Forfatter: adminittp

Generalforsamling

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 16. juni 2021

Her, hvor de lange lyse sommerdage kulminerer, ser vi for alvor frem til at få lagt det seneste års nedlukninger bag os.

En forening uden mulighed for træning og spille kampe, sammenholdt med kammeratskab og fællesskab – er ingen forening!

Heldigvis er foreningslivet nu i fuld gang med at starte op igen efter flere måneders stilstand med fysisk kontakt og de sædvanlige fællesskaber.

2020 har været et helt usædvanligt år hvor vi med corona-pandemien skal 100 år tilbage i historien for at finde tilsvarende indskrænkninger i samfundsliv og personlig frihed.

Det seneste forenings-år i Idrætssamvirket har også i høj grad været præget af nye tider, som var det første år med den nye justerede Folke-oplysningsordning og hvor udmøntningen er begyndt at vise sig.

Covid-19 har selvfølgelig også præget bestyrelsen i Idrætssamvirkets aktivitetsniveau med færre møder og de der er blevet holdt, er for stør-stedelen sket på Teams.

Selv om der i perioder har været lukket ned for specielt de indendørs foreningsaktiviteter, har vi til stadighed været i god kontakt med med-lemsforeningerne og vi har haft en fornuftig sparring med kommunen om udvikling og implementering af tilskudssystemet.

I dialogen med kommunen, har udsigten til fjernelse af tilskuddet til loka-leleje i selvejende haller for 1. halvår 2019, fyldt meget, men heldigvis gav politikkerne os medhold og alle kunne ånde lettet op.

Modsat måtte vi konstatere, at der pr. årsskiftet kom en gebyrstigning på 15% for alle brugere af lokaler

I bestræbelserne på at få startet foreningslivet i gang igen efter corona-en, var det et slag iansigtet at kunne læse på kommunens hjemmeside, at foreninger der ikke havde planlagt aktiviteter udenfor normalsæsonen fra april måned til sommerferien, ikke kunne få lokaler på gebyrordnin-gen. Specielt ærgerligt når vi kunne læse, at vores nabokommuner åb-nede hallerne til fri afbenyttelse.

Ny Folkeoplysningspolitik på vej

Ovenstående problemstillinger er kun at sammenligne som værende bump på vejen i forhold til, hvad fritidslivet kan forvente af foreningsfjen-ske tiltag i mange år frem, hvis forslagene til den nye Folkeoplysnings-politik og vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget bliver vedtaget.

Den nuværende Folkeoplysningspolitik udløber ved årsskiftet, så det er naturligt at den skal fornyes, men hvorfor lægge op til så grundlæggende ændringer i såvel politik som i Folkeoplysningsudvalgets virke, har ingen endnu kunne oplyse os om. Vi er bestemt ikke modstandere af nytænk-ning, men hvorfor ændre på noget der fungerer?

Her får vi alle, der vil det folkeoplysende foreningsarbejde noget godt, en stor opgave til efter sommerferien at få sendt – gerne mange – hørings-svar med argumenter imod de mange udskrivninger (læs forringelser).

Overskriften til ændringerne er ”Udskrivning”

Udskrivninger i eksisterende politikker og vedtægter, som alle resulterer i, at forvaltningen får større indflydelse på bekostning af de frivillige for-eninger og afstanden mellem foreningslivets repræsentanter og politi-kerne bliver større!

Ny medlemstype i Idrætssamvirket?

Ved Bannerslundhallens overgang fra kommunal til selvejende ønskede kommunen at ændre alle øvrige selvejende idrætsanlægs samarbejdsaf-taler.

Da der hos de selvejende haller ikke var uddelt begejstring for indholdet i den nye aftale, tilbød IS med afsæt i én af vores formåls punkter, at

-formidle den nødvendige kontakt for udbygning, vedligeholdelse og be-nyttelse af såvel offentlige, private som selvejende institutioners idræts-anlæg og lokaler, at facilitere hallerne i deres bestræbelser på at finde fælles fodslag om en ændring af driftsaftalerne.

IS har sammen med idrætsanlæggene deltaget i en høringsproces som har resulteret i et nyt møde med kommen med henblik på som minimum at få fjernet udlejningsloftet, som vil sætte en begrænsning på såvel hallernes som foreningernes udvikling.

Under møderækken med de selvejende idrætsanlæg, kom der et ønske op om et formelt medlemskab af IS.

Idrætssamvirket er i forvejen godt kendt med driften af idrætsanlæg idet vi er repræsenteret i flere haller og idrætsanlæg: Skagen Kultur- og Fri-tidscenter, Aalbæk Idrætscenter, Frederikshavn Idrætshal, Arena Nord, Iscenter Nord, Bannerslundhallen, Multicenteret samt Vandsportens Hus og Talentsportsklasserne.

Da vedtægterne ikke muliggør en optagelse af intuitioner, vil det kræve en generalforsamlingsbeslutning at udvide medlemskredsen med nye medlemstyper.

Bestyrelsen ønsker dog ikke at fremsætte konkrete forslag, før vi har drøftet situationen med medlemmerne som f.eks. i aften.

Tilskud til Idrætssamvirket falder med 40%

KFU har hvert år blevet pålagt at spare 1% på deres budget, hvilket til næste år bl.a. går markant ud over paraplyorganisationerne FUF og IS, der kan se frem til en reduktion på 2 x 40.000 kroner, svarende til 40% besparelse.

Opgaven for paraplyerne – Frederikshavn Ungdom Fællesråd (FUF) / Idrætssamvirket (IS) er i dag, at de som repræsentanter for det frivillige foreningsliv, er Frederikshavn Kommunes primære sparrings- og samar-bejdspartnere i spørgsmål om udvikling af foreningslivet.

FUF og IS har de seneste år haft synspunkter, der ikke altid har matchet kommunens holdninger til udvikling af foreningslivet og vi har ved enhver given lejlighed givet kommunen sparring til stregen.

Som bekendt er der ikke nogen der nogensinde er blevet dummere af at tale med nogle, de er uenige med. Kun herved kan vi få alle perspektiver med – for kun sammen kan vi finde de bedste løsninger til glæde for de aktive og ikke mindst kommunen.

Det er derfor både trist og sørgeligt at, FUF og IS nu bliver ”belønnet” ved at få fjernet næsten halvdelen af det kommunale tilskud.

Hvis det bliver den endelige udgang af budgetlægningen i oktober, får bestyrelsen en stor opgave i at fastlægge det fremtidige aktivitetsniveau tilpasset den nye økonomiske virkelighed.

Der sker heldigvis stadig meget når vi har fri!!!

Idrætssamvirket vil til efteråret være medarrangør af Forenings- og Frivil-lighedsfestivalen i hele uge 37, hvor alle foreninger få lejlighed til at gøre god reklame for deres aktiviteter.

Vi afholder ligeledes et fyraftensmøde onsdag den 15. september med fokus på kommunens facilitets- og udviklingsplan, samt på hvorfor det kan betale sig at få udarbejdet retningslinjer for tildeling af driftstilskud for idrætsanlæggene.

Endelig vil vi op til kommunalvalget afholde tre paneldebatter, hvor vi gerne vil høre, hvordan kandidaterne ser fremtiden for fritidslivet i kom-munen.

Bestyrelsen takker de mange frivillige, der år efter år får et mangfoldigt foreningsliv til at udfolde sig i hele kommunen.

Vi takker for de gode samtaler og samarbejder vi har haft med politikere, forvaltning, medlemsforeninger, organisationer m.fl. i løbet af det seneste år.

KFU, den 3. marts 2021:

Da sammensætningen af udvalg, råd og nævn samt kompetencefordelingen i samme er en del af konstitueringen af kommunalbestyrelsen foreslås det, at sammensætningen og kompetence-fordeling helt udskrives af politikken og i stedet beskrives i den kommunale organisering i forbin-delse med konstitueringen.

 

Bestyrelsen beretning ved generalforsamlingen den 18. juni 2020

Siden den 11. marts, hvor statsministeren lukkede landet ned, har vi alle været i en speciel situation, hvor fællesskabet har været under pres og hvor vi hver for sig har skullet omlægge vores dagligdag og finde ind i nye vaner. Heldigvis teg-ner det til, at vi er ved at være igennem tunnelen og er på rette spor ud i lyset

Det seneste forenings-år i Idrætssamvirket har også i nogen grad været præget af nye tider, som var det første år med den nye Folkeoplysningsordning og hvor ud-møntningen er begyndt at vise sig.

Bestyrelsens arbejde

Ud over deltagelse i diverse møder i 14 foreningsbestyrelser og udvalg, har vi af-holdt 10 bestyrelsesmøder i 2019 samt taget initiativ til afholdelse af et fællesmø-de for golfklubberne i kommunen.

I maj måned havde vi fornøjelsen af afholde et kursus i fundraising med 14 delta-gere. I januar fik bestyrelsen en orientering om planerne for trailcenter og badebro ved Sæby Søbad.

Samvirkende Idrætsforening i Frederikshavn Kommunens 50-års jubilæum

Den 5. maj 1970 stiftede en kreds af fremsynede foreningsledere i dengang nye Frederikshavn Kommune en paraplyorganisation (*), der hurtigt blev sparrings-partner i kommunens bestræbelser på at få formuleret og administreret en børne- og ungdomspolitik, herunder indførelsen af en ”Frederikshavner-ordning”. Hurtigt efter oprettelsen af SIFK, fulgte Skagen og Sæby efter.

Kontakt til medlemsforeninger

Vi har igen fået lov til at holde vores bestyrelsesmøder i en række af medlemmer-nes klubhuse og lokaler, hvilket vi er meget taknemmelige for. Besøgene giver os et rigtigt godt indblik i, hvad der rører sig rundt om i klubberne.

For at udbygge kontakten har vi inviteret foreninger til at deltage i første del af tre af vores ordinære bestyrelsesmøder, hvilket 15 foreninger har benyttet sig af.

Ligeledes har vi haft fornøjelsen af at have besøg af den daværende udvalgsfor-mand, Anders Broholm, der orienterede om KFUs vision om ”Når vi har fri” og

af kommunens nye fritidskonsulent, Søren V. Frederiksen, hvor hans fremtidige opgaver blev drøftet.

Høringssvar

For andet år har vi indsendt høringssvar til KFU-budget, som også i 2020 var un-derlagt samme sparekrav på 1%, som øvrige udvalg. Her pegede vi bl.a. på kom-munens manglende økonomiske overblik ved implementeringen af den nye til-skudsordning. Da man ikke man har det fornødne økonomiske overblik, valgte KFU at gå med ”livrem og seler”, hvilket har resulteret i, at puljerne til transport, talentudvikling og vision samt bonusordningen for at afdæmpe virkningen af 25-års reglen, ikke har fået tildelt midler.

Vi fik imidlertid ikke mulighed for at sende høringssvar om halharmoniseringen, der blev stoppet af et politisk flertal, netop som forvaltningens oplæg skulle sen-des til høring i maj måned.

Det er beklageligt, at der er gået politik i en forholdsvis simpel sag, som skulle give idrætsanlæggene nogenlunde lige muligheder for at yde den samme service til brugerne.

Praksisgenopretning

I 2019 har vi lært et ny begreb, der dækker over, at forvaltningen med indførelsen af den nye tilskudsordning har lagt sig i selen og vil sikre, at såvel de tidligere som nye regler, for fremtiden bliver overholdt.

Brugen af tættekammen sammenholdt med en manglende konsekvensbereg-ning, muliggjorde ikke det fornødne overblik, da retningen for den nye Folkeop-lysningsordning blev lagt, hvilket tilsyneladende har givet større forskydninger end der var forudset.

Ved indførelsen af Folkeoplysningsordningen blev de gamle skriftlige særaftaler med en række foreninger opsagt af KFU og der er efterfølgende blevet aftalt tre-år rige overgangsordninger for de berørte foreninger.

Evaluering

Efter at alle foreninger har fået indsendt deres ansøgninger for 2019, bliver det nu muligt at få et præcist økonomisk overblik. Et overblik som er helt nødvendig for at gennemføre den evaluering, som KFU lægger op til skal gennemføres i au-gust måned.

Gebyrordning

Fra den 1. august 2019 blev der indført en gebyrordning på lokaler i selvejende institutioner, som betyder at alle, uanset alder og geografi betaler det samme for sammenlignelige lokaler.

I forbindelse med indsendelsen af tilskudsansøgningen i foråret, har der vist sig utilsigtede udfordringer.

Omlægningen betyder, at kommunen fra den 01.08. betaler den fulde halleje til de selvejende haller hver måned.

Foreninger der efter den gamle ordning har betalt den fulde lokaleleje det første halvår, havde en berettiget forventning om, i lighed med tidligere og under hen-syntagen til 25-års reglen, at få tilskud til hallejen.

Her er IS og en række af de berørte foreninger ikke enige med forvaltningen, der har valgt at smække kassen i for hallejetilskud for perioden den 01.01.-31.07. 2019.

Da der ikke ligger nogen politisk beslutning om denne tilskudsændring, har vi stadig forhåbning om, at vi i samarbejde med forvaltningen og politikerne kan fin-de de manglende pengene.

Udviklingsseminar

Sammen med FUF havde IS inviteret til udviklingsseminar i november måned, hvor vi ønskede at sætte fokus på, hvordan vi får udviklet fremtidens idrætsfacili-teter og får fordelt de kommunale midler bedst muligt.

Der var sammensat et yderst kompetent panel bestående af politikere, formænd og ledere af idrætsanlæg i andre kommuner, der i forskellige former har fået ind-ført tilskudskriterier og som var klar til at øse af deres erfaringer.

Kort tid inden seminariet meldte Socialdemokratiet ud, at de ikke ønskede at æn-dre tilskudsreglerne i indeværende valgperiode. Og da de alene sidder med fler-tallet, vurderede vi, at det ikke tjente noget formål at ulejlige oplægsholdere og deltagere en hel lørdag, hvorfor vi besluttede at udsætte seminariet

Faciliteter

Vi har bakket initiativtagerne op til de der ønsker en opførelse af Multicenter i Frederikshavn og til det lokale foreningsliv i Strandby-Ellings overtagelse af Ban-nerslundhallen.

Vi hilser med tilfredshed, at det fra den 1. maj blev muligt at benytte Abildgårdhal-len og Bangsbohallen på helligdage og weekender samt ferieperioder. Vi håber samtidig, at ordningen kan udbredes til andre kommunalt ejede anlæg.

I marts blev det første spadestik taget til Sæby Spektrum. Områdets foreninger kan ved årets udgang glæde sig til at tage en ny specialindrettet springhal og en ræk-ke aktivitets og fælleslokaler i brug.

Talentsportsklasserne og Sportsklasserne

Talentsportsklasserne, der er et skole- og idrætstilbud for 7. til 9. årgang, har på to år vist sin berettigelse. Da Sports College valgte at lukke ned sidste år, var det åbenbart, at der ville komme til at mangle et skoleforløb for de ældre elever der ønsker at kombinere idræt og en ungdomsuddannelse. Heldigvis har uddannel-sesinstitutionerne nu taget opgaven på sig og taget initiativ til oprettelsen af Sportsklasser, der starter op til august.

Kultur- og Fritidsvision

KFU har siden sommeren 2018 arbejdet på at få udarbejdet en Kultur- og Fritids-vision. Et stort arbejde som forhåbentlig får en bedre skæbne end de tidligere poli-tikker og strategier som f.eks. ”Fra mursten til mennesker” og den gamle folkeop-lysningspolitik, som ikke kom i praktisk brug og som kun ganske få havde kend-skab til.

Kan kun tilslutte mig det gamle mundheld: ”Handling uden visioner er tidsfordriv, visioner uden handling er tidsspilde”.

Der sker heldigvis stadig meget når vi har fri!!!

Bestyrelsen takker de mange frivillige der år efter år får et mangfoldigt foreningsliv til at udfolde sig i hele kommunen.

Vi takker for de gode samtaler og samarbejder vi har haft med politikere, forvalt-ning, medlemsforeninger, organisationer m.fl. i løbet af året.

Webbureau ITTP