Generalforsamling

Referat af generalforsamling i IS, torsdag den 18. juni hos Frederikshavn Rideklub.

Den nye formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Hardam havde et indlæg, hvor hun fortalte om overtagelse af formandshvervet efter Anders Broholm.

Hun erkendte at opgaven måske ikke var så let som hun i første omgang havde fået stillet i udsigt. Men frem for alt glædede hun sig til at tage udfordringen op, om at få flere af de utilsigtede virkninger af den nye Folkeoplysningsordning rettet op. Efter følgende god debat om foreningslivet i almindelighed og kommunens rolle i særdelshed.

Bestyrelsesmedlem Lene Nielsen afslørede i sin motiverende fortælling, hvem der skulle modtage årets Idrætspris - vedhæftet.

Årets modtager blev Hans Jørn Rømer siden 1990 har været aktiv i FFI-Håndbolds bestyrelse og har hvert år hjulpet ved kampe og stevner, ligesom siden 2008 har været medlem af Idrætssamvirkets bestyrelse - de sidste år som næstformand.

Dagsorden:

1. Inge Nørbjerg blev valgt som dirigent.

Under iagttagelse af force majeure som følge af Covid-19 godkendte forsamlingen ved generalforsamlingen var lovlig selv om den ikke blev afholdt i april som vedtægterne tilsiger.

Steen Jensen og Henrik Carlsen valgte som stemmetællere.

2. Tommy Thomsen aflagde bestyrelsen beretning (vedhæftet).

Peter Laigaard (FFI Håndbold) spurgte om ikke de mange indsamlinger til Folkeoplysningsordningen havde gjort indtryk?TT bekræftede at Idrætssamvirket havde søgt at efterkomme de fleste af indsigelserne, hvilket også direkte kunne aflæses i den tilskudsordning som KFU vedtog.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab for 2019 (vedhæftet) og budget for 2020 blev præsenteret af Jytte Engsig. Resultat: + Kr. 46.307, - Regnskabet godkendt.

4. Kontingentet blev bibeholdt på kr. 250, - for foringer med op til 300 medlemmer (1 stamme) og kr. 400, - forfinger med flere end 300 medlemmer (2 stemmer)

5. Der var ikke indkommet forslag til behandling

6. Valg til bestyrelsen:

Tommy Thomsen blev genvalgt og Mette Mai Diget, Jan R. Jensen og Jakob Møller Pedersen blev nyvalgt.

Bestyrelsen bemyndiges til at finde suppleanter.

7. Valg af til intern revisorer samt 1 revisorsuppleant

Ailinda Pedersen og Inge Nørbjerg blev genvalgt som revisorer.

Knud Hjørnholm valgte som revisorsuppleant.

8.

Eventuelt Formanden for FUF Henrik Carlsen, takkede for godt samarbejde og pegede på at de to paraplyorganisationer ikke var nogen om alting, hvilket han anså som en styrke for foreningslivet. Tommy kvitterede med at begge organisationer er gode til at udnytte hinandens kompetencer.

Bente Lund, Karina Gajhede og Hans Jørn Rømer blev takket for henholdsvis 24, 20 og 12 års virke i Idrætssamvirkets bestyrelse.

 

 

Referat af generalforsamling, tirsdag den 9. april 2019 kl. 20.00 - 21.15 i Bannerslundhallen, Grundtvigsvej 73, Elling, 9900, Frederikshavn

Deltagerantal: 22  

Aftenen startede med spisning, hvorefter Michael Andersen fortalte på sidde og virke indenfor Team Danmark. Herefter uddeltes Årets Idrætspris af Tommy Thomsen, til Inge Nørbjerg Rasmussen, Syvsten idrætsforening.

Dagsorden

1.Valg af dirigent - Christian Bang, der konstaterede rettidig indkøb og udpegede Bent Licht og Inge Nørbjerg til stemmetællere

Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden og valg af stemmetællere samt optælling af stemmeberettigede


2. Bestyrelsens beretning - Tommy Thomsen fremlage beretning - der på forhånd blev sendt ud til de tilmeldte.

Blev godkendt uden bemærkninger

3. Regnskab 2018 og Budget 2019 - Blev fremlagt af Karina og godkendt

4. Fastlæggelse af næste års kontingent - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

- 250 kr. til foringer med op til 300 medlemmer: 1 stam, og 400 kr. for forening med flere end 300 medlemmer: 2 stemmer

Kontingent blev fastat uændret

5. Indkomne forslag - Ingen

6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen er: Else Schaltz - Lene Nielsen - Jytte Engsig og Hasse Christensen

Alle genvalgt

Valgt som suppleant er:
1. supp. Jakob Møller Pedersen, Frederikshavn Rideklub
2. supp. Kasper Bagenkop fra Blackhawks

7. Valg af 2 intern revisorer samt 1 revisorsuppleant

Revisorer - der var genvalg til Inge Nørbjerg og ny valg til Ailinda Pedersen. Revisor supp - Knud Hjørnholm

8. Eventuelt
Forslag om at sted og tidspunkt for bestyrelsesmøderne blev sendt til foreningerne så de kunne møde frem med evt spørgsmål og input
25.4 uddeling af Unglederpris - her blev der opfordret til at komme med indstilling senest den 12.4
Opfordring til kl. opdateret Foreningsportalen
Guld Harald Pris uddeles inden for fodbold
Hvor står foreningerne økonomisk, de ved ikke hvad tilskud der kommer til udbetaling, mangler overblik
Der er et problem med flere streng foringer
Frederikshavn Golfklub havde bedt forvaltningen om beregning, men der er ikke kommet
svaret anden Gennemgang af indsendt regnskab med anvendelse af tilskudsberegning, er gået i stå pga. tidspres i forvaltningen
Den nye Tilskudsguide - det bliver lettere for foreninger at søge om de rigtige midler og dermed undgå diverse fortolkninger
Dirigent konkluderede - de havde der været en god debat.
Henrik Carlsen takkede for samarbejde
Tak til dirigent
Tommy Thomsen takkede de fremmødte

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Tommy Thomsen, Næstformand Hans Jørn Rømer, Kasserer Jytte Engsig, Sekretær Karina Gajhede, øvrige medlememer: 
Else Schaltz, Hasse Christensen, Bente Lund og Lene Nielsen.
(Lene indgår midler tidligt i Hans Jørns plakat, hendes under sygdommen)

Årets Idrætspris gik til Inge Nørbjerg Rasmussen, Syvsten IF, der hendes modtager den synlige rådgiver fra Jytte Engsig.

ER gf.  idrætspris Inge og Jytte

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 9. april 2018 kl. 19.00 i Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, Frederikshavn

Aftenens deltagere: 15 pers fra klubber, 2 fra KFU, 2 fra FUF, 1 fra CKF, 1 dirigent, 8 bestyrelsesmedlemmer, i alt var 13 medlemsforeninger repræsenteret.

Aftenen startede med spisning, hvorefter Anders Broholm fortalte om sine intentioner som formand for Kultur og Fritidsudvalget. Herefter uddeltes Årets Idrætspris af Hans Jørn Rømer, til Aage Gøgsig fra Blackhawks

Dagsorden

1.Valg af dirigent, Inge Nørbjerg Rasmussen, valgt
Godkendelse af indkøbelse samt dagsorden
Valg af stemmetællere samt optælling af stemmeberettigede
Dirigenten konstaterede rettidig indkaldelse og udpeget stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning
Tommy Thomsen fremlage beretning - der på forhånd blev sendt ud til de tilmeldte.
Det gav en del diskussion omkring Winkas, om brugen af ​​dette og forvaltningens håndtering af systemet. Opfordring fra brugere om at stille krav, så det fungerer. Fra FG 90 var der utilfredshed med deres service fra forvaltningen efter at deres oprindelige lokaler ikke blev anvendt længere.

3. Regnskab 2017 og Budget 2018
Blev fremlagt af Karina og godkendt
På opfordring med at komme med input til ”forbrug af vore midler” fremkom ønske om kursus om leder rekruttering samt Fundraising, hvor vi evt. kunne yde økonomisk hjælp til denne udgave

4. Fastlæggelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
- 250 kr. for foringer med op til 300 medlemmer: 1 stam, og 400 kr. for foreninger med flere end 300 medlemmer: 2 stemmer
Kontingent blev fastat uændret

5. Indkomne forslag
Vedtægtsændringer fremlagt af bestyrelsen. Jeg forslaget til §6 udgår sætningen ”Så vidt mulig skal der tilstræbes en geografisk repræsentation”, da den ikke er konkret. Forsamlingen var enig i intentionerne, hvorfor teksten om geografisk repræsentation indføres i foreningens forretningsorden.

6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Tommy Thomsen - villig til genvalg
Hans Jørn Rømer - villig til genvalg
Karina Gaihede - villig til genvalg
Bente Lund - villig til genvalg
Alle genvalgt

På valg som suppleant er:
Knud Hjørnholm, Østervrå IF, ønsker ikke genvalgt
Kasper Bagenkop fra Blackhawks, blev valgt
2. suppl bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege

7. Valg af 2 intern revisorer samt 1 revisorsuppleant
Revisorer - der var valg til Inge Nørbjerg og Bent Licht
Revisor supp. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege

8. Eventuelt
Dirigent konkluderede at der havde været en god debat.
I fm spørgsmålsmålet om hvad vi kan gøre for at flere kommer til generalforsamling, kom der igen gang jeg debatterer hvor svært det er for alle foreninger at samle folk til møder og generalforsamlinger
FG 90 synes de manglede opbakningen til de frivillige fra kommunerne
Henrik Carlsen takkede for samarbejde
Tak til dirigent
Tommy Thomsen takkede de fremmødte

På møde i forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Tommy Thomsen
Næstformand Hans Jørn Rømer
Kasserer Karina Gajhede
Sekretær Jytte Engsig Christensen
Else Schaltz
Hasse Christensen
Bente Lund
Lene Nielsen

 

Årets Idrætspris gik meget fortjent til Aage Gøgsig fra Frederikshavn Blackhawks og Frederikshavn Sæby Auto Sport. Prisen blev overrakt af næstformand, Hans Jørn Rømer (tv)

Generalforsamlingen i 2017:
Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune holdt ordinær generalforsamling i Arena Nord, tirsdag, den 4. april. 2017. 30 repræsentanter fra medlemsforeningerne og politikere var mødt op.

Aftenen blev indledt med et indlæg fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Brag, der fortalte om udvalgets beslutninger om idrættens og fritidslivets fremtid. Han havde valgt en række aktuelle emner som, Kommunens strategiske udviklingsplan – ”Fra mursten til mennesker”, kortlægning og synliggørelse af hvor mange midler der tilføres de forskellige geografiske områder, status for haltilskudsmodel og harmonisering af hallejerne, nøgletal for fritidsområdet og facilitetspolitik. Hans indlæg gav en god dialog om hvordan foreningslivet ønskede emnerne ført ud i livet.
Hanne Rasmussen, modtog årets idrætspris for hendes mangeårige utrættelige engagement i Skagen Gymnastikforening 76.
På selve generalforsamlingen blev Asger Mortensen valgt som dirigent.
Formanden, Else Schaltz aflagde bestyrelsens beretning – se vedhæftede bilag.
Under debatten kom forsamlingen med forslag til en bedre dialog mellem Idrætssamvirket og medlemsforeningerne. Således blev det aftalt at næste ordinære møde afholdes hos FFI, hvor også andre interesserede for bliver inviteret.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren, Karina Gajhede, som blev godkendt. Resultatet blev et underskud på kr. 24.801,- det forholdsvis store underskud skyldes primært, at der i september blev afholdt fritidsmesse i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
På valg var Else Schaltz, Hasse Christensen, Jytte Engsig der alle blev genvalgt. Lene Nielsen fra Kvissel-Ravnshøj I.F. blev nyvalgt. John Axelsen, ønskede ikke valg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tommy Thomsen som formand, Hans Jørn Rømer, næstformand, Karina Gajhede, kasserer og Jytte Engsig, sekretær. Herudover består bestyrelsen af, Else Schaltz, Bente Lund, Lene Nielsen og Hasse Christensen, samt Birgitte Mathiasen som tilforordnet fra FUF.

 

Hanne og Else 2017
 O verrækkelse af årets idrætspris:
Hanne Rasmussen, fra Skagen Gymnastikforening 76 og Else Schaltz, fra Idrætssamvirket under prisoverrækkelsen hædringen af ​​Hannes mangeårige indsat i klubben.Undertekst til billede af den nye bestyrelse til Idrætssamvirket:
Hans Jørn Rømer, Lene Nielsen, Else Schaltz, Tommy Thomsen, Jytte Engsig, Hasse Christensen, Karina Gaihede, Bente Lund og det afgående medlem, John Axelsen.

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte CupRødspætte Cup logo 2

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk