau ITTP