Dagsorden & referater

Referat af generalforsamling i Idrætssamvirket, torsdag d. 18. juni hos Frederikshavn Rideklub.

Den nye formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Hardam havde et indlæg, hvor hun fortalte om overtagelse af formandshvervet efter Anders Broholm.

Hun erkendte at opgaven måske ikke var så let som hun i første omgang havde fået stillet i udsigt. Men frem for alt glædede hun sig til at tage udfordringen op, om at få flere af de utilsigtede virkninger af den nye Folkeoplysningsordning rettet op.

Bestyrelsesmedlem Lene Nielsen afslørede i sin motiverende tale, hvem der skulle modtage årets Idrætspris.

Årets modtager blev Hans Jørn Rømer der siden 1990 har været aktiv i FFI-Håndbolds bestyrelse og har hvert år hjulpet ved kampe og stævner, ligesom han siden 2008 har været medlem af Idrætssamvirkets bestyrelse – de seneste år som næstformand.

Dagsorden:

1. Inge Nørbjerg blev valgt som dirigent.

Under iagttagelse af force majeure som følge af Covid-19, godkendte forsamlingen at generalforsamlingen var lovlig selv om den ikke blev afholdt i april som vedtægterne tilsiger.

Steen Jensen og Henrik Carlsen valgt som stemmetællere.

2. Tommy Thomsen aflagde bestyrelsen beretning (vedhæftet).

Peter Laigaard (FFI Håndbold) spurgte om ikke de mange indsigelser til Folkeoplysningsordningen havde gjort indtryk. TT bekræftede at Idrætssamvirket havde søgt at efterkomme de fleste af indsigelserne, hvilket også direkte kunne aflæses i den tilskudsordning som KFU vedtog.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab for 2019 (vedhæftet) og budget for 2020 blev præsenteret af Jytte Engsig. Resultat: + Kr. 46.307,- Regnskabet godkendt.

4. Kontingentet blev bibeholdt på kr. 250,- for foreninger med op til 300 medlemmer (1 stemme) og kr. 400,- for foreninger med flere end 300 medlemmer (2 stemmer)

5. Der var ikke indkommet forslag til behandling

6. Valg til bestyrelsen:

Tommy Thomsen blev genvalgt og Mette Mai Diget, Jan R. Jensen og Jakob Møller Pedersen blev nyvalgt.

Bestyrelsen bemyndiges til at finde suppleanter.

7. Valg af to interne revisorer samt 1 revisorsuppleant

Ailinda Pedersen og Inge Nørbjerg blev genvalgt som revisorer.

Knud Hjørnholm valgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Formanden for FUF Henrik Carlsen, takkede for godt samarbejde og pegede på at de to paraplyorganisationer ikke var enige om alting, hvilket han anså som en styrke for foreningslivet. Tommy kvitterede med at begge organisationer er gode til at udnytte hinandens kompetencer.

Bente Lund, Karina Gajhede og Hans Jørn Rømer blev takket for henholdsvis 24, 20 og 12 års virke i Idrætssamvirkets bestyrelse.

Webbureau ITTP