Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 9. april 2018 kl. 19.00 i Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, Frederikshavn

Aftenens deltagere: 15 pers fra klubber, 2 fra KFU, 2 fra FUF , 1 fra CKF, 1 dirigent, 8 bestyrelsesmedlemmer, i alt var 13 medlemsforeninger repræsenteret.

Aftenen startede med spisning, hvorefter Anders Broholm fortalte om sine intentioner som formand for Kultur og Fritidsudvalget. Herefter uddeltes Årets Idrætspris af Hans Jørn Rømer, til Aage Gøgsig fra Blackhawks

Dagsorden

1.Valg af dirigent, Inge Nørbjerg Rasmussen, valgt
Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden
Valg af stemmetællere samt optælling af stemmeberettigede
Dirigenten konstaterede rettidig indkaldelse og udpegede Leon Møller og John Andersen til stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning
Tommy Thomsen fremlage beretning - der på forhånd var sendt ud til de tilmeldte.
Det gav en del diskussion omkring Winkas, om brugen at dette og forvaltningens håndtering af systemet. Opfordring fra brugere om at stille krav, så det fungerer. Fra FG 90 var der utilfredshed med deres service fra forvaltningen efter at deres oprindelige lokaler ikke anvendes længere.

3. Regnskab 2017 og Budget 2018
Blev fremlagt af Karina og godkendt
På opfordring med at komme med input til ”forbrug af vore midler” fremkom ønske om kursus om leder rekruttering samt Fundraising, hvor vi evt. kunne yde økonomisk hjælp til denne udgift

4. Fastlæggelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
- 250 kr. for foreninger med op til 300 medlemmer: 1 stemme, og 400 kr. for foreninger med flere end 300 medlemmer: 2 stemmer
Kontingent blev fastsat uændret

5. Indkomne forslag
Vedtægtsændringer fremlagt af bestyrelsen. I forslaget til §6 udgår sætningen ” Så vidt muligt skal der tilstræbes en geografisk repræsentation”, da den ikke er konkret. Forsamlingen var enig i intentionerne, hvorfor teksten om geografisk repræsentation indføres i foreningens forretningsorden.

6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Tommy Thomsen - villig til genvalg
Hans Jørn Rømer - villig til genvalg
Karina Gaihede - villig til genvalg
Bente Lund - villig til genvalg
Alle genvalgt

På valg som suppleant er:
Knud Hjørnholm, Østervrå I.F.,  ønsker ikke genvalgt
Kasper Bagenkop fra Blackhawks, blev valgt
2. suppl bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege

7. Valg af 2 interne revisorer samt 1 revisorsuppleant
Revisorer – der var genvalg til Inge Nørbjerg og Bent Licht
Revisor supp. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege

8. Eventuelt
Dirigent konkluderede at der havde været en god debat.
I f.m spørgsmålet om hvad vi kan gøre for at flere kommer til generalforsamling, kom der igen gang i debatten hvor svært det er for alle foreninger at samle folk til møder og generalforsamlinger
FG 90 synes de manglede opbakningen til de frivillige fra kommunen
Henrik Carlsen takkede for samarbejde
Tak til dirigent
Tommy Thomsen takkede de fremmødte

På møde i forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Tommy Thomsen
Næstformand Hans Jørn Rømer
Kasserer Karina Gajhede
Sekretær Jytte Engsig Christensen
Else Schaltz
Hasse Christensen
Bente Lund
Lene Nielsen

 

Årets Idrætspris gik meget fortjent til Aage Gøgsig fra Frederikshavn Blackhawks og Frederikshavn Sæby Auto Sport. Prisen blev overrakt af næstformand, Hans Jørn Rømer (tv)

Generalforsamlingen i 2017:
Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune holdt ordinær generalforsamling i Arena Nord, tirsdag, den 4. april. 2017. 30 repræsentanter fra medlemsforeningerne og politikere var mødt op.

Aftenen blev indledt med et indlæg fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Brag, der fortalte om udvalgets beslutninger om idrættens og fritidslivets fremtid. Han havde valgt en række aktuelle emner som, Kommunens strategiske udviklingsplan – ”Fra mursten til mennesker”, kortlægning og synliggørelse af hvor mange midler der tilføres de forskellige geografiske områder, status for haltilskudsmodel og harmonisering af hallejerne, nøgletal for fritidsområdet og facilitetspolitik. Hans indlæg gav en god dialog om hvordan foreningslivet ønskede emnerne ført ud i livet.
Hanne Rasmussen, modtog årets idrætspris for hendes mangeårige utrættelige engagement i Skagen Gymnastikforening 76.
På selve generalforsamlingen blev Asger Mortensen valgt som dirigent.
Formanden, Else Schaltz aflagde bestyrelsens beretning – se vedhæftede bilag.
Under debatten kom forsamlingen med forslag til en bedre dialog mellem Idrætssamvirket og medlemsforeningerne. Således blev det aftalt at næste ordinære møde afholdes hos FFI, hvor også andre interesserede for bliver inviteret.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren, Karina Gajhede, som blev godkendt. Resultatet blev et underskud på kr. 24.801,- det forholdsvis store underskud skyldes primært, at der i september blev afholdt fritidsmesse i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
På valg var Else Schaltz, Hasse Christensen, Jytte Engsig der alle blev genvalgt. Lene Nielsen fra Kvissel-Ravnshøj I.F. blev nyvalgt. John Axelsen, ønskede ikke valg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tommy Thomsen som formand, Hans Jørn Rømer, næstformand, Karina Gajhede, kasserer og Jytte Engsig, sekretær. Herudover består bestyrelsen af, Else Schaltz, Bente Lund, Lene Nielsen og Hasse Christensen, samt Birgitte Mathiasen som tilforordnet fra FUF.

 

Hanne og Else 2017
 Overrækkelse af årets idrætspris:
Hanne Rasmussen, fra Skagen Gymnastikforening 76 og Else Schaltz, fra Idrætssamvirket under prisoverrækkelsen hædringen  af Hannes mangeårige indsat i klubben.Undertekst til billede af den nye bestyrelse for Idrætssamvirket:
Hans Jørn Rømer, Lene Nielsen, Else Schaltz, Tommy Thomsen, Jytte Engsig, Hasse Christensen, Karina Gaihede, Bente Lund og det afgående medlem, John Axelsen.

Nyheder

Foreningsportal

Hjemmesiden AKTIVfritid er lavet i samarbejde med Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Facebook

Løbearr. og fodboldcup

24 timer logo

 

Skaw Cup

Håndbold- og fodboldcup

Rødspætte Cup logo

 

cup no1 logo

Nyheder fra DIF.dk